Opšta pravila o postupku pred Ustavnim sudom

Rad Ustavnog suda je javan. 
Sudija ne može javno iznositi svoje mišljenje o pitanju koje je predmet spora pred Ustavnim sudom. 
Odluke Ustavnog suda su konačne, izvršne i opšteobavezujuće.

Javnost se obezbeđuje objavljivanjem odluka Ustavnog suda, objavljivanjem saopštenja sa sednica na internet stranici Ustavnog suda, održavanjem javne rasprave i rasprave u postupku pred Ustavnim sudom, davanjem saopštenja sredstvima javnog informisanja, održavanjem konferencija za medije i na drugi način. Javnost se može isključiti samo radi zaštite interesa nacionalne bezbednosti, javnog reda i morala u demokratskom društvu, kao i radi zaštite interesa maloletnika ili privatnosti učesnika u postupku, o čemu odlučuje Ustavni sud, s tim da se isključenje javnosti ne odnosi na učesnike u postupku, njihove punomoćnike i predstavnike stručne javnosti. 

Uvid u spise predmeta i njihov prepis može zahtevati svako lice i bez dokazivanja pravnog interesa, u skladu sa zakonom koji uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Izuzetno, u postupku po ustavnim žalbama i žalbama sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, Ustavni sud može odlučiti da pravo uvida u spise predmeta imaju samo učesnici u postupku.Takođe, uvid u spise predmeta i prepis spisa neće se dozvoliti ako postoje razlozi za isključenje javnosti i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Postupak pred Ustavnim sudom vodi se na srpskom jeziku, uz upotrebu ćiriličkog pisma, a službena upotreba drugih jezika i pisama vrši se u skladu sa zakonom koji uređuje upotrebu tih jezika i pisama. Postupak pred Ustavnim sudom vodi se po pravilima utvrđenim Zakonom, a na pitanja postupka koja nisu njime uređena shodno se primenjuju odredbe odgovarajućih procesnih zakona. O pitanjima postupka koja nisu uređena ovim zakonom ili odredbama procesnih zakona, Ustavni sud odlučuje u svakom konkretnom slučaju.