PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 2. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u sredu 26. januara 2011. godine, sa početkom u 10,00 sati


                         1. Usvajanje Zapisnika sa  1. Redovne sednice Ustavnog suda održane 19. januara 2011. godine;

                         2.  Usvajanje informacije o primljenim predmetima u periodu od   1. do 14. januara 2011.  godine;

                         3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata:

1)  IIIU-1100/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

2)  IIIU-1128/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

3)  IIIU-1137/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

4)  IIIU-1261/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Deviznog inspektorata  i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

5)  IIIU-1386/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Sokobanji 

6)  IIIU-1404/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Deviznog inspektorata  i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Sokobanji 

7)  IIIU-1415/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Deviznog inspektorata  i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Sokobanji 

 

                        4.   Razmatranje ustavnih žalbi:

1)   Už-921/2008  -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 2050/03

2)   Už-967/2008  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Kruševcu K. 151/06 od 16. novembra 2007. godine i presude Vrhovnog  suda Srbije Kž. I 329/08 od 26. marta 2008. godine

3)   Už-529/2010 -  Ustavna žalba izjavljena protiv Odluke Državnog veća tužilaca broj 119-01-253/09-01 od 15. decembra 2009. godine

4)   Už-3280/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv radnji ranije Okružnog suda u Beogradu i Višeg suda u Beogradu

5)   Už-3370/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Novom Sadu K. 8/08 „veza Apelacioni sud iz Novog Sada K. z. I 6/10“

6)   Už-3389/2010  -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku koji se vodio pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 265/07

7)   Už-3430/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Kraljevu P1. 564/05 od 24. avgusta 2009. godine, presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž1. 1893/10 od 4. maja 2010. godine, naloga za plaćanje sudske takse IP.564/05 i naloga za plaćanje sudske takse IP. 564/05

8)   Už-3515/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Četvrtog opštinskog suda u Beogradu P. 4008/05 od 15. oktobra 2007. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 1419/08 od 9. juna 2008. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 306/10 od 12. maja 2010. godine

9)   Už-3520/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv akta Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj 07-00-01327/07-03 od 23. septembra 2009. godine i zaključka Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti broj 07-00-00650/10-03 od 13. aprila 2010. godine

10)   Už-3561/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Upravnog suda U. 2847/10 od 13. maja 2010. godine

11)   Už-3567/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Upravnog suda U. 1962/10 od 9. juna 2010. godine

12)   Už-3592/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. II 1139/09 od 14. aprila 2010. godine

13)   Už-3610/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Kraljevu Gž. 2187/09 od 9. oktobra 2009. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Rev.2. 1271/10 od 13. maja 2010. godine

14)   Už-3678/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Mionici K. 112/08 od 2. oktobra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Kž1. 1471/10 od 29. aprila 2010. godine

15)   Už-3686/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Leskovcu Gž. 2120/10 od 12. maja 2010. godine, rešenja Opštinskog suda u Leskovcu IIIR. 1426/09 od 3. novembra 2009. godine i rešenja Opštinskog suda u Leskovcu IIIR. 1426/09 od 5. juna 2009. godine

16)   Už-3706/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Nišu VPK. 40/06 od 2. decembra 2008. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Kž.1. VP. 286/10 od 2. marta 2010. godine

17)   Už-3726/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u aleksincu K. 224/07 od 2. marta 2009. godine i presude Okružnog suda u Nišu Kž. 1399/09 od 11. avgusta 2009. godine

18)   Už-3737/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Nišu Ki. 195/10 od 23. aprila 2010. godine, rešenja Višeg suda u Nišu Kv. 508/10 od 18. maja 2010. godine i akta Republičkog javnog tužilaštva KTZ. 400/10 od 29. juna 2010. godine

19)   Už-3772/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Batočini VII Su. 11/09 od 9. oktobra 2009. godine, dva rešenja Opštinskog suda u Batočini K. 46/09 od 9. oktobra 2009. godine, zapisnika o glavnom pretresu K. 46/09 od 9. oktobra 2009. godine, presude Opštinskog suda u Batočini K. 46/09 od 9. oktobra 2009. godine i presude Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1. 438/10 od 1. februara 2010. godine

20)   Už-3782/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Leskovcu K. 318/09 od 19. avgusta 2009. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Kž.1. 818/10 od 12. maja 2010. godine

21)   Už-3793/2010  -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u krivičnom postupku koji je vođen pred Okružnim sudom u Beogradu pod brojem K. 432/01

22)   Už-3797/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Apelacionog suda u Kragujevcu Kž.1. 2391/10 od 8. juna 2010. godine

23)   Už-4131/2010  -  Ustavna žalba zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u predmetu P. 20330/10 koji se vodio pred Višim sudom u Beogradu protiv presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 12317/10 od 8. jula 2010. godine

24)   Už-4132/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude  Opštinskog suda u Svilajncu P. 332/06 od 13. oktobra 2008. godine, presude Okružnog suda u Jagodini  Gž. 2381/08 od 26. decembra 2008. godine i presude Vrhovnog kasacionog suda Rev. 664/10 od 12. maja 2010. godine

25)   Už-4133/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja  Opštinskog suda u Pančevu P. 314/08 od 31. oktobra 2008. godine i rešenja Višeg suda u Pančevu Gž. 696/10 od 20. aprila 2010. godine

26)   Už-4135/2010    -  Ustavna žalba Radiše Đurđevca 

27)   Už-4150/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja  Opštinskog suda u Nišu I. 4738/09 od 2. jula 2009. godine i rešenja Višeg suda u Nišu Gž. 1812/10 od 8. juna 2010. godine

28)   Už-4177/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Leskovcu Gž. 2835/07 od 26. avgusta 2008. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku  u parničnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Leskovcu u predmetu P. 1762/05

 29)   Už-4179/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Svilajncu P. 325/08 od 24. juna 2009. godine i presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 1401/10 od 9. jula 2010. godine

30)   Už-4193/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Petog opštinskog suda u Beogradu P. 745/07 od 10. oktobra 20007. godine, rešenja Okružnog suda u Beogradu Gž. 132/08 od 5. marta 2008. godine, rešenja Petog opštinskog suda u Beogradu P. 745/06 od 18. maja 2009. godine i rešenja Višeg suda u Beogradu Gž. 7322/10 od 14. aprila 2010. godine – povreda prava na suđenje u razumnom roku u parničnom postupku koji je vođen pred Petim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 745/07, kao i u postupku po predlogu za ponavljanje parničnog postupka koji je vođen pred Petim opštinskim sudom u Beogradu u predmetu P. 745/06

31)   Už-4226/2010    -  Ustavna žalba Udruženja građana Društvo prijatelja životinja „Prijatelj“ Subotica

32)   Už-4230/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja o izvršenju Opštinskog suda  u Šapcu I. 1689/01 od 26. oktobra 2001. godine, radnje nedostavljanja rešenja o obustavi izvršnog postupka I. 1689/01 od 29. januara 2001. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Šapcu u predmetu I. 1689/01

33)   Už-4231/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja o izvršenju Opštinskog suda  u Šapcu I. 390/01 od 12. marta 2001. godine, kao i zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u izvršnom postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Šapcu u predmetu I. 390/01

34)   Už-4324/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Valjevu R 1636/08 od 22. septembra 2009. godine i presude Višeg suda u Valjevu Gž. 823/10 od 27. maja 2010. godine

35)   Už-4327/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Smederevu P. 159/07  od 28. maja 2007. godine i presude Apelacionog suda u Beogradu Gž. 2592/10 od 1.  jula 2010. godine

36)   Už-4412/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Lesksovcu R. 869/07 od 11. novembra 2008. godine i presude Apelacionog suda u Nišu Gž. 2867/10 od 8. jula 2010. godine

37)   Už-4671/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Čačku R. 1474/08 od 6. oktobra 2008. godine, presude Apelacionog suda u Kragujevcu Gž. 253/10  od 19. februara 2010. godine i rešenje Vrhovnog kasacionog suda Gzz1. 424/10 od 2. septembra 2010. godine

38)   Už-4672/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Čačku R. 557/98 od 9. julla 2007. godine, presude Okružnog suda u Čačku Gž. 983/09 od 28. oktobra 2009. godine i rešenja Vrhovnog kasacionog suda Gzz1. 448/10 od 1. septembra 2010. godine

39)   Už-4701/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Novom Sadu O. 1017/02 od 17. septembra 2002. godine, rešenja Opštinskog suda u Novom Sadu  R. 486/04 od 30. septembra 2004. godine, presude Opštinskog suda u Novom Sadu P. 4259/05 od 24. januara 2006. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 288/07 od 24. januara 2008. godine

40)   Už-4717/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Jagodini R. 86/01 od 30. januara 2008. godine i presude Okružnog suda u Jagodini Gž1. 223/08 od 14. maja 2008. godine

41)   Už-4861/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog sudije za prekršaje u Irigu Up. 1137/08 od 9. oktobra 2009. godine i presude Višeg prekršajnog suda – Odeljenja u Novom Sadu Prž. 6066/10 od 9. jula 2010. godine 

42)   Už-4905/2010    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Višeg prekršajnog suda u Beogradu – Odeljenja u Novom Sadu III-309 Prž. 5491/10 od 4. maja 2010. godine

                        5.  Plan rada Ustavnog suda  za period januar – mart 2011. godine;

                        6.    Razno.

 


• Na vrh stranice