Одлука о службеној одећи судија Уставног суда

Уставни суд, на основу члана 7. и члана 27. став 2.тачка 1. Пословника о раду Уставног суда ("Службени гласник РС", број 103/2013), на седници одржаној 19. децембра 2013. године, донео је
 
О Д Л У К У
о службеној одећи судија Уставног суда
Члан 1.
Овом одлуком уређују се изглед и начин коришћења службене одеће судија Уставног суда.
Члан 2.
Службена одећа судија Уставног суда је тога.
Тога је дугачка, са дугим рукавима, тамно плаве боје, са детаљима плаве боје и украсном траком златно жуте боје.
Председник Уставног суда преко службене одеће носи позлаћену колајну, са медаљоном на коме је грб Републике Србије, испод кога је натпис „УСТАВНИ СУД“.
Изглед службене одеће судија Уставног суда и колајне председника Уставног суда приказан је на цртежима 1 и 2 који чине саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Судије Уставног суда носе службену одећу на седницама Уставног суда у којима учествује јавност.
Члан 4.
Службена одећа судија Уставног суда чува се и одлаже у посебној просторији у Уставном суду.
О одржавању службене одеће судија Уставног суда (поправке, хемијско чишћење, обнављање, шивење) стара се лице које одреди секретар Уставног суда.
Трошкови одржавања службене одеће судија Уставног суда падају на терет буџетских средстава Уставног суда.
Члан 5.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о службеној одећи судија Уставног суда („Службени гласник РС“, број 8/2009).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли Уставног суда.
 
 
                                                                        ПРЕДСЕДНИК
                                                                        УСТАВНОГ СУДА
                                                                   др Драгиша Б. Слијeпчевић, с.р.