Sudija dr Tijana Šurlan

Sudija dr Tijana Šurlan

Dr Tijana Šurlan, devojačko Popović, rođena je 1972. godine u Beogradu. Maturirala je u Petoj beogradskoj gimnaziji. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu  diplomirala (prosečna ocena 9,17), magistrirala i doktorirala, summa cum laude.

Po diplomiranju prvo radno iskustvo sticala je u advokatskoj kancelariji Nedić. Na Policijskoj akademiji zaposlila se 1997. godine kao asistent-pripravnik na predmetima Međunarodno javno pravo i Međunarodni odnosi. Na Kriminalističko-policijskoj akademiji  izabrana za docenta na predmetu Međunarodno javno pravo 2010, a  2015 za vanrednog profesora. Pored osnovnog predmeta nastavu držala i na predmetima Ljudska prava i Međunarodna ljudska prava.

U materiji ljudskih prava pohađala je ekspertske obuke u organizaciji većeg broja međunarodnih organizacija - Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Savet Evrope, Ujedinjene nacije i Međunarodni komitet Crvenog krsta. Tokom 2003-2004. godine bila je uključena u projekat Policija i ljudska prava u organizaciji Saveta Evrope.

Ekspertska predavanja držala na Diplomatskoj akademiji „Koča Popović“ pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, na Forumu za diplomatiju i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Regional Academy of the United Nations, kao i na predavanjima koja su na KPA organizavana u saradnji sa International Criminal Investigative Training Assistance Program, USA Department of Justice (ICITAP). Na Univerzitetu u Lozani, Fakultet za pravo, kriminalistiku i javnu upravu držala gostujuća predavanja u februaru i maju 2016. godine.

Vršilac dužnosti prodekana za drugi stepen, zadužena i za međunarodnu saradnju na KPA bila je u periodu maj 2015-decembar 2016. Član je uredništva većeg broja časopisa i zbornika; učestvovala je na značajnom broju međunarodnih i nacionalnih konferencija i savetovanja. Objavila veći broj knjiga i članaka, među kojima i udžbenik Međunarodno javno pravo, u koautorstvu sa prof. dr Milenkom Krećom.

Obavljala funkciju savetnika za Republičko javno tužilaštvo za ratne zločine u predmetu Gnjilanska grupa, 2012-2013. Izabrana za člana 2013. godine, a potom 2014. godine za predsednika Upravnog odbora Agencije za restituciju. Učestvovala kao član radne grupe u izradi Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika.

Član je Srpskog udruženja za međunarodno pravo, srpskog ogranka u International Law Association (ILA), kao i European Society for International Law (ESIL).

Govori, čita i piše engleski i ruski jezik; francuski jezik čita.

Za sudiju Ustavnog suda imenovana je u decembru 2016. godine. Glavni je i odgovorni urednik Biltena Ustavnog suda.

Uključena je u rad asocijacije National Association of Women Judges (USA).

Za člana Komiteta UN za ljudska prava izabrana je u junu 2022. godine.