Саопштење са 11. седницe II Великог већа, одржанe 29. септембра 2022. године, којoм је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда и председница Већа

29.09.2022.

Уставни суд, Велико веће, је на 11. седници II Великог већа одлучио о 53 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- одбацио иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 1, члана 5. став 1. и став 3. тачка 1) Закона о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15-Одлука УС, 95/18 и 153/20). Суд је одбацио захтев за оцену сагласности одредбе члана 5. став 1. тачка 1) наведеног Закона са одредбама Закона о наслеђивању („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 101/03 и 6/15) и захтев за оцену сагласности одредбе члана 5. став 3. тачка 1) Закона о враћању одузете имовине и обештећењу са одредбама Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 49/13-Одлука УС, 74/13-Одлука УС, 55/14, 87/18 и 18/20). Суд је одбацио захтев за обуставу извршења „акта број 46-024076/2014 Агенције за реституцију - Подручна јединица Београд и акта број 46-00-01288/2018-13 Министарства финансија“ и свих радњи које су предузете на основу одредаба Закона о враћању одузете имовине и обештећењу. (предмет IУз-192/2019)

II У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- усвојио уставне жалбе у предметима Уж-742/2018, Уж-2008/2018, Уж-2380/2018, Уж-4113/2018, Уж-5383/2018, Уж-9262/2018, Уж-13363/2018, Уж-14570/2018, Уж-15094/2018, Уж-15122/2018, Уж-1559/2019, Уж-2482/2019, Уж-2666/2019, Уж-3038/2019, Уж-3772/2019, Уж-5074/2019, Уж-6329/2019, Уж-7104/2019, Уж-7602/2019, Уж-8514/2019, Уж-9551/2019, Уж-11087/2019, Уж-12700/2019, Уж-2/2020, Уж-958/2020, Уж-1026/2020, Уж-1286/2020, Уж-2363/2020, Уж-3609/2020, Уж-7504/2020, Уж-7886/2020, Уж-10943/2020, Уж-11971/2020, Уж-944/2021, Уж-9158/2021, Уж-9935/2021, Уж-567/2022, Уж-6704/2022, Уж-8564/2022 и  Уж-13593/2019

- одбио као неосноване уставне жалбе, јер је утврдио да нема повреда права зајемчених Уставом, у предметима Уж-2476/2018, Уж-11992/2018, Уж-3064/2019 и Уж-4994/2020

-  донео допунску одлуку у предмету Уж-11995/2018

- обуставио поступке по уставним жалбама у предметима Уж-10571/2018, Уж-5281/2019, Уж-4491/2020, Уж-4967/2020, Уж-3624/2021 и Уж-5180/2021

-  ставио ван снаге тачку 2. изреке Одлуке Уж-61/2017 од 2. јула 2020. године