Izbor, imenovanje, prestanak dužnosti i položaj sudija Ustavnog suda

Izbor i imenovanje sudija Ustavnog suda
Ustavni sud čini 15 sudija. Pet sudija Ustavnog suda bira Narodna skupština, pet imenuje predsednik Republike, a pet opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda Srbije. Sudija Ustavnog suda se imenuje, odnosno bira na devet godina i jedno lice može biti birano ili imenovano za sudiju Ustavnog suda najviše dva puta. Sudija Ustavnog suda se bira i imenuje među istaknutim pravnicima sa najmanje 40 godina života i 15 godina iskustva u pravnoj struci. Prilikom stupanja na dužnost sudije polažu zakletvu pred predsednikom Narodne skupštine.
Prestanak dužnosti sudije Ustavnog suda
Sudiji Ustavnog suda dužnost prestaje istekom vremena na koje je izabran ili imenovan, na njegov zahtev, kad napuni zakonom propisane opšte uslove za starosnu penziju ili razrešenjem.
Sudija Ustavnog suda se razrešava ako povredi zabranu sukoba interesa, trajno izgubi radnu sposobnost za dužnost sudije Ustavnog suda, bude osuđen na kaznu zatvora ili za kažnjivo delo koje ga čini nedostojnim dužnosti sudije Ustavnog suda i ako postane član političke stranke. Ispunjenost uslova za razrešenje sudije Ustavnog suda utvrđuje Ustavni sud. Predsednik Ustavnog suda dužan je da šest meseci pre isteka perioda od devet godina na koji je imenovan, odnosno izabran sudija Ustavnog suda, obavesti o tome ovlašćenog predlagača i Narodnu skupštinu.
Položaj sudije Ustavnog suda
Sudija Ustavnog suda ne može vršiti drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, izuzev profesure na pravnom fakultetu u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.
Sudija Ustavnog suda uživa imunitet kao narodni poslanik. Sudija Ustavnog suda ne može biti pozvan na krivičnu ili drugu odgovornost za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju sudijske dužnosti. Ukoliko se pozvao na imunitet, sudija Ustavnog suda ne može biti pritvoren, niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se može izreći kazna zatvora, bez odobrenja Ustavnog suda. Sudija Ustavnog suda koji je zatečen u izvršenju krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju dužem od pet godina može biti pritvoren bez odobrenja Ustavnog suda. Takođe, nepozivanje sudije Ustavnog suda na imunitet ne isključuje pravo Ustavnog suda da mu imunitet uspostavi.