PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 7. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u četvrtak 17. februara 2011. godine, sa početkom u 10,00 sati


                          1. Usvajanje Zapisnika sa  5. Redovne sednice Ustavnog suda održane 10. februara  2011. godine;

                         2.  Usvajanje informacija o primljenim predmetima u periodu od   5.  do  11. februara 2011.  godine;

                         3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata:

1)          IUz  - 285/2009   -  Inicijativa za ocenu ustavnosti odredaba čl. 2a. i 54. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02, 23/03, 7003, 5504, 61/05, 61/07 i 20/07)

2)         IU - 157/2006 -  Inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti Uputstva o postupku za ostvarivanje prava zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Crne Gore da stambeno pitanje rešavaju učešćem ličnim sredstvima („Službeni vojni list“, broj 7/05)

3)         IUo - 282/2009           -  Inicijativa za   ocenu ustavnosti i zakonitosti Izmene godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Novog Sada za 2008. godinu („Službeni list grada Novog Sada“, broj 40/09)

4)         IUo - 299/2009           -  Inicijativa za   zakonitosti odredbe člana 3. tarifni broj 1. stav 2. Tarife o određivanju cena usluga koje pruža Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ("Službeni glasnik RS", broj 76/05)

5)         IUo - 812/2010           -  Inicijativa za   pokretanje postupka za ocenu zakonitosti odredaba člana 10. stav 1. i člana 13. stav 3. Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom („Službeni list opštine Kladovo“, br. 6/06 i 3/09)

6)         IUo - 853/2010           -  Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Programa rešavanja viška zaposlenih u Agenciji za privatizaciju, čiji je sastavni deo Spisak zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, broj 10-602/10 od 26. februara 2010. godine

7)         IUo - 1499/2010         -  Inicijativa za ocenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o utvrđivanju elemenata za obračun i isplatu zarada u službi stomatološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja „Novi Sad“, broj 472 od 7. marta 2008. godine

8)    XU-1616/2010 – Zahtev za određivanje naknade štete kao načina otklanjanja posledica primene opštih akata za koje je Odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom

                        4.   Razmatranje ustavnih žalbi:

1)      Už- 325/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Bečeju P1. 71/03 od 30. decembra 2003. godine, presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 2100/04 od 17. juna 2004. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 104/05 od 9. marta 2005. godine, presude Opštinskog suda u Bečeju P1. 245/05 od 27. oktobra 2005. godine, presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 5118/06 od 10. maja 2007. godine

2)      Už- 341/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu upredmetu I. 551/00

3)      Už- 688/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Subotici Gž.475/08 od 24. aprila 2008. godine, presude Opštinskog suda u Kanjiži P. 194/07 od 30. januara 2008. godine, presude Okružnog suda u Subotici Gž. 475/08 od 24. aprila 2008. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2663/08 od 1. oktobra 2008. godine i mišljenje Odbora za ustavne žalbe iz oblasti građanskog prava

4)      Už- 1063/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Zrenjaninu I.  2084/07

5)      Už- 1084/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 909/95

6)      Už- 1086/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 406/2000 

7)      Už- 1088/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 545/02 

8)      Už- 1089/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 1007/03 

9)      Už- 1090/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 1016/03 

10)      Už- 1091/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 646/04 

11)      Už- 1094/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 605/06 

12)      Už- 1095/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu I. 298/07

13)      Už- 132/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu I. 1707/04

14)      Už- 390/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Trgovinskog suda u Valjevu P. 52/07 od 7. novembra 2007. godine, presude Višeg Trgovinskog suda u Beogradu Pž. 10205/07 od 13. februara 2008. godine, rešenja Trgovinskog suda u Valjevu P. 52/07 od 12. marta 2008. godine, rešenja Višeg trgovinskog suda Pž. 3250/08 od 18. aprila 2008. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Prev. 278/08 od 4. novembra 2008. godine 

15)      Už- 697/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Nišu Gž. 1. 242/09 od 18. marta 2009. godine

16)      Už- 705/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu vodio u predmetuP. 218/04 (raniji broj P1. 166/99) i protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. II 80/09 od 29.januara 2009. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž1. 1473/07 od 29. marta 2007. godine i rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 218/04 od 14. septembra 2006. godine i rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 218/04 od 26. januara 2007. godine

17)      Už- 756/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 1217/08

18)      Už- 787/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2298/08 od 26. februara 2009. godine

19)      Už- 941/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Jagodini Gž2. 197/08 od 20. maja 2009. godine-

20)      Už- 1247/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2733/08 od 29. januara 2009. godine

21)      Už- 1256/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Čačku P. 650/95 od 6. aprila 2009. godine

22)      Už- 1319/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Trgovinskog suda u Beogradu P. 5878/08 od 29. januara 2009. godine i presude Višeg trgovinskog suda Pž. 3339/09 od 21. maja 2009. godine

23)      Už- 1386/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na pravično suđenje u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Čačku u predmetu P1. 551/02 i izvršnom postupku koji se vodi u predmetu Osnovnog suda u Čačku I. 8053/10 (ranije predmet Opštinskog suda u Čačku P1. 1236/07)

24)      Už- 1387/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na pravično suđenje u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Čačku u predmetu P1. 551/02 i izvršnom postupku koji se vodi u predmetu Osnovnog suda u Čačku I. 8053/10 (ranije predmet Opštinskog suda u Čačku P1. 1236/07)

25)      Už- 1388/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na pravično suđenje u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Čačku u predmetu P1. 551/02 i izvršnom postupku koji se vodi u predmetu Osnovnog suda u Čačku I. 8053/10 (ranije predmet Opštinskog suda u Čačku P1. 1236/07)

26)      Už- 1389/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na  suđenje u razumnom roku i povrede prava na imovinu  u izvršnom postupku koji se vodi  u predmetu  Osnovnog suda u Čačku I. 8053/120

27)      Už- 1404/2009    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Guči u predmetu P. 419/07

28)      Už- 1578/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž1. 3644/07 od 29. aprila 2009. godine

29)      Už- 1834/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž1. 4381/08 od 10. juna 2009. godine

30)      Už- 2073/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Pančevu Gž.1. 417/08 od 30. spetembra 2009. godine

31)      Už- 2312/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 429/08 od 1. oktobra 2009. godine

32)      Už- 2324/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 344/08 od 1. jula 2009. godine

33)      Už- 2627/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 3542/08 od 15. oktobra 2009. godine

34)      Už- 2628/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 35/08 od 24. septembra 2009. godine

35)      Už- 2826/2009    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Valjevu P. 1241/09 od 8. septembra 2009. godine i presude Okružnog suda u Valjevu Gž. 1516/09 od 12. novembra 2009. godine

36)      Už- 1097/2010   -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Okružnim sudom u Beogradu u predmetu P. 2/04-06

37)    Už- 1376/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Vranju Gž.1691/09  od 21. oktobra 2009. godine i presude Okružnog suda u Vranju Gž. 1691/09 od 21. oktobra 2009. godine

38)      Už- 2121/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Valjevu P. 959/10 od 21. januara 2010. godine i presude Višeg suda u Valjevu Gž. 359/10 od 11. marta 2010. godine

39)      Už- 2293/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Nišu P. 5607/09 od 28. oktobra 2009. godine i presude Višeg suda u Nišu 2Gž. 654/10 od 19. marta 2010. godine

40)      Už- 2321/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Valjevu P. 2667/09 od 23. novembra 2009. godine i presude Višeg suda u Valjevu Gž. 455/10 od 25. marta 2010. godine

41)      Už- 2650/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Valjevu P. 1173/10 od 24. februara 2010. godine i presude Višeg suda u Valjevu Gž. 628/10 od 22. aprila 2010. godine

42)      Už- 2846/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1402/10  od 11. februara 2010. godine

43)      Už- 2954/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2477/10 od 7. aprila 2010. godine, presude Okružnog suda u Užicu Gž. 1735/09 od 10. septembra 2009. godine i presude Opštinskog suda u Užicu P.3 1/09 od 27. maja 2009. godine

44)      Už- 3024/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev. 1143/10 od 29. marta 2010. godine i presude Okružnog suda u Kruševcu Gž1. 1588/09 od 20. oktobra 2009. godine

45)      Už- 3083/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Visokog kasacionog suda Rev. II 1205/10 od 1. aprila 2010. godine

46)      Už- 3947/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1019/10 od 1. aprila 2010. godine i rešenja Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1019/10 od 1. aprila 2010. godine i presude Opštinskog suda u Priboju P. 667/07 od 13. novembra 2009. godine

47)      Už- 4123/2010    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na pravično suđenje i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu III P. 4252/08 od 12. maja 2009. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 6179/10 od 4. avgusta 2010. godine 

48)      Už- 153/2007   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž1. 3115/07 od 21. juna 2007. godine

49)      Už- 1059/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv radnji neizvršavanja rešenja Ministarstva urbanizma i građevine broj 350-01-957/03-06 od 17. jula 2003. godine od strane Sekretarijata za urbanizam Gradske uprave grada Beograda, rešenja Gradske uprave, Sektora upravne inspekcije broj 38-106/04-XI-03 od 7. juna 2004. godine od strane Opštinske uprave opštine Zvezdara, rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja broj 07-00-00702/06-03 od 26. maja 2006. godine

50)      Už- 10/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Nišu K. 109/02 od 28. novembra 2005. godine, presude Vrhovnog suda Srbije Kž. I 2498/06 od 26. aprila 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Kzp. 1/08 od 12. maja 2008. godine

51)      Už- 12/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 417/08 od 2. jula 2008. godine

52)      Už- 20/2009   -  Ustavna žalba izjavljena zbog postupanja nadležnih sudova u predmetu Opštinskog suda u Nišu P. 937/06

53)      Už- 50/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Čačku 1 R. 121/02 od 6. novembra 2007. godine i rešenja Okružnog suda u Čačku Gž. 893/08 od 8. oktobra 2008. godine

54)      Už- 145/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž1. 3983/07 od 12. juna 2008. godine

55)      Už- 507/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P. 5136/07-05 od 12. februara 2008. godine i presude Okružnog suda u Beogradu Gž1. 4693/08 od 29. januara 2009. godine

56)      Už- 529/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Zaječaru Kv. 200/08 od 28. novembra 2008. godine

57)      Už- 568/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv obaveštenja Opštinskog javnog tužilaštva u Aleksincu Kt. 605/08 od 22. decembra 2008. godine, naloga Opštinskog suda u Aleksincu Ki. 440/08 od 9. februara 2009. godine, rešenja Opštinskog suda u Aleksincu VII Su. 17/09 od 6. februara 2009. godine, rešenja Opštinskog suda u Aleksincu Ki. 440/08 od 27. februara 2009. godine i rešenja Opštinskog suda u Aleksincu Kv. 37/09 od 9. marta 2009. godine

58)      Už- 7542009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kladovu K. 89/08 od 23. januara 2009. godine i presude Okružnog suda u Negotinu Kž.128/09 od 31. marta 2009. godine

59)      Už- 772/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 3145/08 od 5. marta 2009. godine

60)      Už- 1832/2009   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Kragujevcu Kio. 113/09 od 14. septembra 2009. godine i rešenja Okružnog suda u Kragujevcu Kv. 299/09 od 29. septembra 2009. godine

61)      Už- 905/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Up- 443/09 od 30. septembra 2009. godine, rešenja Ministarstva finansija – Veća za drugostepeni prekršajni postupak broj Pžc. 2755/08 od 13. jula 2009. godine, rešenja Uprave carina – Komisije za prekršaje Carinarnice Kladovo broj P. 283/03-2 od 31. oktobra 2008. godine i rešenja Uprave carina – Komisije za carinske prekršaje Carinarnice Kladovo broj P. 283/03 od 28. maja 2004. godine

62)      Už- 1521/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Prokuplju Gž. 60/10 od 10. februara 2010. godine

63)      Už- 2901/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Nišu P. 1733/09 od 24. septembra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Gž. 146/10 od 26. januara 2010. godine

64)      Už- 3598/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog kasacionog suda Prev. 27/10 od 15. aprila 2010. godine, presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu Gž. 3004/08 od 6. novembra 2008. godine i Trgovinskog suda u Kraljevu P. 296/06 od 31. oktobra 2007. godine

65)      Už- 3684/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Valjevu P1. 63/08 od 26. juna 2008. godine, presude Okružnog suda u Valjevu Gž1. 400/08 od 23. oktobra 2008. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. II 171/10 od 13. maja 2010. godine

66)      Už- 3715/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Čačku P. 618/99 od 25. avgusta 2009. godine i presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2204/10 od 19. maja 2010. godine

67)      Už- 3733/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Upravnog suda  U. 7351/10  (2009) od 2. juna 2010. godine

68)      Už- 3760/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 6733/06 od 15. oktobra 2008. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev. 509/10 od 12. maja 2010. godine

69)      Už- 3769/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Nišu Gž1. 1199/10 od 12. maja 2010. godine

70)      Už- 3770/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Višeg trgovinskog suda Pž. 6397/08 od 3. septembra 2009. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Prev. 289/10 od 13. maja 2010. godine

71)      Už- 3824/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Okružnog suda u Prokuplju Gž. 841/08 od 18. novembra 2008. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev. 600/10 od 22. aprila 2010. godine

72)      Už- 3829/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Zaječaru P. 604/09 od 15. jula 2009. godine i presude Okružnog suda u Zaječaru Gž. 1923/09 od 26. oktobra 2009. godine

73)      Už- 3838/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Trgovinskog suda u Beogradu P. 198/03 od 15. juna 2006. godine, presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu Pž. 8692/04 od 13. januara 2005. godine, rešenja Vrhovnog suda Srbije Prev 268/05 od 1. septembra 2005. godine, presude Trgovinskog suda u Beogradu P. 5399/08 od 9. decembra 2008. godine, presude Višeg trgovinskog suda u Beogradu Pž. 2930/09 od 29. aprila 2009. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 160/10 od 3. juna 2010. godine

74)      Už- 3856/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Kruševcu Kv. 314/10 od 10. juna 2010. godine i rešenja Višeg suda u Kruševcu K. 44/10 od 1. jula 2010. godine, kao i protiv radnji Okružnog suda u Kruševcu u postupku koji se vodio u predmetu Ki. 97/09 i radnji Višeg suda u Kruševcu u postupku koji se vodi u predmetu K. 44/10

75)      Už- 3869/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Sremskoj Mitrovici Kv. 582/10 od 22. jula 2010. godine i rešenja Apelacionog suda u Novom Sadu Kž.2. 1839/10 od 4. avgusta 2010. godine

76)      Už- 3874/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv akta Ministarstva finansija – Uprava carina 01/1.2. broj D.-3317/1 od 12. februara 2007. godine, akta Ministarstva finansija – Uprava carina 01/1.2. broj D-3317/2 od 6. marta 2007. godine, akta Ministarstva finansija – Uprava carina 01/1.2. broj D-3317/3 od 2. avgusta 2007. godine i akta Ministarstva finansija – Uprava carina 01/1.2. broj D-3317/4 od 11. septembra 2007. godine

77)      Už- 3877/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv Zaključka Vlade Republike Srbije 05 broj 120-4978/10 od 6. jula 2010. godine

78)      Už- 3887/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu K. 1409/10 od 28. januara 2010. godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž. I 2833/10 od 7. jula 2010. godine

79)      Už- 3949/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Obrenovcu K. 249/08 Kv. 43/09 od 23. februara 2009. godine, presude Opštinskog suda u Obrenovcu K. 249/08 od 27. februara 2009. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Kž. 2045/09 od 23. novembra 2009. godine i akta Republičkog javnog tužilaštva u Beogradu KTZ. 290/10 od 23. jula 2010. godine

80)      Už- 3958/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Smederevskoj Palanci P1. 175/04 od 18. jula 2008. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 1137/10 od 16. aprila 2010. godine

81)      Už- 4155/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Su-667/10 od 15. decembra 2010. godine

82)      Už- 4175/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 8008/07 od 26. septembra 2007. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 30/10 od 7. avgusta 2010. godine

83)      Už- 4185/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda Novom Sadu – Odeljenje u Beočinu P. 27/05 od 21. decembra 2006. godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 2130/10 od 17. juna 2010. godine

84)      Už- 4253/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Drugog opštinskog suda u Beogradu P. 1241/08 od 22. decembra 2008. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 2631/10 od 15. jula 2010. godine

85)      Už- 4265/2010   -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodi pred Osnovnim sudom u Kraljevu u predmetu I. 1702/09

86)      Už- 4337/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Trgovinskog suda u Novom Sadu P. 423/09 od 1. juna 2009. godine, rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Pž. 4010/10 (2009) od 29. aprila 2010. godine i akta Republičkog javnog tužioca Gt-I-535/10 od 21. septembra 2010. godine  kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku za povraćaj u pređašnje stanje  koji se vodio u predmetu Trgovinskog suda u Novom Sadu P. 423/09

87)      Už- 4348/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev. 2856/10 od 30. juna 2010. godine kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Bačkoj Topoli u predmetu P. 96/07-32

88)      Už- 4369/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Drugog opštinskog suda u Beogradu P. 2289/07 od 24. januara 2008. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 1799/10 od 13. maja 2010. godine  kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku koji se vodio u predmetu Prvog opštinskog suda u Beogradu K. 1218/00 i u parničnom postupku koji se vodio pred Drugim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 2289/07

89)      Už- 4407/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Negotinu I. 1095/10 od 1. juna 2010. godine i rešenja Višeg suda u Negotinu Gž. 384/10 od 4. oktobra 2010. godine

90)      Už- 4413/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Upravnog suda U. 5866/10 

91)      Už- 4452/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Temerinu P.64/08 od 1. aprila 2009. godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu Gž. 3082/10 od 8. jula 2010. godine

92)      Už- 4466/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Beogradu – Veća za ratne zločine Kv 4/06 od 12. marta 2009. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Kž. 1 Po2-1/2010 od 23. juna 2010. godine

93)      Už- 4471/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Kraljevu P2. 142/10 (09) od 3. marta 2010. godine i presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 2888/10 od 30. jula 2010. godine

94)      Už- 4474/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Kraljevu Gž. 1081/08 od 20. maja 2008. godine

95)      Už- 4486/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Subotici VIII K 600/08 od 8. juna 2009. godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž. 1565/10 od 24. maja 2010. godine

96)      Už- 4487/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Prvog opštinskog suda u Beogradu P 3154/08 od 29. maja 2009. godine i presude Višeg suda u Beogradu Gž. 5947/10 od 16. aprila 2010. godine

97)      Už- 4491/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Novom Sadu I. 2011/10 od 5. maja 2010. godine i rešenja Višeg suda u Novom Sadu Gž. 5153/10  od 2. septembra 2010. godine 

98)      Už- 4492/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Subotici IVK 285/07 od 10. septembra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Novom Sadu Kž. I.899/10 od 28. maja 2010. godine

99)      Už- 4494/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Žabarima I. 106/09 od 4. novembra 2009. godine, rešenja Osnovnog suda u  Požarevcu – Sudske jedinice u Žabarima I. 2386/10 od 16. marta 2010. godine, rešenja Višeg suda u Požarevcu Gž. 520/10 (2009)  od 20. aprila 2010. godine, rešenja Osnovnog suda u Požarevcu – Sudske jedinice u Žabarima I. 2386/10 od 20. maja 2010. godine, rešenja Osnovnog suda u Požarevcu – Sudske jedinice u Žabarima I. 2386/10 od 8. juna 2010. godine i rešenja Višeg suda u Požarevcu Gž. 1200/10 (2009) od 16. septembra 2010. godine kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku koji se vodi u izvršnom postupku u predmetu Osnovnog suda u Požarevcu – Sudske jedinice u Žabarima I. 2386/10

100)      Už- 4505/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Petog opštinskog suda u Beogradu P1. 163/08 od 30. jula 2008. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž1. 3009/10 od 24. februara 2010. godine

101)      Už- 4537/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Nišu I. 222/10 od 20. maja 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Iž. 2361/10 od 30. jula 2010. godine

102)      Už- 4538/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Nišu I. 219/10 od 20. maja 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Iž. 2278/10 od 22. jula 2010. godine

103)      Už- 4545/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Loznici P. 198/09 od 21. aprila 2009. godine i rešenja Višeg suda u Šapcu Gž. 1333/10 od 18. avgusta 2010. godine

104)      Už- 4547/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Nišu I. 220/10 od 20. maja 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Iž. 2283/10 od 28. jula 2010. godine

105)      Už- 4548/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Nišu I. 218/10 od 20. maja 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Beogradu Iž. 2386/10 od 4. avgusta  2010. godine

106)      Už- 4580/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Vranju P1. 453/08 od 23. jula 2009. godine, rešenja Opštinskog suda u Vranju P1. 453/08 od 12. oktobra 2009. godine, rešenja Višeg suda u Vranju Gž1. 133/10 od 19. jula 2010. godine, kao i zbog povrede prav ana suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji se vodio u predmetu Opštinskog suda u Vranju P1. 453/08

107)      Už- 4583/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Privrednog suda u Valjevu St. 444/10 od 23. juna 2010. godine i rešenja Privrednog apelacionog suda u Valjevu Pvž. 550/10 od 2. septembra 2010. godine

108)      Už- 4884/2010   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Sekretarijata za imovinsko–pravne poslove, građevinsku i urbanističkku inspekciju grada Beograda XXI-05 broj 351.1-431/2010 od 30. septembra 2010. godine

109)   Už-5015/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Penčevu P. 873/04 od 24. marta 2008. godine i presude Okružnog suda u Pančevu Gž. 900/09 od 16. novembra 2009. godine

110)   Už-5016/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 782/06-90 od 27. decembra 2006. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. II 840/10 od 16. juna 2010. godine

111)   Už-5018/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Drugog opštinskog suda u Beogradu P. 747/08 od 14. aprila 2009. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 2695/10 od 1. septembra 2010. godine

112)   Už-5205/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Gž1. 21/10 od 17. septembra 2010. godine

                        5. Predlog odluke o sastavu stalnih komisija Ustavnog suda i Predlog odluke o sastavu stalnih odbora za ustavne žalbe;

                        6. Saopštenje.

 


• Na vrh stranice