Саопштење са 3. седнице Уставног суда, одржане 7. марта 2024. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

07.03.2024.

Уставни суд је на 3. седници одлучио о 7 предмета

I У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 126. Колективног уговора за Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 27/18, 62/18 и 7/19), у делу који гласи: „ , а његове одредбе које се односе на обрачун и исплату зарада, накнаде зарада и других примања запослених примењују се почев од зараде за март 2018. године“, у време важења, није била у сагласности са Уставом. (предмет IУо-26/2021)

- утврдио да Правилник о изменама и допунама Правилника о коефицијентима за обрачун и исплaту плата запослених у Градској управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 9/18), није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУo-114/2021)

- утврдио да одредбе члана 3. тач. 2), 3), 4), 6) и 7) Одлуке о одређивању локација за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији општине Ковачица („Службени лист општине Ковачица“, број 10/10) нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио предлог за утврђивање неуставности и незаконитости одредбе члана 3. тачка 5) наведене Одлуке. (предмет IУо-59/2022)

- утврдио да Правилник о условима за остваривање права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада Дома здравља Бач, из Бача, број 01-277/23 од 30. марта 2023. године, није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу оспорених одредаба наведеног Правилника. (предмет IУо-39/2023)

- утврдио да Закључак Градског већа Града Ниша, број: 595- 6/2022-03 од 9. јуна 2022. године, није у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката или радњи предузетих на основу наведеног Закључка. (предмет IУо-53/2023)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-5723/2019 и Уж-13829/2021