Postupak odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike

(čl. 93-98. Zakona o Ustavnom sudu)

Predsednik Republike razrešava se u slučaju povrede Ustava, a odluku o razrešenju donosi Narodna skupština, dvotrećinskom većinom od ukupnog broja narodnih poslanika; donošenju navedene odluke prethodi odgovarajući postupak koji  pokreće Narodna skupština i to na predlog najmanje jedne trećine narodnih poslanika, a Ustavni sud mora, da po pokrenutom postupku, najkasnije u roku od 45 dana, da odluči o postojanju povrede Ustava.

Akt o pokretanju postupka, koga predsednik Narodne skupštine dostavlja Ustavnom sudu, mora da sadrži pravni osnov, odredbe Ustava koje su povređene i dokaze na kojima se akt zasniva. Ako Ustavni sud utvrdi da je postupak za razrešenje predsednika Republike pokrenut u skladu sa Ustavom i zakonom, akt o pokretanju postupka dostavlja se na odgovor predsedniku Republike, u roku koji odredi Ustavni sud. Posle isteka roka za odgovor, predsednik Ustavnog suda zakazaće raspravu, na koju poziva predsednika Republike i predsednika Narodne skupštine. Ako Ustavni sud utvrdi da postupak za razrešenje predsednika Republike nije pokrenut u skladu sa Ustavom i zakonom, odbaciće akt Narodne skupštine o pokretanju postupka.

U postupku odlučivanja o povredi Ustava od strane predsednika Republike Ustavni sud je ograničen samo na odlučivanje o povredama odredaba Ustava koje su navedene u aktu Narodne skupštine o pokretanju postupka. Odluku o tome da li je predsednik Republike povredio Ustav, Ustavni sud dostavlja Narodnoj skupštini i predsedniku Republike.

Ustavni sud će obustaviti postupak ako Narodna skupština povuče akt o pokretanju postupka ili ako u toku postupka prestane funkcija predsednika Republike.

Pravno dejstvo odluke Ustavnog suda o povredi Ustava od strane predsednika Republike vezuje se za dan dostavljanja Narodnoj skupštini.