PRETRAGA SAJTA: RSS

Saopštenje sa 5. sednice Ustavnog suda, održane 5. marta 2020. godine, kojom je predsedavala Snežana Marković, predsednica Ustavnog suda


četvrtak, 05. mart 2020

Ustavni sud je na 5. sednici odlučio o 7 predmeta

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 10. stav 7. Zakona o ozakonjenju objekata ("Službeni glasnik RS", broj 96/15) nije u saglasnosti sa Ustavom. Sud je odbio predloge i odbacio inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 2, člana 10. stav 2. i člana 33. navedenog Zakona i za utvrđivanje neustavnosti navedenog Zakona u celini. Sud je odbacio predloge i inicijative za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 4. stav 2, člana 5. stav 1. tačka 4) i st. 3. i 5, člana 8, člana 10. stav 16, člana 11. stav 1, člana 12. stav 1. i odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 10. stav 4. navedenog Zakona. Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba navedenog Zakona. Sud je odbacio zahtev za ocenu saglasnosti člana 10. stav 3. tačka 5) navedenog Zakona sa odredbama Zakona o stambenom obezbeđivanju u Jugoslovenskoj narodnoj armiji ("Službeni list SFRJ", broj 84/90), Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), Zakona o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte ("Službeni glasnik RS", broj 16/97), Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Službeni glasnik SRS", broj 24/88), Zakona o prestanku važenja Zakona o nadziđivanju zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove ("Službeni glasnik RS", broj 46/94) i Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa ("Službeni list SFRJ", br. 6/80, 36/90 i "Službeni list SRJ", broj 29/96 i "Službeni glasnik RS", broj 115/05), zahtev za ocenu saglasnosti odredbe člana 10. stav 16. Zakona o ozakonjenju objekata sa Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11 - dr. zakon, 101/11, 101/13, 40/15 - dr. zakon, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 65/18 - Odluka US, 87/18 i 88/18 - Odluka US) i zahtev za ocenu saglasnosti člana 33. Zakona o ozakonjenju objekata sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 - dr. zakon i 101/16) i Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19). Sud je odbacio zahteve za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba Zakona o ozakonjenju objekata. (predmet IUz-316/2015)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 161. stav 3, člana 163. stav 3. i člana 164. stav 3. Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 7/16 i 88/16). (predmet IUo-74/2017)

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o minimumu procesa rada u Republičkom geodetskom zavodu („Službeni glasnik RS“, broj 26/19). (predmet IUo-90/2019)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-7534/2015, Už-2459/2016, Už-8208/2016 i Už-1932/2017

 


• Na vrh stranice