Поступак одлучивања о повреди Устава од стране председника Републике

(чл. 93-98. Закона о Уставном суду)

Председник Републике разрешава се у случају повреде Устава, а одлуку о разрешењу доноси Народна скупштина, двотрећинском већином од укупног броја народних посланика; доношењу наведене одлуке претходи одговарајући поступак који  покреће Народна скупштина и то на предлог најмање једне трећине народних посланика, а Уставни суд мора, да по покренутом поступку, најкасније у року од 45 дана, да одлучи о постојању повреде Устава.

Акт о покретању поступка, кога председник Народне скупштине доставља Уставном суду, мора да садржи правни основ, одредбе Устава које су повређене и доказе на којима се акт заснива. Ако Уставни суд утврди да је поступак за разрешење председника Републике покренут у складу са Уставом и законом, акт о покретању поступка доставља се на одговор председнику Републике, у року који одреди Уставни суд. После истека рока за одговор, председник Уставног суда заказаће расправу, на коју позива председника Републике и председника Народне скупштине. Ако Уставни суд утврди да поступак за разрешење председника Републике није покренут у складу са Уставом и законом, одбациће акт Народне скупштине о покретању поступка.

У поступку одлучивања о повреди Устава од стране председника Републике Уставни суд је ограничен само на одлучивање о повредама одредаба Устава које су наведене у акту Народне скупштине о покретању поступка. Одлуку о томе да ли је председник Републике повредио Устав, Уставни суд доставља Народној скупштини и председнику Републике.

Уставни суд ће обуставити поступак ако Народна скупштина повуче акт о покретању поступка или ако у току поступка престане функција председника Републике.

Правно дејство одлуке Уставног суда о повреди Устава од стране председника Републике везује се за дан достављања Народној скупштини.