Саопштење са 3. седницe I Великог већа, одржанe 7. марта 2024. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

07.03.2024.

Уставни суд, Велико веће, је на 3. седници I Великог већа одлучио о 55 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности чл. 1. и 2. Закона о допунама Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број 62/23). (предмет IУз-98/2023)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- покренуо поступак за утврђивање незаконитости одредбе члана 42. став 1. Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода („Службени лист града Зрењанина“, бр. 31/14, 14/15, 24/15, 21/16, 37/17 и 18/19). Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба члана 23. тачка 4) и члана 48. став 1. тачка 3) и ст. 2. и 3. наведене Одлуке. (предмет IУo-181/2020)

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и законитости одредаба чл. 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. Уредбе о критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца-произвођача и снабдевача („Службени гласник РС“, број 83/21). (предмет IУо- 146/2021)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-8664/2018, Уж-9521/2018, Уж-2157/2019, Уж-2518/2019, Уж-3538/2019, Уж-5603/2019, Уж-8008/2019, Уж-13917/2019, Уж-3135/2020, Уж-4430/2020, Уж-6601/2020, Уж-6610/2020, Уж-7243/2020, Уж-7850/2020, Уж-7899/2020, Уж-8128/2020, Уж-8388/2020, Уж-8395/2020, Уж-8699/2020, Уж-9479/2020, Уж-10602/2020, Уж-11035/2020, Уж-11712/2020, Уж-11734/2020, Уж-950/2021, Уж-1322/2021, Уж-1414/2021, Уж-2779/2021, Уж-2802/2021, Уж-3178/2021, Уж-3179/2021, Уж-3198/2021, Уж-3210/2021, Уж-3262/2021, Уж-3265/2021, Уж-3978/2021, Уж-4596/2021, Уж-7911/2021, Уж-9207/2021, Уж-9547/2021, Уж-14268/2021, Уж-14276/2021, Уж-14452/2021, Уж-647/2022, Уж-2151/2022, Уж-14427/2022, Уж-12260/2023 и Уж-12261/2023

-  ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-3231/2019 од 9. новембра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-1537/2020 од 18. октобра 2023. године

-  ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-4489/2020 од 18. октобра 2023. године

- ставио ван снаге Одлуку Уставног суда Уж-8122/2023 од 30. новембра 2023. године