Postupak rešavanja sukoba nadležnosti

(čl. 68-74. Zakona o Ustavnom sudu)

 Ustavni je nadležan da rešava sukob nadležnosti između:
a) sudova i drugih državnih organa;
b) republičkih organa i pokrajinskih organa ili organa jedinica lokalne samouprave;
v) pokrajinskih organa i organa jedinica lokalne samouprave i
g) organa različitih autonomnih pokrajina ili različitih jedinica lokalne samouprave.

Sukob nadležnosti može biti pozitivan, kad oba organa prihvataju nadležnost, odnosno negativan, kad oba organa odbijaju zasnivanje nadležnosti u rešavanju konkretnog spornog pravnog pitanja. Saglasno navedenom, zahtev za rešavanje sukoba, koji sadrži naziv organa koji prihvataju ili odbijaju nadležnost i razloge na osnovu kojih to čine, može podneti jedan ili oba organa koji su u sukobu, ali i lice povodom čijeg je prava nastao sukob nadležnosti. U slučaju negativnog sukoba nadležnosti, tj. kada organi odbijaju nadležnost, zahtev se podnosi u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, odnosno konačnosti odluke drugog organa koji se oglasio nenadležnim.

Ustavni sud može odrediti da se do okončanja postupka rešavanja sukoba nadležnosti Ustavnog suda prekine postupak pred organima između kojih je nastao sukob nadležnosti. Pravno dejstvo rešenja o sukobu nadležnosti, kojim se  poništavaju i akti koje je doneo nenadležni organ, vezuje se za dan dostavljanja tog rešenja organima koji su u sukobu nadležnosti, odnosno licu povodom čijeg je prava nastao sukob nadležnosti.