Одлука о радном времену

("Службени гласник РС" број 55/2008)
Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 1. Пословника о раду Уставног суда ("Службени гласник РС", бр. 24/08 и 27/08), на седници одржаној 22. маја 2008. године, донео је
 
 О Д Л У К У
о радном времену у Уставном суду
 
1. У Уставном суду радно време почиње у 8,30 часова и завршава у 16,30 часова.
2. Радно време за пријем поднесака у Писарници Уставног суда је радним даном од 9,00 до 14,00 часова.
3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у Уставном суду ("Службени гласник РС", број 121/03).
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
 
Су број I-8/10-1
У Београду, 22. маја 2008. године
 
                                                                   Председник Уставног суда,
                                                                   др Боса Ненадић, с.р.