Sudija Vesna Ilić Prelić

Sudija Vesna Ilić Prelić

Rođena 1. marta 1960. godine u Beogradu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao student generacije, juna 1982. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Pravosudni ispit položila 1983. godine.

Profesionalnu karijeru započela 1982. godine kao pripravnik, a potom stručni saradnik u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu, da bi od 1986. godine otpočela sa radom u organima državne uprave, najpre u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i upravu, odnosno Ministarstvu pravde, gde je u Sektoru za pravosuđe, na normativnim poslovima izrade zakona i drugih propisa, radila na mestima od višeg savetnika do savetnika ministra, a zatim u Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo, kao pomoćnik Republičkog sekretara zadužen za Sektor pravnog sistema. Nakon kraćeg rada u privredi, od 2000. godine nastavlja da radi u državnim organima kao pravni savetnik Saveznog ministra za telekomunikacije, da bi marta 2004. godine bila postavljena za zamenika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a od stupanja na snagu Zakona o državnoj upravi 2005. godine za državnog sekretara u istom Ministarstvu, a potom za državnog sekretara u Ministarstvu prosvete.

Na funkciju sudije Ustavnog suda imenovana decembra 2007. godine, a za predsednika Suda prvi put izabrana u januaru 2014. godine. Funkciju predsednika obavljala do decembra 2016. godine, kada joj je istekao mandat sudije. Za sudiju Ustavnog suda ponovo imenovana u decembru 2016. godine. Za predsednika Ustavnog suda izabrana u januaru 2017. godine. Funkciju predsednika Ustavnog suda obavljala do isteka mandata, 26. januara 2020. godine.

U periodu od 2000. do 2007. godine posebno bila angažovana na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa direktivama i standardima EU i to, između ostalog, kao koordinator ekspertskog tima za izradu prvog Zakona o telekomunikacijama, kao pravni ekspert u okviru projekta OEBS-a za izradu Zakona o radiodifuziji, projekta izrade Zakona o javnom informisanju, kao rukovodilac projekta izrade Zakona o udruženjima i kao rukovodilac tima koji je sačinio prvu Strategiju reforme državne uprave u Republici Srbiji, koju je Vlada usvojila 2004. godine.

Od 1999. do 2003. godine bila predstavnik Republike Srbije u radnoj grupi CEPT-a (Evropska organizacija za poštu i telekomunikacije). Od 2004. do 2007. godine bila u sastavu delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope i predstavnik Republike Srbije u Nadzornom odboru Regionalne škole za državnu upravu (ReSPA). Godine 2005. bila član Vladine radne grupe za pripremu pregovaračke pozicije za pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Maja 2007. godine bila šef delegacije Republike Srbije za odbranu Izveštaja o primeni Konvencije za eliminisanje svih oblika diskriminacije žena pred CEDAW komitetom Ujedinjenih nacija.

Do imenovanja na funkciju sudije Ustavnog suda, na stručnim skupovima organizovanim u zemlji i regionu učestvovala kao autor stručnih radova na temu decentralizacije i strukturnih reformi državne uprave.

Tokom obavljanja funkcije sudije Ustavnog suda i funkcije predsednika tog Suda učesnik većeg broja domaćih, regionalnih i međunarodnih stručnih skupova i autor stručnih radova iz oblasti ustavnosudske prakse, perspektiva i razvoja ustavnog sudstva i koncepta ustavnosudske zaštite zajemčenih ljudskih prava i sloboda. Između ostalog:

-       koautor (sa sudijom Ustavnog suda dr Bosom Nenadić) referata koji je 2010. godine objavljen u Zborniku radova sa VIII Kongresa Međunarodnog udruženja za ustavno pravo, pripremljenog za Okrugli sto na temu „Izborni sistemi i ustavni principi“;

-      učesnik XVI Kongresa Konferencije evropskih ustavnih sudova, održanog u Beču 2014. godine na kome je, na sastanku Kruga predsednika ustavnih sudova onemogućen prijem u članstvo te Konferencije tzv. „Ustavnog suda Kosova“;

-      panelista na Okruglom stolu na temu „Kontrola sudske odluke“, organizovanom u okviru VI Kongresa pravnika Evrope i Mediterana koji je septembra 2014. godine održan na Pravnom fakultetu u Beogradu, a koji je organizovala Fondacija za kontinentalno pravo Republike Francuske u saradnji sa Pravnim fakultetom i Pravosudnom akademijom;

-       autor prikaza „Nadležnosti i sastav Ustavnog suda Republike Srbije“, objavljenog 2015. godine u publikaciji Ustavnog saveta Francuske Les Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel;

-      uvodničar na Regionalnoj konferenciji Saveta Evrope održanoj 2015. godine u Zagrebu na temu „Ustavnosudska zaštita ljudskih prava i sloboda“;

-      učesnik Konferencije Asocijacije ustavnih sudova frankofonskih zemalja (ACCPUF) održane u Lozani 2015. godine;

-   panelista na St. Petersburg Legal Forum-u maja 2016. godine (koji organizuje Ministarstvo pravde Ruske Federacije), sa izlaganjem na temu „Domašaj i granice delovanja ustavnog suda u ostvarivanju funkcije zaštite ljudskih prava i sloboda“.

Govori engleski jezik.