Uređenje Ustavnog suda

Sedište Ustavnog suda je u Beogradu.
Organogram u izradi.
Predsednik Ustavnog suda
Ustavni sud ima predsednika, koga biraju sudije Ustavnog suda iz svog sastava, na predlog najmanje troje sudija, tajnim glasanjem, većinom glasova svih sudija, na period od tri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. U slučaju da predsednik Ustavnog suda ne bude izabran, funkciju predsednika, do izbora, vrši zamenik predsednika, a ako nije izabran ni zamenik predsednika, najstariji sudija.
Predsednik Ustavnog suda predstavlja Ustavni sud, saziva sednice, predlaže dnevni red i predsedava sednicama, usklađuje rad Ustavnog suda, stara se o sprovođenju akata Ustavnog suda i vrši druge dužnosti utvrđene ovim zakonom, Poslovnikom i drugim aktima Ustavnog suda i istovremeno obavlja i dužnost sudije.
Zamenik predsednika Ustavnog suda
Ustavni sud ima zamenika predsednika, koji zamenjuje predsednika Ustavnog suda, u slučaju njegovog odsustva ili sprečenosti i koji istovremeno obavlja i dužnost sudije. Odredbe Zakona o Ustavnom sudu o izboru i mandatu predsednika Ustavnog suda shodno se primenjuju i na izbor i mandat zamenika predsednika Ustavnog suda.
Stručna služba Ustavnog suda
Stručna služba Ustavnog suda obrazuje se za obavljanje stručnih i drugih poslova. Stručnom službom rukovodi sekretar Ustavnog suda, koji se postavlja većinom glasova svih sudija, na period od pet godina i koji može biti ponovo postavljen. Za svoj rad je sekretar je odgovoran Ustavnom sudu. Sekretar Ustavnog suda priprema predlog kadrovskog plana istovremeno sa pripremom predloga budžeta Ustavnog suda, tako da bude usklađen sa njim. 
Sekretar Ustavnog suda može imati zamenika, koga postavlja Ustavni sud, većinom glasova svih sudija, na period od pet godina i koji može biti ponovo postavljen. 
Budžet Ustavnog suda
Sredstava za rad i funkcionisanje Ustavnog suda obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na predlog Ustavnog suda. Ustavni sud samostalno raspolaže sredstvima budžeta. Vlada ne može, bez saglasnosti predsednika Ustavnog suda, obustaviti, odložiti ili ograničiti izvršenje budžeta Ustavnog suda. 
Kontrola izvršenja budžeta Ustavnog suda sprovodi se u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem, računovodstvo i reviziju.