Саопштење са 12. седницe I Великог већа, одржанe 13. октобра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

13.10.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 12. седници I Великог већа одлучио о 39 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима одредбе члана 67. став 1. тачка 1. подтачка 1) Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), у делу који гласи „осим лица која су се, у складу са одлуком Владе о утврђивању програма решавања вишка запослених, својевољно определила за новчану накнаду или посебну новчану накнаду - у већем износу од висине отпремнине утврђене Законом о раду“. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену „уставности и законитости“ одредбе члана 67. став 2. наведеног Закона. Суд је одбацио иницијативу за покретање поступка за оцену уставности, сагласности са потврђеним међународним уговорима и законитости Главе III став 3. Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације („Службени гласник РС“, бр. 9/15, 84/15, 109/15, 16/16, 82/16, 5/17, 92/17, 9/18, 59/18, 3/19, 1/20 и 11/20). Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачног акта или радње која је предузета на основу оспорених одредаба наведеног Закона и наведене Одлуке. (предмет IУз-67/2020)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-1582/2018, Уж-12757/2018, Уж-292/2019, Уж-1879/2019, Уж-2438/2019, Уж-2957/2019, Уж-3058/2019, Уж-3317/2019, Уж-4367/2019, Уж-4393/2019, Уж-5272/2019, Уж-5357/2019, Уж-7092/2019, Уж-9416/2019, Уж-10424/2019, Уж-11997/2019, Уж-5/2020, Уж-517/2020, Уж-961/2020, Уж-1181/2020, Уж-2665/2020, Уж-3269/2020, Уж-6143/2020, Уж-7095/2020, Уж-7323/2020, Уж-8190/2020, Уж-9357/2020, Уж-10082/2020, Уж-12598/2020, Уж-938/2021, Уж-5392/2022, Уж-13200/2018, Уж-13705/2018

- одбио као неосновану уставну жалбу, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предмету Уж-7840/2019

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-2474/2019, Уж-9905/2019, Уж-7829/2021 и Уж-8115/2021