Saopštenje sa 15. sednice I Velikog veća, održane 22. decembra 2022. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća

22.12.2022.

Ustavni sud, Veliko veće, je na 15. sednici I Velikog veća odlučio o 38 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio zahtev za ocenjivanje ustavnosti Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, br. 96/15 i 83/18) u celini i inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 6. st. 1, 3, 4, 5. i 7. i člana 23. istog zakona. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 25. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata („Službeni glasnik RS“, broj 83/18). Sud je odbacio zahtev za ocenu saglasnosti odredaba člana 25. st. 1. i 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/16). (predmet IUz-288/2018)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Službeni glasnik RS“, br. 86/19 i 89/19). Sud je odbacio zahtev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata ili radnji preduzetih na osnovu navedene Uredbe. (predmet IUo-109/2020)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1433/2013, Už-9485/2016, Už-2251/2019, Už-2453/2019, Už-2791/2019, Už-3145/2019, Už-4153/2019, Už-4217/2019, Už-5180/2019, Už-7218/2019, Už-8805/2019, Už-9312/2019, Už-10388/2019, Už-1249/2020, Už-1365/2020, Už-1441/2020, Už-8706/2020, Už-8951/2020, Už-9344/2020, Už-9485/2020, Už-10553/2020, Už-10861/2020, Už-10937/2020, Už-11766/2020, Už-11970/2020, Už-17471/2021, Už-4086/2022 i Už-3577/2017

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2953/2017, Už-3902/2018, Už-10824/2018, Už-5018/2019 i Už-8637/2019

- obustavio postupke po ustavnim žalbama u predmetima Už-11157/2019, Už-5432/2020 i Už-1026/2022