Сталнa радна тела Суда

Уставни суд образује комисије и одборе за уставне жалбе, као стална радна тела.

Сталне комисије Уставног суда су: Редакциона комисија, Комисија за праћење остваривања уставности и законитости и Комисија за организациона и финансијска питања. Сталне комисије Уставног суда имају председника и три члана који се бирају из реда судија Уставног суда на време од три године, и по истеку тог времена могу бити поново бирани.
Редакциона комисија: утврђује коначан текст мериторних одлука Суда, одлука које се објављују у службеним гласилима, а по закључку Уставног суда и других аката које доноси Суд. Изузетно од овог правила, Редакциона комисија не утврђује коначан текст одлука које се заснивају на заузетим ставовима Суда у идентичним чињеничним и правним ситуацијама (типским предметима) и решења о одбацивању уставне жалбе ако нису испуњене процесне претпоставке и решења о обустави поступка ако је уставна жалба повучена. Редакциона комисија предлаже Суду преиспитивање уставносудских аката пре њиховог отправљања,када оцени да за то постоје разлози и разматра питања у вези са методологијом израде аката Суда, издавањем билтена одлука и других публикација Суда.
Комисија за праћење остваривања уставности и законитости: прати и проучава прописе, као и питања и појаве од интереса за остваривање и заштиту уставности и законитости и људских слобода и права. Комисија разматра начелна питања која се односе на остваривање и заштиту уставности и законитости и даје предлоге Суду ради заузимања ставова и утврђивања предлога и мишљења; учествује у организовању саветовања и скупова у Суду и предлаже учешће судија Суда на саветовањима и скуповима и даје Суду предлог тумачења одредаба Пословника о раду Суда. 
Комисија за организациона и финансијска питања: прати и проучава организацију и начин рада Уставног суда и његових радних тела и с тим у вези даје Суду одговарајуће предлоге; утврђује нацрт годишњег финансијског плана, предлог плана извршења буџета и предлог годишњег извештаја о извршењу буџета; утврђује предлоге аката о правима, обавезама и одговорностима председника и судија Уставног суда и државних службеника и намештеника у Стручној служби Уставног суда; утврђује предлог акта о разврставању радних места и послова у Стручној служби Уставног суда и о одређивању положаја; утврђује предлог правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Стручној служби Уставног суда; разматра предлог за постављења државних службеника на положаје; разматра питања техничко-технолошког унапређења рада Суда и о томе даје Суду предлоге и мишљења; утврђује предлог кадровског плана; утврђује предлог плана јавних набавки; разматра питања која се односе на обезбеђивање и коришћење буџетских средстава и обезбеђује друге услове за рад Суда.
 
Одбори за уставне жалбе су: Одбор за уставне жалбе из области кривичног права, Одбор за уставне жалбе из области грађанског права и Одбор за уставне жалбе из области управног права.
Одбори за уставне жалбе имају председника и два члана који се бирају се из реда судија Уставног суда на време од три године и по истеку тог времена могу бити поново бирани.
Одбори за уставне жалбе разматрају предлог одлуке судије известиоца сачињен у предмету по уставној жалби из правне области за које су надлежни и дају мишљење о предлогу.