Поступак по жалби Уставном суду судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, против одлуке о престанку функције

(чл. 99-103. Закона о Уставном суду)

Против одлуке о престанку функције, судија, председник суда или носилац јавнотужилачке функције има право жалбе Уставном суду, која искључује право на подношење уставне жалбе, у року од 30 дана од дана достављања одлуке о престанку функције, а орган који је донео одлуку о престанку функције има право на одговор на жалбу Уставном суду у року од 15 дана од дана достављања жалбе Уставном суду.

После истека рока за достављање одговора на жалбу, Уставни суд заказује расправу на коју позива подносиоца жалбе и представника органа који је донео одлуку о престанку функције.

Уставни суд својом одлуком може усвојити жалбу и поништава одлуку о престанку функције или одбити жалбу Уставном суду. Одлука Уставног суда у овом поступку има правно дејство од дана достављања учесницима у поступку.

У поступку по жалби судије, председника суда или носиоца јавнотужилачке функције, која искључује право на подношење уставне жалбе, сходно се примењују одредбе Закона о Уставном суду којима се уређује поступак по уставној жалби.