Поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења

(члан 66. Закона о Уставном суду)

Поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења покреће се на захтев најмање једне трећине народних посланика. Уставни суд је дужан да у року од седам дана оцени уставност закона који је изгласан, а указом још није проглашен. Дакле, поред накнадне контроле уставности, Уставни суд има овлашћење да врши и тзв. претходну контролу уставности закона. До претходне контроле може доћи само под условом: да поступак оцене покрене најмање једна трећина народних посланика; да се предлогом тражи оцена уставности закона (не и других прописа и општих аката); и да се одлука по предлогу донесе у року од седам дана (у супротном, тј. у случају да закон буде проглашен пре доношења одлуке о уставности, поступак оцене се наставља у складу са правилима за накнадну контролу уставности закона).

С обзиром да закон није проглашен и објављен, уз предлог за оцену његове уставности подноси се и текст изгласаног закона који је оверио секретар Народне скупштине или лице које он на то овласти. Из разлога ефикасности и рационалности који налаже више него кратак рок у коме се треба извршити претходна контрола уставности, предлог се у овом случају не доставља на мишљење Народној скупштини, нити се о њему води јавна расправа.   О томе да је покренут поступак за оцену уставности закона пре његовог проглашења, Уставни суд обавештава председника Републике. Поступак оцене уставности пре његовог проглашења је хитан и води се у складу са роковима које уређује Устав. Правно дејство одлуке којом Уставни суд утврђује да закон који није проглашен није у сагласности с Уставом друкчије је уређено него кад је у питању накнадна контрола уставности. Наиме, у случају оцене уставности закона пре његовог проглашења, утврђујућа одлука производи правно дејство од дана проглашења закона. Против закона чија је усклађеност с Уставом утврђена пре његовог ступања на снагу не може бити покренут поступак за оцену уставности.