Судија др Горан П. Илић

Судија др Горан П. Илић
Горан П. Илић је рођен 1. децембра 1965. године у Београду‚ где је завршио основну и средњу школу. На Правном факултету Универзитета у Београду је дипломирао, завршио магистарске студије и одбранио докторску дисертацију под називом „Границе испитивања првостепене пресуде у кривичном поступку“.
Од 1992. до 1997. године је радио у Вишоj школи унутрашњих послова у Земуну као стручни сарадник за предмет Кривично процесно право. На Правном факултету Универзитета у Београду изабран је 1997. године за асистента за предмет Кривично процесно право, а сада је у звању редовног професора на предметима Кривично процесно право, Казнена одговорност правних лица и прекршајно право и Правосудно организационо право.
Написао је више самосталних и коауторских монографских радова и чланака из наведених научних области, од којих завређује да буде поменут Коментар Закона о кривичном поступку. Учествовао је у изради већег броја закона из кривичноправне материје (Законик о кривичном поступку, Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, Закон о међународној правној помоћи у кривичним стварима, Закон о одговорности правних лица за кривична дела итд.).
Као стипендиста програма Brodel / Ville de Paris 2003/04, организованог од стране Fondation de la Maison des sciences de l’homme и Ville de Paris, стручно се усавршавао у Паризу. Од 2008. године је члан Groupe européen de recherches sur les normativités.
Члан је редакција часописа CRIMEN, Безбедност и Билтена Вишег суда у Београду.
Одлуком Министра за национално образовање Републике Француске од 1. марта 2011. године одликован је Орденом реда Академске палме у рангу витеза (Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques) за допринос у развоју француско-српске сарадње.
Ожењен је и отац Михаила, Александра и Милице.
За судију Уставног суда именован је у априлу 2010. године.
Функцију заменика председника Уставног суда обављао је од 2014. до 2017. године.
Судијска дужност му је престала 29. априла 2019. године истеком времена на које је именован.