Поступак одлучивања о забрани рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице

(чл. 80-81а. Закона о Уставном суду)

Уставни суд одлучује о забрани рада политичке странке, синдикалне организације, удружења грађана или верске заједнице. Поступак се покреће предлогом Владе, Републичког јавног тужиоца или органа надлежног за упис у регистар политичких странака, синдикалних организација, удружења грађана или верских заједница, у коме се наводе разлози и докази због којих се тражи забрана рада.

Уставни суд може забранити рад само оној политичкој странци, синдикалној организацији или удружењу грађана чије је деловање усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивања расне, националне или верске мржње, док верску заједницу може забранити само ако њено деловање угрожава право на живот, право на психичко и физичко здравље, права деце, право на лични и породични интегритет, право на имовину, јавну безбедност и јавни ред или ако изазива и подстиче верску, националну или расну нетрпељивост.

Политичка странка, синдикална организација, удружење грађана или верска заједница чији рад забрани Уставни суд брише се из одговарајућег регистра даном достављања одлуке Уставног суда надлежном органу.