Судија др Наташа Плавшић

Судија др Наташа Плавшић

Рођена је 1978. године у Новом Пазару. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду у јуну 2002. године. На истом факултету у априлу 2009. године одбранила је са одликом магистарски рад на тему „Протокол 14 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода“, a у септембру 2016. године са одликом је одбранила докторску дисертацију на тему „Заштита појединца пред Комитетом за људска права и пред Европским судом за људска права“.

Од децембра 2002. до јануара 2016. године била је запослена у Стручној служби Уставног суда, најпре као приправник, а по положеном правосудном испиту у фебруару 2005. године, као стручни сарадник и виши стручни сарадник. На место руководиоца Стручне службе за поступке по уставним жалбама и жалбама постављена је од стране Уставног суда у новембру 2013. године. У јануару 2016. године постављена је за в.д. заступника Републике Србије пред Европским судом за људска права, коју дужност је вршила до именовања за судију Уставног суда.

У току 2009. и 2011. године по три месеца је боравила на стручном усавршавању у Европском суду за људска права. Дипломатску академију „Коча Поповић“ при Министарству спољних послова је завршила у јулу 2012. године.

Похађала је у земљи и иностранству броје стручне и специјализоване програме, летње школе и семинаре из области људских права и уставног права. Најзначајнији су Регионални напредни програм људских права и хуманитарног права на Раул Валенберг институту (The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law) Универзитета у Лунду у Шведској, Летња школа компаративног уставног права на Правном факултету у Тренту у Италији и МАТРА програм Приступ правди на Асер институту (Asser Institute) у Хагу у Холандији.

Анагажована је на програмима обуке из области људских права који се у Републици Србији спроводе у организацији Правосудне академије, Канцеларије Савета Европе и USAID. Учествовала је и излагала реферате на бројним научним и стручним саветовањима и конференцијама из области људских права, како у Србији тако и у иностранству. Објавила је више стручних и научних радова из области људских права и уставног права.

Говори енглески и шпански језик.

За судију Уставног суда је именована на Општој седници Врховног касационог суда 19. априла 2019. године. На дужност судије Уставног суда ступила је 9. маја 2019. године, полагањем заклетве пред председником Народне скупштине.