Саопштење са 15. седницe I Великог већа, одржанe 22. децембра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

22.12.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 15. седници I Великог већа одлучио о 38 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио захтев за оцењивање уставности Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, бр. 96/15 и 83/18) у целини и иницијатива за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 6. ст. 1, 3, 4, 5. и 7. и члана 23. истог закона. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредаба члана 25. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 83/18). Суд је одбацио захтев за оцену сагласности одредаба члана 25. ст. 1. и 2. Закона о изменама и допунама Закона о озакоњењу објеката са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/16). (предмет IУз-288/2018)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и законитости Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Службени гласник РС“, бр. 86/19 и 89/19). Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу наведене Уредбе. (предмет IУо-109/2020)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1433/2013, Уж-9485/2016, Уж-2251/2019, Уж-2453/2019, Уж-2791/2019, Уж-3145/2019, Уж-4153/2019, Уж-4217/2019, Уж-5180/2019, Уж-7218/2019, Уж-8805/2019, Уж-9312/2019, Уж-10388/2019, Уж-1249/2020, Уж-1365/2020, Уж-1441/2020, Уж-8706/2020, Уж-8951/2020, Уж-9344/2020, Уж-9485/2020, Уж-10553/2020, Уж-10861/2020, Уж-10937/2020, Уж-11766/2020, Уж-11970/2020, Уж-17471/2021, Уж-4086/2022 и Уж-3577/2017

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2953/2017, Уж-3902/2018, Уж-10824/2018, Уж-5018/2019 и Уж-8637/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-11157/2019, Уж-5432/2020 и Уж-1026/2022