Саопштење са 1. седнице Уставног суда, одржане 18. јануара 2024. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

18.01.2024.

Уставни суд је на 1. седници одлучио о 5 предмета

 

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21 - Одлука УС, 51/21 - Одлука УС, 53/21 - Одлука УС, 66/21, 130/21, 43/23 - Одлука УС и 62/23), у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“, није у сагласности са Уставом. (предмет IУз-60/2021)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да назив главе IV. одељка 11. који гласи: „Избор кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца“, назив пододељка 11.1. који гласи: „Поступак и критеријуми за избор кандидата за изборне чланове Високог савета судства и Државног већа тужилаца“, одредбе чл. 114-119, назив пододељка 11.2. који гласи: „Права и дужности изабраног члана Високог савета судства и Државног већа тужилаца из реда адвоката“ и одредбе чл. 120. и 121. Статута Адвокатске коморе Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/11, 78/12, 86/13 и 10/23 - Одлука УС), нису у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-4/2021)

- утврдио да чл. 2, 3, 4. и 7. Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама („Службени лист града Новог Сада“, бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/01, 22/02, 11/03, 13/03-исправка и 47/06-др. одлука) нису у сагласности са законом. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности наведене Одлуке. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње предузете на основу одредаба наведене Одлуке. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ и „Службеном листу града Новог Сада“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУо-10/2021)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8331/2019 и Уж-921/2022