Поступак одлучивања о одлагању ступања на снагу одлуке органа аутономне покрајине

(члан 67. Закона о Уставном суду)

Влада Републике Србије може пред Уставним судом покренути поступак за оцену уставности или законитости одлуке аутономне покрајине, пре њеног ступања на снагу. У том случају, Уставни суд може, до доношења своје одлуке, а на предлог Владе, одложити ступање на снагу оспорене одлуке аутономне покрајине.

Уз предлог за оцену уставности или законитости одлуке аутономне покрајине Влада је дужна да достави текст оспорене одлуке органа аутономне покрајине. Уставни суд најпре одлучује о предлогу Владе да се одложи ступање на снагу оспорене одлуке, с тим што оспорену одлуку не доставља на мишљење органу који ју је донео, нити о предлогу води јавну расправу. Ако Уставни суд донесе решење да одложи ступање на снагу оспорене одлуке органа аутономне покрајине, дужан је да поступак оцењивања уставности или законитости хитно спроведе, у складу са роковима које уређује Пословник о раду Уставног суда. Правно дејство решења којим Уставни суд одлаже ступање на снагу оспорене одлуке органа аутономне покрајине везано је за дан достављања органу аутономне покрајине који је одлуку донео.