Postupak odlučivanja o izbornim sporovima

(čl. 75-79. Zakona o Ustavnom sudu)

Ustavni sud odlučuje o izbornim sporovima za koje zakonom nije određena nadležnost sudova. Zahtev za odlučivanje o izbornom sporu, koji mora da sadrži razloge i dokaze zbog kojih se traži odlučivanje o izbornom sporu, može podneti: svaki birač, kandidat za predsednika Republike, odnosno poslanika ili odbornika, kao i podnosilac predloga kandidata i može se podneti najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja izbornog postupka koji se osporava. Primerak podnetog zahteva za odlučivanje o izbornom sporu Ustavni sud dostavlja organu za sprovođenje izbora u vezi sa čijom aktivnošću se izborni spor pokreće, sa nalogom da u određenom roku dostavi odgovor i potrebne izborne akte, odnosno dokumentaciju.

Ako je nepravilnost u izbornom postupku dokazana, a imala je bitan uticaj na izborni rezultat, Ustavni sud odlukom poništava ceo izborni postupak ili delove tog postupka, koji se moraju tačno označiti. U tom slučaju ponoviće se ceo izborni postupak ili delovi tog postupka i to u roku od deset dana od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu. Odluka Ustavnog suda o poništenju celog izbornog postupka ili delova tog postupka ima pravno dejstvo od dana njenog dostavljanja nadležnom organu.

Na odluku donetu u vezi sa potvrđivanjem mandata narodnih poslanika žalbu Ustavnom sudu može podneti kandidat za narodnog poslanika i podnosilac predloga kandidata. Organ protiv čije je odluke podneta žalba dužan je da u roku od 24 sata od podnošenja žalbe, dostavi potrebnu dokumentaciju Ustavnom sudu. Ustavni sud je dužan da donese odluku u roku od 72 sata od podnošenja žalbe.