Надлежност Уставног суда

Уставни суд одлучује о питањима из своје надлежности утврђене Уставом Републике Србије (члан 167.) и врши друге послове одређене Уставом и законом. 
 
Уставни суд одлучује о:
1. сагласности закона и других општих аката са Уставом, општеприхваћеним правилима међународног права и потврђеним међународним уговорима;
2. сагласности потврђених међународних уговора са Уставом;
3. сагласности других општих аката са законом;
4. сагласности статута и општих аката аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе са Уставом и законом.
5. сагласности општих аката организација којима су поверена јавна овлашћења, политичких странака, синдиката, удружења грађана и колективних уговора са Уставом и законом.
 
Уставни суд:
1. решава сукоб надлежности између судова и других државних органа;
2. решава сукоб надлежности између републичких органа и покрајинских органа или органа јединица локалне самоуправе;
3. решава сукоб надлежности између покрајинских органа и органа јединица локалне самоуправе;
4. решава сукоб надлежности између органа различитих аутономних покрајина или различитих јединица локалне самоуправе;
5. одлучује о изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова;
6. врши и друге послове одређене Уставом и законом.
 
Уставни суд одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне организације или удружења грађана.