Поступак одлучивања о изборним споровима

(чл. 75-79. Закона о Уставном суду)

Уставни суд одлучује о изборним споровима за које законом није одређена надлежност судова. Захтев за одлучивање о изборном спору, који мора да садржи разлоге и доказе због којих се тражи одлучивање о изборном спору, може поднети: сваки бирач, кандидат за председника Републике, односно посланика или одборника, као и подносилац предлога кандидата и може се поднети најкасније у року од 15 дана од дана окончања изборног поступка који се оспорава. Примерак поднетог захтева за одлучивање о изборном спору Уставни суд доставља органу за спровођење избора у вези са чијом активношћу се изборни спор покреће, са налогом да у одређеном року достави одговор и потребне изборне акте, односно документацију.

Ако је неправилност у изборном поступку доказана, а имала је битан утицај на изборни резултат, Уставни суд одлуком поништава цео изборни поступак или делове тог поступка, који се морају тачно означити. У том случају поновиће се цео изборни поступак или делови тог поступка и то у року од десет дана од дана достављања одлуке Уставног суда надлежном органу. Одлука Уставног суда о поништењу целог изборног поступка или делова тог поступка има правно дејство од дана њеног достављања надлежном органу.

На одлуку донету у вези са потврђивањем мандата народних посланика жалбу Уставном суду може поднети кандидат за народног посланика и подносилац предлога кандидата. Орган против чије је одлуке поднета жалба дужан је да у року од 24 сата од подношења жалбе, достави потребну документацију Уставном суду. Уставни суд је дужан да донесе одлуку у року од 72 сата од подношења жалбе.