Избор, именовање, престанак дужности и положај судија Уставног суда

Избор и именовање судија Уставног суда
Уставни суд чини 15 судија. Пет судија Уставног суда бира Народна скупштина, пет именује председник Републике, а пет општа седница Врховног касационог суда Србије. Судија Уставног суда се именује, односно бира на девет година и једно лице може бити бирано или именовано за судију Уставног суда највише два пута. Судија Уставног суда се бира и именује међу истакнутим правницима са најмање 40 година живота и 15 година искуства у правној струци. Приликом ступања на дужност судије полажу заклетву пред председником Народне скупштине.
Престанак дужности судије Уставног суда
Судији Уставног суда дужност престаје истеком времена на које је изабран или именован, на његов захтев, кад напуни законом прописане опште услове за старосну пензију или разрешењем.
Судија Уставног суда се разрешава ако повреди забрану сукоба интереса, трајно изгуби радну способност за дужност судије Уставног суда, буде осуђен на казну затвора или за кажњиво дело које га чини недостојним дужности судије Уставног суда и ако постане члан политичке странке. Испуњеност услова за разрешење судије Уставног суда утврђује Уставни суд. Председник Уставног суда дужан је да шест месеци пре истека периода од девет година на који је именован, односно изабран судија Уставног суда, обавести о томе овлашћеног предлагача и Народну скупштину.
Положај судије Уставног суда
Судија Уставног суда не може вршити другу јавну или професионалну функцију нити посао, изузев професуре на правном факултету у Републици Србији, у складу са законом.
Судија Уставног суда ужива имунитет као народни посланик. Судија Уставног суда не може бити позван на кривичну или другу одговорност за изражено мишљење или гласање у вршењу судијске дужности. Уколико се позвао на имунитет, судија Уставног суда не може бити притворен, нити се против њега може водити кривични или други поступак у коме се може изрећи казна затвора, без одобрења Уставног суда. Судија Уставног суда који је затечен у извршењу кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од пет година може бити притворен без одобрења Уставног суда. Такође, непозивање судије Уставног суда на имунитет не искључује право Уставног суда да му имунитет успостави.