Судија Гордана Ајншпилер Поповић

Судија Гордана Ајншпилер Поповић

Гордана Ајншпилер Поповић је рођена у Београду где је и завршила целокупно школовање. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 1981. године са просечном оценом 9,0. Правосудни испит је положила 1987. године. Завршила је обуку и напредну обуку за едукатора на Правосудној академији, као и курс за медијаторе и курс за тренера за обуку медијатора. Завршила је семинар о људским правима, семинар о праву на суђење у разумном року, семинар о заштити узбуњивача као и више семинара из области компанијског и стечајног права.

У периоду од 1982. до 1988. радила је на пословима приправника, кадровског референта, референта за заступање и в. д. директора правне службе у Р.О. Сутјеска, а потом од 1988. до 1996. године у Вишем трговинском суду као судски саветник. За судију Трговинског суда у Београду је изабрана јуна 1996. године.

Била је председник парничног већа специјализованог за трговинске и стварно правне спорове, председник општег парничног већа и председник већа за одлучивање по приговорима. Од 2002. године је судија Вишег трговинског суда, где је била председник већа за спорове са елементом иностраности, потом за банкарске спорове и за спорове у вези стечаја.

Од 2006. године је била председник одељења судске праксе Вишег трговинског суда и главни и одговорни уредник Билтена судске праксе трговинских судова. Од 2010. године је судија Привредног апелационог суда као председник већа специјализованог за банкарске спорове, координатор за стечај и председник одељења судске праксе Привредног апелационог суда. На функцију судије Врховног касационог суда ступила је 12.9.2014. године и судила у грађанском одељењу као члан већа које решава поред општих и породичне, радне и привредне спорове. Судила је у поступцима по жалбама у поступку повреде права на суђење у разумном року и по жалбама на одлуке председника Привредног апелационог суда о приговору ради убрзања поступка, као и члан већа за одлучивање по жалбама на одлуке Врховног касационог суда из исте материје, по приговору.

Општа седница Врховног касационог суда је именовала за судију Уставног суда. На функцију је ступила 9. маја 2019. године.

Учесник је више националних, регионалних и међународних конференција из области трговинског права, стечајног права, заштите конкуренције и заштите људских права.

Члан је радне групе и програмског савета у Правосудној академији за трговинско право, као и едукатор из области привредног, стечајног, грађанског права.

Била је члан радних група за израду предлога више закона (Закона о стечају, Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о медијацији) као и члан радне групе подршке ВКС - пројекат ЕУ у Србији.

Била је предавач на мастер студијама Правног факултета Универзитета у Београду за област стечајно право као и на припремама за правосудни испит на истом факултету у периоду од 2000. до 2012. године.

Од 2004. до 2011. је била арбитар сталног изабраног суда при Привредној комори Србије.

Испитивач је у Одбору за полагање правосудног испита за предмет трговинско право.

Била је члан Комисије АЛСУ за полагање стручног испита за стечајне управнике у периоду од 2005. до 2015. године.

Аутор је великог броја стручних радова из области општег грађанског права, трговинског права и стечајног права.

Коаутор је коментара ЗПП, коментара Закона о медијацији, коментара Закона о стечају и збирке вежби за практичну примену ЗПП и материјално правних прописа.

Аутор је и излагач на више саветовања у организацији Врховног касационог суда - судијски дани на саветовањима привредних судова као и на конференцијама и саветовањима из области компанијског и стечајног права.