Интерни конкурс за попуњавање положаја

08.02.2024.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
На основу члана 4. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Уставни суд оглашава
 ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се раднa местa попуњаваjу:
Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15.
Република Србија
УСТАВНИ СУД
На основу члана 4. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21), Уставни суд оглашава
 ИНТЕРНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
I Орган у коме се раднa местa попуњаваjу:
Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15.
II Радно место које се попуњава:
 1.Саветник Уставног суда за уставне жалбе и жалбе, Служба за поступке по уставним жалбама и жалбама, Стручна служба Уставног суда - четврта група положаја, број државних службеника на положају: 3.
Опис послова: води поступак у предметима за које Суд није надлежан; припрема, анализира и обрађује најсложенија уставноправна питања из делокруга рада Службе; по налогу и овлашћењу судије известиоца, предузима радње у претходном поступку пред Судом; врши стручну обраду најсложенијих предмета из делокруга рада Службе и предмета у којима је потребно заузимање правних ставова Уставног суда и изграђивање судске праксе; проверава испуњеност процесних претпоставки за вођење поступка и одлучивање по уставним жалбама и жалбама судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције, као и против других одлука Високог савета судства и Државног већа тужилаца, у случајевима прописаним законом, обрађује предмете и учествује у припреми предлога одлука у предметима у тим поступцима; врши стручну обраду предмета по уставним жалбама и жалбама и учествује у припреми предлога одлука; учествује у припреми предлога одлука у предметима у којима је обрађивач и припрема нацрте одлука, решења и других аката за Редакциону комисију и друга радна тела Суда; припрема извештаје, информације и друге аналитичке материјале о стању и проблемима остваривања уставности и законитости и анализе на основу којих Уставни суд указује Народној скупштини на потребу предузимања мера ради заштите зајемчених права и слобода; припрема материјале и писма која Уставни суд упућује учесницима у поступку, државним и другим органима и организацијама; по налогу председника Уставног суда, секретара Уставног суда или руководиоца Службе учествује у изради нацрта општих аката које доноси Уставни суд; учествује у припреми и раду саветовања, консултација и других активности Уставног суда; припрема информативно-аналитичке материјале из области уставно-судске заштите, као и предлоге и мишљења за потребе Уставног суда; обавља и друге послове у складу са закључцима Уставног суда и његових радних тела, као и друге послове по налогу секретара Уставног суда и руководиоца Службе.
 Услови: правни факултет, што подразумева стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни или државни стручни испит, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, као и компетенције за рад на радном месту.
Трајање рада на положају: рад на положају траје пет година.
III Место рада
Београд, Булевар краља Александра 15.
IV Услови за запослење
Држављанство Републике Србије, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
V Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу за попуну положаја:
Право да учествују на интерном конкурсу за попуну положаја имају државни службеници који су у радном односу заснованом на неодређено време у Уставном суду за које је по основу вредновања радне успешности утврђено да су у последња два узастопна вредновања радне успешности превазишли очекивања, као и државни службеници који су већ на положају, којима је протекло време на које су постављени, који су поднели оставку на положај или којима је положај укинут, ако су похађали програм обуке у складу са чланом 45. став 4. Закона о државним службеницима.
VI Фазе изборног поступка и учешће кандидата:
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.
Провера општих функционалних компетенција за радно место:
  • „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено)
  • „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару)
  • „Пословна комуникација“ - провераваће се писаном симулацијом.
Напомена: у погледу опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу Рад на рачунару*), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који је кандидат приложио уместо тестовне провере.
Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси.
 Провера посебних функционалних компетенција за радно место:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:
  • Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - познавање прописа значајних за остваривање надлежности Уставног суда у поступку одлучивања о уставној жалби, одлучивања по жалби судија, јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца на одлуку о престанку функције, провераваће се усменом симулацијом; 
  • Посебна функционална компетенција у одређеној области рада - израда реферата и нацрта одлука, решења и закључака у уставносудским предметима, провераваће се усменом симулацијом;
  • Посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа (Устав Републике Србије, Закон о Уставном суду и Пословник о раду Уставног суда), провераваће се усменом симулацијом.
Провера понашајних компетенција за радно место:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се психометријским тестом и интервјуом базираним на компетенцијама.
Интервју са кандидатом и вредновање кандидата за радно место:
Након провере компетенција Конкурсна комисија ће са кандидатима обавити интервју у циљу процене мотивације за рад на радном месту у Уставном суду и прихватања вредности државних органа.
VII Рок за подношење пријава на интерни конкурс:
Интерни конкурс оглашен је на огласној табли Уставног суда и на интернет презентацији Уставног суда 8. фебруара 2024. године. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана оглашавања интерног конкурса, почиње да тече од 9. фебруара 2024. године.
VIII Пријава на интерни конкурс:
Заинтересовани кандидати подносе пријаве на конкурс на обрасцу: „Пријава на конкурс у државном органу“ који је доступан на интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.rs у менију Конкурси  или у штампаној верзији у писарници Уставног суда, Београд, Булевар краља Александра 15.
Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначен за доставу обавештења.
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени провере компетенције „Дигитална писменост“, осим уколико Конкурсна комисија одлучи да се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште компетенције „Дигитална писменост“.
IX Остали докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оверена копија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена копија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит) / кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена копија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стекао радно искуство), исправе којима се доказује право учешћа на интерном конкурсу (решење о радној успешности којим је утврђено да су у последња два узастопна вредновања радне успешности превазишли очекивања, или решење о постављењу на положај, или решење о престанку рада на положају, доказ да су похађали програм обуке из члана 45. став 4. Закона о државним службеницима,
Сви докази који се прилажу морају бити на језику и писму који је у службеној употреби државних органа Републике Србије, тако да се уз исправу састављену на страном језику прилаже прописани оверен превод на српски језик.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама. Фотокопије докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.
Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 2/23-одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.
X Рок за подношење осталих доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Уставни суд, 11 000 Београд, Булевар краља Александра 15.
XI Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку: са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 26. фебруара 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или електронске адресе које су навели у својим пријавама.
Провере општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама у Уставном суду, Београд, Булевар краља Александра 15, а провера понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије.
Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе) које наведу у својим пријавама.
XII Лице које је задужено за обавештења о конкурсу, у периоду од 10 - 12 часова: Севера Марковић, тел: 011/285-5064.
XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на интерни конкурс:
Пријаве на интерни конкурс се шаљу поштом (препорученом пошиљком) на адресу Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 15 или предају непосредно у писарници Уставног суда, са назнаком: "За интерни конкурс".
Напомене:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.
Листа питања са тачним одговорима за проверу општих компетенција државних службеника
 
СПИСАК КАНДИДАТА
МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
по интерном конкурсу оглашеном 8. фебруара 2024. године
 
 
Редни
број
Радно место које се попуњава интерним конкурсом
Шифра пријаве кандидата

1.

Саветник Уставног суда за уставне жалбе и жалбе, Стручна служба Уставног суда - број државних службеника на положају: 3

1. УСИ0802241П1
2. УСИ0802241П2
3. УСИ0802241П3
4. УСИ0802241П4