Подношење поднесака

Поднесци упућени Уставном суду предају се преко поште или непосредно предајом писарници Суда и морају бити потписани.

Предлог, захтев, уставна жалба и други акт којим се покреће поступак, као и иницијатива, не могу се изјавити усмено на записник код Уставног суда.

Уз уставну жалбу која се изјављује преко пуномоћника доставља се специјално овлашћење за изјављивање уставне жалбе.

Поднесци и прилози се предају Уставном суду у три примерка (поднеске приликом предаје не коричити и не хефтати).

Електронска пошта, писмена достављена телефаксом и телеграми упућени Уставном суду, не сматрају се поднесцима којима се покреће поступак, односно иницира покретање поступка пред Уставним судом.