Седнице Уставног суда, Великог већа и Малог већа

Начин рада и одлучивања на седници Уставног суда, као и на седницама Великог већа и Малог већа ближе се уређује Пословником о раду Уставног суда.
 
Седница Уставног суда
Седницу Уставног суда чине све судије Уставног суда.
Уставни суд на седници Уставног суда:
доноси опште акте;
 • утврђује да закон, статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе и други општи акт није у сагласности с Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима, односно да у време важења није био у сагласности са Уставом;
 • утврђује да закон који је изгласан, а није указом проглашен, није у сагласности са Уставом;
 • утврђује да потврђени међународни уговор није у сагласности са Уставом;
 • утврђује да статут аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе или други општи акт није у сагласности са законом, односно да у време важења није био у сагласности са законом;
 • утврђује да колективни уговор није у сагласности са Уставом и законом;
 • забрањује рад политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице;
 • одлучује у поступку о постојању повреде Устава од стране председника Републике;
 • одбија предлог за утврђивање неуставности и незаконитости;
 • одбија захтев за утврђивање неуставности или незаконитости општег акта из иницијативе поводом које је донето решење о покретању поступка;   
 • покреће поступак за утврђивање неуставности и незаконитости општег акта, по сопственој иницијативи;
 • доноси решење којим одлаже објављивање своје одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“;
 • одлучује кад није постигнута једногласност у одлучивању Великог већа;
 • доноси појединачне акте за Законом о Уставном суду и Пословником о раду Уставног суда није предвиђено да их доносе већа или председник Уставног суда.
Уставни суд на седници Уставног суда такође:
 • доноси периодичне  планове рада Уставног суда и усваја годишњи преглед рада  Суда; 
 • одлучује о броју малих већа, образује стална и повремена радна тела Уставног суда и бира председнике и чланове сталних и повремених радних тела и одређује њихове секретаре; 
 • одлучује о успостављању сарадње са другим уставним судовима и међународним организацијама; 
 • утврђује коначан  предлог буџета  Суда, доноси план извршења буџета, годишњи извештај о извршењу буџета и план јавних набавки;
 • доноси одлуку о интерној контроли извршења буџета;
 • доноси акт о разврставању радних места и послова у Стручној служби Уставног суда и одређивању положаја;      
 • доноси правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда ;  
 • доноси кодекс понашања државних службеника и правила о унутрашњем реду у Суду;
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима председника, заменика председника и судија Уставног суда, у складу са Уставом и законом; 
 • поставља секретара и заменика секретара Уставног суда, као и друге државне службенике на положају у Стручној служби Уставног суда; 
 • одлучује о правима, обавезама и одговорностима државних службеника на положају у Стручној служби Уставног суда, у складу са законом; 
 • доноси акт о обележавању уставносудских предмета;
 • именује председника и чланове Жалбене комисије Уставног суда и
 • одлучује о другим питањима утврђеним законом,  Пословником и другим актима Уставног суда.
На седници Уставног суда одлуке се доносе већином гласова свих судија Уставног суда.
Седница Великог већа
Седницу Великог већа чине председник и седам судија.
На седници Великог већа Уставни суд одлучује о следећим питањима из своје надлежности: 
 • одређује начин отклањања последица које су настале услед примене општег акта који није у сагласности с Уставом и законом;
 • одлучује у изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова:
 • одлучује о уставној жалби;
 • одлучује о жалби органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа локалне самоуправе онемогућава вршење надлежности аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе;
 • одлучује у поступку по жалби судија на одлуку о престанку функције и друге одлуке Високог савета судства;
 • одлучује о жалби јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције;
 • покреће поступак за утврђивање неуставности, незаконитости или несагласности са општеприхваћеним правилима међународног права  и потврђеним међународним уговорима;
 • решава о сукобу надлежности између државних и других органа, у складу са Уставом;
 • обуставља извршење појединачног аката, односно радње и укида меру обуставе или одбацује захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње;
 • одлаже ступање на снагу одлуке органа аутономне покрајине;
 • одбацује иницијативу за оцену уставности и законитости кад нађе да је иницијатива неприхватљива;
 • одређује начин извршења одлуке или решења Уставног суда;
 • обуставља поступак у законом прописаним случајевима;
 • одбацује захтев за оцењивање уставности или законитости општег акта о коме је већ одлучивао, а из нових навода, разлога и поднетих доказа не произлази да има основа за поновно одлучивање.
На седници Великог већа одлуке, односно решења доносе се једногласно. Ако се не постигне једногласност чланова Великог већа одлуку, односно решење доноси седница Уставног суда. Уставни суд има два Велика већа чији састав одређује председник Уставног суда годишњим распоредом послова Уставног суда.
Седница Малог већа
Седницу Малог већа чине троје судија Уставног суда од којих је један председник већа.
На седници Малог већа, се:
 • доноси решење о одбацивању уставне жалбе, ако нису испуњене процесне претпоставке;
 • доноси закључак којим се одбацује предлог, односно иницијатива за оцену уставности и законитости општих аката и други захтеви када не постоје процесне претпоставке за одлучивање;
 • одлучује о захтеву доносиоца оспореног општег акта да се застане са поступком;
 • обуставља поступак кад је повучен предлог за утврђивање неуставности и незаконитости општег акта, односно кад  иницијатор одустане од захтева за оцену уставности и законитости општег акта или због престанка других процесних претпоставки за вођење поступка.
На седници Малог већа решења и закључци доносе се  једногласно, а ако се не постигне једногласност чланова Малог већа, решење, односно закључак доноси Велико веће. Уставни суд већином гласова свих судија, доноси одлуку којом одређује број малих већа, а председника и чланове Малог већа одређује председник Уставног суда годишњим распоредом послова Уставног суда.
Припремна седница и консултативни састанак
Уставни суд може, ради разјашњења ствари у предмету, одржавати и припремне седнице, консултативне састанке и друге седнице, у складу са Пословником.
Припремну седницу, ради разјашњења сложених уставноправних питања, заказује председник Уставног суда по сопственој иницијативи, на предлог судије известиоца или по закључку Уставног суда. За припремну седницу судија известилац припрема реферат о спорном уставноправном питању и, по потреби, предлаже одржавање јавне расправе или консултативног састанка.
Консултативни састанак о питањима од значаја за одлучивање у уставносудском предмету, на предлог судије известиоца или по сопственој иницијативи, заказује и њиме руководи  председник Суда, а може га одржати и само судија известилац, по одобрењу председника Уставног суда. На консултативни састанак позивају се представници органа и организација, научни, јавни  и други стручни радници, а када то Уставни суд одлучи консултативном састанку могу присуствовати и учесници у поступку.