Одлука о службеној легитимацији судије Уставног суда

("Службени гласник РС" бр. 43/2008)
Уставни суд, на основу члана 5. став 2. алинеја 1. и члана 10. став 2. Пословника о раду Уставног суда ("Службени гласник РС", број 24/08 и 27/08), на седници одржаној 8. априла 2008. године, донео је 
 
О  Д  Л  У  К  У
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ СУДИЈЕ УСТАВНОГ СУДА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се садржина и облик легитимације председника, заменика председника и судије Уставног суда, начин издавања и вођења евиденције о издатим легитимацијама.
Члан 2.
Легитимација председника Уставног суда садржи: мали грб; натпис "Република Србија, Уставни суд"; ознаку броја легитимације; назив "Легитимација председника Уставног суда"; фотографију са печатом Уставног суда и својеручни потпис председника; име и презиме председника; место и датум издавања легитимације.
Легитимацију председника Уставног суда потписује заменик председника Уставног суда, односно најстарији судија.
Легитимација заменика председника Уставног суда садржи: мали грб; натпис "Република Србија, Уставни суд"; ознаку броја легитимације; назив "Легитимација заменика председника Уставног суда"; фотографију са печатом Уставног суда и својеручни потпис заменика председника; име и презиме заменика председника; место и датум издавања легитимације.
Легитимацију заменика председника Уставног суда потписује председник Уставног суда.
Легитимација судије Уставног суда садржи: мали грб; натпис "Република Србија, Уставни суд"; ознаку броја легитимације; назив "Легитимација судије Уставног суда"; фотографију са печатом Уставног суда и својеручни потпис судије; име и презиме судије; потпис председника Уставног суда; место и датум издавања легитимације.
Легитимацију судије Уставног суда потписује председник Уставног суда.
У легитимације из ст. 1, 3. и 5. овог члана уносе се одредбе о имунитетском праву председника, заменика председника и судије Уставног суда.
Члан 3.
Легитимација је димензија 7 х 9,5 цм, урађена на папиру светложуте боје, у тврдом кожном повезу тамноплаве боје.
Члан 4.
На првој страни  легитимације утиснут је грб Републике Србије.
Члан 5.
У случају губитка или оштећења легитимације председник, заменик председника, односно  судија Уставног суда дужан  је да о томе обавести секретара Уставног суда.
О изгубљеној, односно оштећеној легитимацији издаје се уверење којe замењује легитимацију до издавања нове легитимације.
Уверење из става 2. овог члана потписује председник Уставног суда.
Члан 6.
Председник, односно заменик председника Уставног суда по истеку мандата враћа легитимацију председника, односно заменика председника Уставном суду.
Судија Уставног суда  по престанку дужности враћа легитимацију Уставном суду.
Члан 7.
О издатим легитимацијама води се евиденција која садржи:
1) редни број под којим је заведена легитимација;
2) име и презиме председника, заменика председника, односно  судије Уставног суда, коме је издата легитимација;
3) датум издавања легитимације;
4) потпис председника, заменика председника, односно судије Уставног суда,  коме је издата легитимација;
5) примедбе.
Легитимација носи редни број под којим је издата.
Евиденција о издатим легитимацијама води се по редном броју издавања легитимација.
Члан. 8.
О издавању легитимација и евиденцији издатих легитимација стара се секретар Уставног суда, односно лице које он овласти.
Члан 9.
Садржај, облик и графички изглед легитимације председника, заменика председника и судије Уставног суда  чине саставни део ове одлуке.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о садржини, облику и начину издавања легитимације и вођењу евиденције о издатим легитимацијама председника и судије Уставног суда Републике Србије ("Службени гласник РС", број 3/06)
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

                                               ПРЕДСЕДНИК

                                               УСТАВНОГ СУДА
                                               др Боса Ненадић, с.р.