Sudija Gordana Ajnšpiler Popović

Sudija Gordana Ajnšpiler Popović

Gordana Ajnšpiler Popović je rođena u Beogradu gde je i završila celokupno školovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1981. godine sa prosečnom ocenom 9,0. Pravosudni ispit je položila 1987. godine. Završila je obuku i naprednu obuku za edukatora na Pravosudnoj akademiji, kao i kurs za medijatore i kurs za trenera za obuku medijatora. Završila je seminar o ljudskim pravima, seminar o pravu na suđenje u razumnom roku, seminar o zaštiti uzbunjivača kao i više seminara iz oblasti kompanijskog i stečajnog prava.

U periodu od 1982. do 1988. radila je na poslovima pripravnika, kadrovskog referenta, referenta za zastupanje i v. d. direktora pravne službe u R.O. Sutjeska, a potom od 1988. do 1996. godine u Višem trgovinskom sudu kao sudski savetnik. Za sudiju Trgovinskog suda u Beogradu je izabrana juna 1996. godine.

Bila je predsednik parničnog veća specijalizovanog za trgovinske i stvarno pravne sporove, predsednik opšteg parničnog veća i predsednik veća za odlučivanje po prigovorima. Od 2002. godine je sudija Višeg trgovinskog suda, gde je bila predsednik veća za sporove sa elementom inostranosti, potom za bankarske sporove i za sporove u vezi stečaja.

Od 2006. godine je bila predsednik odeljenja sudske prakse Višeg trgovinskog suda i glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse trgovinskih sudova. Od 2010. godine je sudija Privrednog apelacionog suda kao predsednik veća specijalizovanog za bankarske sporove, koordinator za stečaj i predsednik odeljenja sudske prakse Privrednog apelacionog suda. Na funkciju sudije Vrhovnog kasacionog suda stupila je 12.9.2014. godine i sudila u građanskom odeljenju kao član veća koje rešava pored opštih i porodične, radne i privredne sporove. Sudila je u postupcima po žalbama u postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku i po žalbama na odluke predsednika Privrednog apelacionog suda o prigovoru radi ubrzanja postupka, kao i član veća za odlučivanje po žalbama na odluke Vrhovnog kasacionog suda iz iste materije, po prigovoru.

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda je imenovala za sudiju Ustavnog suda. Na funkciju je stupila 9. maja 2019. godine.

Učesnik je više nacionalnih, regionalnih i međunarodnih konferencija iz oblasti trgovinskog prava, stečajnog prava, zaštite konkurencije i zaštite ljudskih prava.

Član je radne grupe i programskog saveta u Pravosudnoj akademiji za trgovinsko pravo, kao i edukator iz oblasti privrednog, stečajnog, građanskog prava.

Bila je član radnih grupa za izradu predloga više zakona (Zakona o stečaju, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Zakona o medijaciji) kao i član radne grupe podrške VKS - projekat EU u Srbiji.

Bila je predavač na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu za oblast stečajno pravo kao i na pripremama za pravosudni ispit na istom fakultetu u periodu od 2000. do 2012. godine.

Od 2004. do 2011. je bila arbitar stalnog izabranog suda pri Privrednoj komori Srbije.

Ispitivač je u Odboru za polaganje pravosudnog ispita za predmet trgovinsko pravo.

Bila je član Komisije ALSU za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike u periodu od 2005. do 2015. godine.

Autor je velikog broja stručnih radova iz oblasti opšteg građanskog prava, trgovinskog prava i stečajnog prava.

Koautor je komentara ZPP, komentara Zakona o medijaciji, komentara Zakona o stečaju i zbirke vežbi za praktičnu primenu ZPP i materijalno pravnih propisa.

Autor je i izlagač na više savetovanja u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda - sudijski dani na savetovanjima privrednih sudova kao i na konferencijama i savetovanjima iz oblasti kompanijskog i stečajnog prava.