Odluka o službenoj legitimaciji sudije Ustavnog suda

("Službeni glasnik RS" br. 43/2008)
Ustavni sud, na osnovu člana 5. stav 2. alineja 1. i člana 10. stav 2. Poslovnika o radu Ustavnog suda ("Službeni glasnik RS", broj 24/08 i 27/08), na sednici održanoj 8. aprila 2008. godine, doneo je 
 
O  D  L  U  K  U
O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI SUDIJE USTAVNOG SUDA
Član 1.
Ovom odlukom uređuju se sadržina i oblik legitimacije predsednika, zamenika predsednika i sudije Ustavnog suda, način izdavanja i vođenja evidencije o izdatim legitimacijama.
Član 2.
Legitimacija predsednika Ustavnog suda sadrži: mali grb; natpis "Republika Srbija, Ustavni sud"; oznaku broja legitimacije; naziv "Legitimacija predsednika Ustavnog suda"; fotografiju sa pečatom Ustavnog suda i svojeručni potpis predsednika; ime i prezime predsednika; mesto i datum izdavanja legitimacije.
Legitimaciju predsednika Ustavnog suda potpisuje zamenik predsednika Ustavnog suda, odnosno najstariji sudija.
Legitimacija zamenika predsednika Ustavnog suda sadrži: mali grb; natpis "Republika Srbija, Ustavni sud"; oznaku broja legitimacije; naziv "Legitimacija zamenika predsednika Ustavnog suda"; fotografiju sa pečatom Ustavnog suda i svojeručni potpis zamenika predsednika; ime i prezime zamenika predsednika; mesto i datum izdavanja legitimacije.
Legitimaciju zamenika predsednika Ustavnog suda potpisuje predsednik Ustavnog suda.
Legitimacija sudije Ustavnog suda sadrži: mali grb; natpis "Republika Srbija, Ustavni sud"; oznaku broja legitimacije; naziv "Legitimacija sudije Ustavnog suda"; fotografiju sa pečatom Ustavnog suda i svojeručni potpis sudije; ime i prezime sudije; potpis predsednika Ustavnog suda; mesto i datum izdavanja legitimacije.
Legitimaciju sudije Ustavnog suda potpisuje predsednik Ustavnog suda.
U legitimacije iz st. 1, 3. i 5. ovog člana unose se odredbe o imunitetskom pravu predsednika, zamenika predsednika i sudije Ustavnog suda.
Član 3.
Legitimacija je dimenzija 7 h 9,5 cm, urađena na papiru svetložute boje, u tvrdom kožnom povezu tamnoplave boje.
Član 4.
Na prvoj strani  legitimacije utisnut je grb Republike Srbije.
Član 5.
U slučaju gubitka ili oštećenja legitimacije predsednik, zamenik predsednika, odnosno  sudija Ustavnog suda dužan  je da o tome obavesti sekretara Ustavnog suda.
O izgubljenoj, odnosno oštećenoj legitimaciji izdaje se uverenje koje zamenjuje legitimaciju do izdavanja nove legitimacije.
Uverenje iz stava 2. ovog člana potpisuje predsednik Ustavnog suda.
Član 6.
Predsednik, odnosno zamenik predsednika Ustavnog suda po isteku mandata vraća legitimaciju predsednika, odnosno zamenika predsednika Ustavnom sudu.
Sudija Ustavnog suda  po prestanku dužnosti vraća legitimaciju Ustavnom sudu.
Član 7.
O izdatim legitimacijama vodi se evidencija koja sadrži:
1) redni broj pod kojim je zavedena legitimacija;
2) ime i prezime predsednika, zamenika predsednika, odnosno  sudije Ustavnog suda, kome je izdata legitimacija;
3) datum izdavanja legitimacije;
4) potpis predsednika, zamenika predsednika, odnosno sudije Ustavnog suda,  kome je izdata legitimacija;
5) primedbe.
Legitimacija nosi redni broj pod kojim je izdata.
Evidencija o izdatim legitimacijama vodi se po rednom broju izdavanja legitimacija.
Član. 8.
O izdavanju legitimacija i evidenciji izdatih legitimacija stara se sekretar Ustavnog suda, odnosno lice koje on ovlasti.
Član 9.
Sadržaj, oblik i grafički izgled legitimacije predsednika, zamenika predsednika i sudije Ustavnog suda  čine sastavni deo ove odluke.
Član 10.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o sadržini, obliku i načinu izdavanja legitimacije i vođenju evidencije o izdatim legitimacijama predsednika i sudije Ustavnog suda Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", broj 3/06)
Član 11.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

                                               PREDSEDNIK

                                               USTAVNOG SUDA
                                               dr Bosa Nenadić, s.r.