PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 23. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak 2. juna 2011. godine, sa početkom u 10,00 sati


                         1.  Usvajanje Zapisnika sa 21. sednice Ustavnog suda održane 19. maja 2011. godine i Zapisnika sa  22. Redovne sednice Ustavnog suda održane 26. maja  2011. godine; 

                          2.  Usvajanje informacije o primljenim predmetima u periodu  od 21. do 27. maja 2011. godine; 

                          3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata: 

1)   IU  - 380/2005   - Predlozi i inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba člana 30 st. 3, 4. i 6, člana 32. stav 4. člana 41. stav 14, člana 43. stav 4, člana 67. stav 1. u delu koji glasi: „penzionisanom posle stupanja na snagu ovog zakona“, člana 90. st. 2. i 4. i člana 107. stav 1. tačka 1) i 3) Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 76/05)

2)   IU  - 33/2007   -   Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredaba člana 125. i člana 167. stav1. Zakona o autorskom i srodnim pravima – pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 155. tačka 2), člana 163. st. 3. i 4. i člana 167. osporenog Zakona  

3)   IUz  - 138/2008   -   Inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredaba člana 15. stav 1. tač. 1), 2) i 7), člana 25, člana 39. stav 1, člana 61, člana 63. stav 1, člana 66. st. 1, 2, 4. i 5, člana 67. člana 68. tačka 1), člana 69. st. 1. i 3, člana 159. stav 1. Zakona o energetici ("Službeni glasnik RS", broj 84/04)  

4)   IUz  - 349/2009   -   Inicijativa za ocenu ustavnosti odredbe člana 73. tačka 2. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", br. 36/09 i 88/10)  

5)   IUz  - 1246/2010   -   Inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba člana 15. stav 3, člana 16. stav 4, člana 17. stav 3. i člana 31. st. 2, 4, 5. i 6. Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ("Službeni glasnik RS", broj 30/10)  

6)   IUz  - 1459/2010   -   Zahtev za ocenu ustavnosti odredbe člana 20. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije ("Službeni glasnik RS", br. 123/07 i 30/10)   

7)   IU - 253/2003 i 336/2003 - Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba tač. 4. i 5. Odluke o načinu i uslovima izdavanja potvrde i utvrđivanju prava na isplatu dospelih obaveza deponentima Dafiment banke a.d. Beograd u likvidaciji i građanima koji su devizna sredstva položili kod Banke privatne privrede Crne Gore d.d. Podgorica ("Službeni glasnik RS", broj 48/02) 

8)   IU - 144/2007 - Inicijativa za ocenu   zakonitosti odredaba člana 7. stav 1. tačka 9) i člana 25. stav 1. tačka 4) Uredbe o nadležnosti, delokrugu, organizaciji i načinu poslovanja fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika („Službeni list SRJ“, broj 36/94), odredaba člana 2. st. 5. i 7, čl. 3. i 4. i člana 5. stav 2. Uredbe o načinu ostvarivanja i prestanku prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika („Službeni list SRJ“, br. 36/94 i 42/02), odredbe člana 10. Statuta fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika  („Službeni vojni list“, broj 25/94), odredaba člana 26. tačka 2) i člana 28. Pravilnika o rešavanju stambenih potreba korisnika vojnih penzija („Službeni vojni list SRJ“, broj 1/97), odredaba člana 5. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3. Pravilnika o upotrebi, uslovima i načinu korišćenja sredstava za poboljšanje materijalnog  položaja korisnika vojne penzije bez stana („Služeni vojni list SRJ“, broj 10/10) i odredbe člana 7. stav 1. Pravilnika o načinu korišćenja sredstava fonda socijalnog osiguranja vojnih osiguranika koja se izdvajaju za oporavak korisnika vojne penzije („Službeni vojni list“, broj 12/01)

9)   IUl - 161/2009 – Ocena ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 11, člana 23. stav 1, člana 24. alineja prva i člana 24b. Odluke o javnim prostorijama za parkiranje („Službeni list opština Srema“, br. 2/00, 18/03, 30/04, 27/05 i 8/07) 

10)   IUo - 1049/2010 – Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 6, 20, 22, 25. i 26. Odluke o javnim parkiralištima („Službeni list opštine Vrnjačka Banja“, br. 2/07 i 1/08)

11) IIIU-1494/2010  - Zahtev Ministarstva finansija, Uprave carine, Carinarnice Šabac  za rešavanje sukoba nadležnosti između Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici i ove carinarnice

Zabrana rada političkih stranaka i udruženja 

12)  VIIU- 171/2008 - Predlog Republičkog javnog tužilaštva za zabranu rada „tajne političke stranke političke organizacije „Nacionalni stroj“ 

Određivanje načina izvršenja odluka  Ustavnog suda 

13)  XU- 1570/2010 – Zahtev za zaštitu prava po osnovu odluke Ustavnog suda IUz-52/08 od 21. aprila 2010. godine 

14)  XU- 1588/2010 – Zahtev za zaštitu prava po osnovu odluke Ustavnog suda IUz-52/08 od 21. aprila 2010. godine 

15)  XU- 1658/2010 – Zahtev za zaštitu prava po osnovu odluke Ustavnog suda IUz-52/08 od 21. aprila 2010. godine                        

Odlučivanje o zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata

1) IR - 16/2011 –   „Žalba“ protiv Rešenja Privrednog suda u Kragujevcu St. 45/2010-PPOT 862 od 1. decembra 2010. godine i Rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pvž. 842/10 od 16. decembra 2010. godine 

2) IR - 61/2011 –   Zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti presude Okružnog suda u Smederevu K. 86/01 od 30. avgusta 2002. godine, presude Vrhovnog suda Srbije Kž. I 382/03 od 24. aprila 2003. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Kž. III 2/04 od 3. decembra 2004. godine

3) IR - 62/2011 –   „Tužba“ protiv rešenja Upravnog suda U. 22805/10 od 9. decembra 2010. godine 

4) IR - 84/2011 –   Zahtev za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti presude Opštinskog suda u Mionici P. 192/01 i presude Okružnog suda u Valjevu Gž. 1225/08 od 30. oktobra 2008. godine 

5)  IR - 86/2011 –   Zahtev za preispitivanje rešenja Vrhovnog kasacionog suda Uzp. 311/10 od 3. decembra 2010. godine – nenadležnost Suda 

6) IR - 90/2011 –    Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti  rešenja o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Blace („Službeni list opštine Blace“, broj 7/09) 

7)  IR - 104/2011 –    Žalba za ponavljanje postupka u predmetu Opštinskog suda u Nišu K. 1317/06 

8) IR - 108/2011 Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti „pravnog shvatanja usvojenog na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda

                        4.   Razmatranje ustavnih žalbi: 

1)   Už-351/2008 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Uzz. 22/07 od 7. novembra 2007. godine, protiv „radnje/izvršenog čina“ Okružnog suda u Beogradu u postupku izvršenja svoje pravnosnažne presude U. 982/2000 od 28. novembra 2001. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu U. 790/05 od 30. decembra 2005. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu U. 790/05 od 10. februara 2006. godine, odluka Upravnog odbora javnog preduzeća Poslovni prostor Voždovac broj 361-21/99 od 29. januara 1999. godine i broj 06. 1-179/2000 od 16. juna 2000. godine, zaključka Opštinskog veća opštine Voždovac broj I-361-1/06 od 26. januara 2006. godine, „radnje/izvršenog čina“ Opštinskog veća opštine Voždovac u postupku odlučivanja po prigovoru „Kontakt filma“ a.d. protiv odluke Upravnog odbora javnog preduzeća Poslovni prostor Voždovac broj 06.1-179/2000 od 16. juna 2000. godine i obaveštenja Republičkog javnog tužilaštva Ut. 75/06 od 15. maja 2006. godine 

2)  Už-759/2008 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Požegi P1. 191/06 od 19. juna 2006. godine, presude Okružnog suda u Užicu Gž. I 278/07 od 8. juna 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1365/08 i Sgzz. 1068/07 od 22. novembra 2007. godine 

3)   Už-1436/2008 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na pravično suđenje u krivičnom postupku koji se vodi pred Višim sudom u Kraljevu u predmetu Ki. 11/11 i 2K. 234/10 (ranije pred Okružnim, odnosno Višim sudom u Čačku u predmetu ki. 22/07) 

4)  Už-1455/2008 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Somboru Už. 55/08 od 6. novembra 2008. godine, kao i rešenja Skupštine opštine Kula od 3. novembra 2008. godine kojima je utvrđeno da podnosiocima prestaje mandat u Skupštini opštine Kula 

5) Už-1494/2008 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 10468/08 od 24. septembra 2008. godine 

6)   Už-23/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Mionici u predmetu P. 90/07 

7)   Už-74/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Višeg trgovinskog suda Pž. 8417/07 od 17. jula 2008. godine i presude Vrhovnog suda Srbije  Prev. 438/08 od 21. oktobra 2008. godine 

8)   Už-91/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Pančevu Gž. 1858/07 od 27. novembra 2008. godine

 

9)  Už-195/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Kragujevcu I1. 753/08 od 29. aprila 2008. godine – povreda prava na suđenje u razumnom roku, zbog nedostavljanja drugostepene odluke po žalbi izjavljenoj protiv rešenja  Opštinskog suda u Kragujevcu I1. 753/08 od 29. aprila 2008. godine

10) Už-295/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Lebanu u predmetu I. 9/06  

11)   Už-382/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 8734/08 od 3. decembra 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 16660/08 od 19. januara 2009. godine  

12)   Už-475/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku  u postupku koji se vodio pred Okružnim sudom u Užicu u predmetima U. 46/02, U. 47/02, U. 48/02, U. 49/02, U. 50/02 i 51/02, kao i protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije U. 9691/07 od 30. jula 2008. godine, rešenja Vrhovnog suda Srbije Už. 478/08 od 22. januara 2009. godine, posedovnog lista broj 134 i 156 „Uprave za katastar elaborat nepokretnosti za KO Drijetanj Užice“ iz 1948. godine, rešenja Narodnog odbora sreza užičkog u Titovom Užicu broj 5753/54 od 23. oktobra 1954. godine, rešenja Narodnog odbora opštine Bela Zemlja bez broja od 29. oktobra 1956. godine, rešenja Skupštine opštine Titovo Užice broj 01-12-315 od 28. decembra 1963. godine, rešenja Skupštine opštine Titovo Užice broj 03-8425/1 od 19. septembra 1966. godine, rešenja Skupštine opštine Titovo Užice broj 01-10092 od 24. juna 1965. godine i rešenja Opštinskog sekretarijata za privredu i finansije broj 04-465-110/82 od 4. oktobra 1982. godine 

 13)   Už-555/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Drugog opštinskog suda u Beogradu P1.  737/97 od 22. februara 2006. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Gž. I 4271/06 od 30. novembra 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 609/08 od 4. februara 2009. godine  

 14) Už-627/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku  u postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom, sada Prvim  osnovnim sudom u Beogradu u predmetu I. 7597/08 – novi broj I. 53826/10  

15)   Už-690/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava o trajanju pritvora  - na suđenje u razumnom roku i posebnih prava okrivljenog  u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine u predmetu K-Po2. 28/10 (KV. 6/08)  

16) Už-704/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Vrbasu Kv. 54/09 od 1. aprila 2009. godine  

17) Už-790/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku dostavljanja odluke Žalbene komisije pravosuđa VI SU ŽKP broj 37/08 od 5. maja 2008. godine  

18) Už-806/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Majdanpeku u Predmetu P. 557/06, kao i protiv presude Opštinskog suda u Majdanpeku P. br. 557/06 od 4. septembra 2006. godine i presude Okružnog suda u Negotinu Gž. br. 1011/08 od 6. aprila 2009. godine  

19) Už-879/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 741/08  

20) Už-880/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 183/08  

21) Už-886/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 742/08, kao i zbog porede prava na suđenje u razumnom roku  u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 266/08                                           

22) Už-888/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 751/08                                           

23) Už-913/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 379/08 

24) Už-972/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 208/08

25) Už-978/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 148/08  

26) Už-989/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 528/07  

27) Už-990/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 789/08  

28) Už-1001/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Valjevu u predmetu P1. 104/08  

29) Už-1245/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Ćupriji P1. 293/07 od 18. novembra 2008. godine, presude Opštinskog suda u Ćupriji P1. 293/07 od 20. marta 2009. godine i presude Okružnog suda u Jagodini Gž1. 184/09 od 8. maja 2009. godine

30) Už-1260/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kragujevcu u predmetu broj P. 2288/07  

31) Už-1337/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Subotici Kž. 373/09 od 9. juna 2009. godine i rešenja Opštinskog suda u Subotici Kv. 408/09 od 8. maja 2009. godine  

32) Už-1398/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu u izvršnom postupku koji se vodi u predmetu Osnovnog suda u Čačku I. 8053/10  

33) Už-1399/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i prava na imovinu u izvršnom postupku koji se vodi u predmetu Osnovnog suda u Čačku I. 8053/10  

34)  Už-1724/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 9225/07 od 7. maja 2009. godine 

35) Už-1738/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu – Posebno odeljenje KV.P. 306/09 od 26. avgusta 2009. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije – Posebno odeljenje Kž. O.K. 235/09  od 11. septembra 2009. godine i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodi pred Okružnim sudom u Beogradu – Posebno odeljenje u predmetu KP. 7/08  

36) Už-1785/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku i roditeljskog prava u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Požarevcu u predmetu I. 1491/05-21  

37) Už-2007/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku  u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kraljevu u predmetu broj P. 1598/04 i izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kraljevu u predmetu broj I. 1856/08, a sada se vodi pred Osnovnim sudom u Kraljevu u predmetu I. 2131/10 

38) Už-2008/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru I. 565/09 od 22. juna 2009. godine i rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 1253/09 od 25. septembra 2009. godine 

39) Už-2148/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 4262/09 

40) Už-2189/2009 -  Ustavna žalba protiv presude Opštinskog suda u Gornjem Milanovcu P1. 289/07 od 5. marta 2009. godine i presude Okružnog suda u Čačku Gž. 917/09 od 14. oktobra 2009. godine 

41)  Už-4697/2010 -  Ustavna žalba protiv presude Osnovnog suda u Valjevu P. 606/10 (2008) od 20. aprila 2010. godine i presude Višeg suda u Valjevu Gž. 995/10 od 2. avgusta 2010. godine – odbijanje i odbacivanje 

42)  Už-1206/2008 -  Ustavna žalba protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 2396/07 od 18. septembra 2008. godine 

43)  Už-64/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 2907/08 od 23. oktobra 2008. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 16161/07 od 10. aprila 2008. godine i rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 3892/05 od 8. oktobra 2007. godine 

44)     Už-394/2009 -  Ustavna žalba Veselina Dabeskovića 

45)  Už-435/2009 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kruševcu K.399/07 od 26. decembra 2007. godine i presude Okružnog suda u Kruševcu Kž. 556/08 od 11. februara 2009. godine 

46)   Už-483/2009 Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Nišu Kv. 146/08 od 3. marta 2008. godine i rešenja Vrhovnog suda Srbije Kž. 1041/08 od 12. juna 2008. godine 

47)   Už-590/2009 -  Ustavna žalba protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Kž. 258/09 od 10. februara 2009. godine 

48)    Už-848/2009 Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Užicu P. 298/08 od 21. novembra 2008. godine i presude Okružnog suda u Užicu Gž. 481/09 od 10. aprila 2009. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Užicu u predmetu P. 298/08 

49)  Už-2193/2009 -  Ustavna žalba izjavljena protiv „radnji Opštinskog suda u Šapcu preduzetih na ročištu od 24. avgusta 2004. godine u predmetu Iv. 334/04“, rešenja Opštinskog suda u Šapcu Iv. 334/04 od 24. avgusta 2004. godine, rešenja Opštinskog suda u Šapcu Iv. 334/04 od 31. jula 2009. godine i rešenja Opštinskog suda u Šapcu Ipv (iv) 18/09 od 22. oktobra 2009. godine

50)  Už-2235/2009 -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P1. 483/96 

51)   Už-3204/2010 -  Ustavna žalba izjavljena protiv zaključka Osnovnog suda u Paraćinu I. 4752/10 od 21. juna 2010. godine 

52)    Už-3250/2010 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 1064/05 od 2. juna 2006. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 14662/06 od 4. juna 2008. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 274/09 od 5. februara 2009. godine 

53)  Už-3338/2010 -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Upravnog suda U. 8717/10 od 9. juna 2010. godine 

54)  Už-4007/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1. 1170/10 od 5. jula 2010. godine 

55)  Už-4668/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Nišu I. 216/10 od 20. maja 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda Iž. 2379/10 od 8. oktobra 2010. godine 

56)  Už-4696/2010 - Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal Kp. 24/08 od 15. jula 2009. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Kž. 9/10 od 25. juna 2010. godine 

                        5.   Razmatranje:  

                  - predloga dopune pravnog stava koji se odnosi na mogućnost ponavljanja postupka pred Ustavnim sudom;

                      - predloga pravnog stava u postupku ispitivanja ustavne žalbe;

                     - informacije o postupanju Ustavnog suda kad osporeni opšti akt prestane da važi u toku postupka pred Ustavnim sudom. (Komisija za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti) 

                       6.   Postavljenje na položaj;  (Komisija  za organizaciona i finansijska pitanja)

                       7.   Saopštenje

 Sednica će biti otvorena za javnost.


• Na vrh stranice