Поступак решавања сукоба надлежности

(чл. 68-74. Закона о Уставном суду)

 Уставни је надлежан да решава сукоб надлежности између:
а) судова и других државних органа;
б) републичких органа и покрајинских органа или органа јединица локалне самоуправе;
в) покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе и
г) органа различитих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе.

Сукоб надлежности може бити позитиван, кад оба органа прихватају надлежност, односно негативан, кад оба органа одбијају заснивање надлежности у решавању конкретног спорног правног питања. Сагласно наведеном, захтев за решавање сукоба, који садржи назив органа који прихватају или одбијају надлежност и разлоге на основу којих то чине, може поднети један или оба органа који су у сукобу, али и лице поводом чијег је права настао сукоб надлежности. У случају негативног сукоба надлежности, тј. када органи одбијају надлежност, захтев се подноси у року од 15 дана од дана правноснажности, односно коначности одлуке другог органа који се огласио ненадлежним.

Уставни суд може одредити да се до окончања поступка решавања сукоба надлежности Уставног суда прекине поступак пред органима између којих је настао сукоб надлежности. Правно дејство решења о сукобу надлежности, којим се  поништавају и акти које је донео ненадлежни орган, везује се за дан достављања тог решења органима који су у сукобу надлежности, односно лицу поводом чијег је права настао сукоб надлежности.