Саопштење са 9. седнице Уставног суда, одржане 30. јуна 2022. године, којом је председавала Снежана Марковић, председница Уставног суда

30.06.2022.

Уставни суд је на 9. седници одлучио о 4 предмета

I У предметима оцене уставности законa Уставни суд је:

- утврдио да одредба члана 178. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) није у сагласности са Уставом и потврђеним међународним уговором. Суд је одложио објављивање наведене одлуке у „Службеном гласнику Републике Србије“ за шест месеци од дана њеног доношења. (предмет IУз-253/2018)

II У предметима оцене уставности и законитости општих правних аката Уставни суд је:

- утврдио да наслов изнад члана 133. у делу који гласи: „и повреде Кодекса“ и одредбе члана 133. ст. 4. и 5. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20 и 217/20), нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је утврдио да наслов изнад члана 8. који гласи: „Поступак одузимања звања због изречене мере јавне осуде за остале повреде Кодекса“ и одредбе чл. 8, 8а и 9. Правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 193/16, 196/16, 197/17, 199/17, 203/18, 206/18, 212/19 и 214/20), нису у сагласности са Уставом и законом. Суд је одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката донетих и радњи предузетих на основу наведеног Правилника. (предмет IУо-107/2020)

- утврдио да Одлука о одређивању простора за окупљање грађана у Шапцу („Службени лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, број 25/92) није у сагласности са Уставом и законом. (предмет IУо-171/2021)

III У поступцима по уставним жалбама Уставни суд је:

- одложио извршење пресуде до доношења коначне одлуке Уставног суда о уставној жалби у предмету Уж-11419/2021