Оснивање Уставног суда

Конференцијска сала
Конференцијска сала

Уставни суд Србије је установљен Уставом Социјалистичке Републике Србије од 9. априла 1963. године, као самостални орган Републике, који обезбеђује заштиту уставности и законитости на основу Устава у оквиру својих Уставом утврђених права и дужности. Законом о Уставном суду Србије, који је проглашен 25. децембра 1963. године, ближе је одређена надлежност и поступак пред Уставним судом Србије и правно дејство његових одлука.