Уређење Уставног суда

Седиште Уставног суда је у Београду.
Органограм у изради.
Председник Уставног суда
Уставни суд има председника, кога бирају судије Уставног суда из свог састава, на предлог најмање троје судија, тајним гласањем, већином гласова свих судија, на период од три године, са могућношћу поновног избора. У случају да председник Уставног суда не буде изабран, функцију председника, до избора, врши заменик председника, а ако није изабран ни заменик председника, најстарији судија.
Председник Уставног суда представља Уставни суд, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, усклађује рад Уставног суда, стара се о спровођењу аката Уставног суда и врши друге дужности утврђене овим законом, Пословником и другим актима Уставног суда и истовремено обавља и дужност судије.
Заменик председника Уставног суда
Уставни суд има заменика председника, који замењује председника Уставног суда, у случају његовог одсуства или спречености и који истовремено обавља и дужност судије. Одредбе Закона о Уставном суду о избору и мандату председника Уставног суда сходно се примењују и на избор и мандат заменика председника Уставног суда.
Стручна служба Уставног суда
Стручна служба Уставног суда образује се за обављање стручних и других послова. Стручном службом руководи секретар Уставног суда, који се поставља већином гласова свих судија, на период од пет година и који може бити поново постављен. За свој рад је секретар је одговоран Уставном суду. Секретар Уставног суда припрема предлог кадровског плана истовремено са припремом предлога буџета Уставног суда, тако да буде усклађен са њим. 
Секретар Уставног суда може имати заменика, кога поставља Уставни суд, већином гласова свих судија, на период од пет година и који може бити поново постављен. 
Буџет Уставног суда
Средстава за рад и функционисање Уставног суда обезбеђују се у буџету Републике Србије, на предлог Уставног суда. Уставни суд самостално располаже средствима буџета. Влада не може, без сагласности председника Уставног суда, обуставити, одложити или ограничити извршење буџета Уставног суда. 
Контрола извршења буџета Уставног суда спроводи се у складу са прописима који уређују буџетски систем, рачуноводство и ревизију.