Судија Лидија Ђукић

Судија Лидија Ђукић

Рођена је 16. јуна 1958. године у Иванграду (сада Беране) у Црној Гори.
Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду у децембру 1980. године.

Од маја 1982. до маја 1983. године у Општинском суду у Новом Саду je била  судијски приправник. Правосудни испит је положила у јуну 1983. године.

Од децембра 1983. године радила је у Основном суду удруженог рада у Новом Саду послове стручног сарадника. У априлу 1989. године изабрана је за судију Основног суда удруженог рада у Новом Саду.

Од децембра 1992. до јула 2003. године била је судија Општинског суда у Новом Саду (парнична реферада). У том периоду обављала је и послове руководиоца Грађанског одељења, од новембра 1995. године, као и заменика председника суда, а в.д. председника суда била је од јула 2000. до јуна 2001. године.

Од јула 2003. године била је судија Окружног суда у Новом Саду (парнична реферада).

Судија Врховног касационог суда (Грађанско одељење - опште парнична и реферада породичних и радних спорова) била је од јануара 2010. до јула 2019. године.

Поред рада на пословима судије, време посвећује и другим активностима, које су све, непосредно или посредно, везане за судијски посао, од чега се издваја следеће:

- објављени радови: Незаконит отказ (Билтен Врховног суда Србије бр. 2/2006), Отказ уговора о раду из дисциплинских разлога (Билтен Врховног суда Србије бр. 3/2007), Одговорност послодавца за накнаду штете због злостављања на раду (мобинга) (Зборник радова Удружења за одштетно право - 2010); Новине у Закону о парничном поступку (Зборник радова - Глосаријум 2012); Правна заштита због злостављања на раду (мобинга) (Билтен Врховног касационог суда бр. 3/2012); Дисциплински отказни разлози према Закону о изменама и допунама Закона о раду (Билтен Врховног касационог суда бр. 4/2014); Правна заштита због дискриминације (Билтен Врховног касационог суда бр. 3/2016); Злостављање на раду (мобинг) (Билтен Врховног касационог суда бр. 3/2017);

- од 2003. године је предавач Правосудног центра, сада Правосудне академије  (грађанско процесно, облигационо, радно право, дискриминација, мобинг, суђење у разумном року);

- од јануара 2010. до септембра 2016. године била је председница испитног одбора за полагање правосудног испита у Новом Саду, који је образовао Покрајински секретаријат за прописе, управу и националне мањине Аутономне покрајине Војводине, и испитивач за предмет радно право;

- учествовала је на многобројним саветовањима, конференцијама, семинарима и округлим столовима из различитих правних области у организацији Врховног касационог суда, Правосудне академије, Повереника за заштиту равноправности, Агенције за мирно решавање радних спорова и других.

За судију Уставног суда је именована на Општој седници Врховног касационог суда 19. априла 2019. године. На дужност судије Уставног суда ступила је 25. јула 2019. године, полагањем заклетве пред председником Народне скупштине.