Облици рада Уставног суда

Уставни суд одлучује о питањима из своје надлежности на седници Уставног суда, седници Великог већа или седници Малог већа.
  • Седнице Уставног суда, Великог већа и Малог већа

    Начин рада и одлучивања на седници Уставног суда, као и на седницама Великог већа и Малог већа ближе се уређује Пословником о раду Уставног суда .   Седница ...

    Детаљније
  • Сталнa радна тела Суда

    Уставни суд образује комисије и одборе за уставне жалбе, као стална радна тела.

    Детаљније