Судија др Боса Ненадић

Рођена је 1953. године у Грковцима, Босанско Грахово. Дипломирала је на Правном факултету у Београду  јуна 1976. године, на којем је и докторирала 1986. године на уставноправном смеру. Има положен државни и правосудни испит. Боравила је на стручном усавршавању у Француској, Немачкој и Чешкој.
Више од 25 година радила је на најсложенијим законодавно-правним пословима. Обављала је, поред осталог, функцију помоћника савезног секретара за законодавство, правосуђе и управу, заменика савезног секретара за законодавство и савезног секретара за законодавство.  Била је руководилац више стручних  тимова  и група за израду  закона, међународних споразума и других аката. У Институту за упоредно право стекла је звање вишег научног сарадника.
Аутор је две монографије и  већег броја чланака претежно из области уставног права (уставност и законитост, уставно судство, остваривање и заштита људских права и слобода, уређење државне власти,  парламентарно право, изборно право, и др.). Радови су јој објављивани и у научним и стручним часописима других земаља, односно на другим језицима (француском, руском, немачком, енглеском, шпанском, мађарском, и др.). Учествовала је са излагањима и рефератима на више домаћих, регионалних и међународних  конгреса и конференција. По позиву, држала предавања на правним факултетима у земљи и иностранству, на редовним и постдипломским студијама.
Била је председник Српског удружења за уставно право, а сада је  Председник  emeritus тог удружења. Члан је Европског форума за уставно право, Председништва Удружења правника Србије, Управног одбора Удружења правника у привреди.
За судију Уставног суда изабрана је први пут у јуну 2002. године. На предлог председника Републике од стране Народне скупштине за судију је поново изабрана у новембру 2007. године.
Функцију председника Устaвног судa обављала је од 2007. до 2010. године.
Служи се   француским и руским  језиком.
Дужност судије Уставног суда престала 12. децембра 2016. године.