PRETRAGA SAJTA: RSS

Dnevni red 1. Redovne sednice Ustavnog suda, koja će biti održana u sredu 19. januara 2011. godine, sa početkom u 10,00 sati


                        1. Usvajanje Zapisnika sa 59. redovne sednice Ustavnog suda održane 22.  decembra 2010. godine;

                        2. Usvajanje informacije o primljenim predmetima u periodu od  19.  do 31. decembra 2010. godine;

                        3. Razmatranje zahteva za ocenu ustavnosti i zakonitosti propisa i drugih opštih pravnih akata:

1)      IIIU-971/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  

2)      IIIU-972/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  

3)      IIIU-1015/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  

4)      IIIU-1019/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  

5)       IIIU-1087/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

6)        IIIU-1091/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

7)        IIIU-1092/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

8)        IIIU-1145/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Niš i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

9)        IIIU-1153/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Niš i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

10)       IIIU-1192/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

11)       IIIU-1204/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

12)       IIIU-1208/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru 

13)       IIIU-1376/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Sokobanji

14)      IIIU-1384/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Sokobanji

15)     IIIU-1441/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Kladovo  i Prekršajnog suda u Negotinu   - Odeljenja suda u Kladovu 

16)      IIIU-1463/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine, Carinarnice Niš i Prekršajnog suda u Zaječaru  - Odeljenja suda u Boru

17)      IIIU-1510/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Kragujevac    i Prekršajnog suda u Požarevcu  - Odeljenja suda u Malom Crniću

18)      IIIU-1511/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Kladovo   i Prekršajnog suda u Negotinu

19)       IIIU-1512/2010  - Zahtev  za rešavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva finansija – Uprave carine – Carinarnice Kladovo   i Prekršajnog suda u Negotinu

Odlučivanje o zahtevima za ocenu ustavnosti i zakonitosti pojedinačnih pravnih akata

1 )          IR - 333/2010 – „Žalba“ na presudu Apelacionog suda u Novom Sadu KTŽ 3698/10 od 24. juna 2010. godine

2 )         IR - 339/2010 – Zahtev za ocenu ustavnosti presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P1. 582/05 od 1. novembra 2006. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Gž. I 706/07 od 12. novembra 2008. godine, rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. II 264/09 od 26. februara 2009. godine i akta Republičkog javnog tužilaštva GTR broj 23/10 od 9. jula 2010. godine

                       4.   Razmatranje ustavnih žalbi:                               

1)      Už- 404/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 2255/94

2)      Už- 467/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Valjevu P1. 966/06 od 28. septembra 2006 godine, presude Okružnog suda u Valjevu Gž.1. 686/06 od 31. januara 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II1015/07 od 13. septembra 2007. godine

3)      Už- 634/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, Poreska uprava, Sektor za poresko–pravne poslove i koordinaciju broj 416-00029/06-07 od 12. januara 2007. godine, broj 416-00007/07-07 od 27. februara 2007. godine, broj 47-00730/07-07 od 15. maja 2007. godine i broj 47-00655/08-07 od 22. aprila 2008. godine

4)      Už- 753/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Okružnog suda u Novom Pazaru Gž.1. 790/07 od 23. avgusta 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Rev. II 1643/07 od 6. februara 2008. godine

5)      Už- 919/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 607/06

6)      Už- 920/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 1769/03

7)      Už- 921/2008    -  Ustavna žalba izjavljena zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u postupku koji se vodio pred Opštinskim sudom u Kruševcu u predmetu P. 2050/03

8)      Už- 1125/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Vrhovnog suda Srbije Rev. 1374/08 od 15. maja 2008. godine, presude Okružnog suda u Beogradu Gž. 18359/06 od 28. novembra 2007. godine i presude Prvog Opštinskog suda u Beogradu P. 1771/04 od 12. oktobra 2006. godine, a dopunom ustavne žalbe od 11. februara 2009. godine osporeno je i rešenje Vrhovnog suda Srbije Rev. 3302/08 od 11. decembra 2008. godine zbog povrede prava na pravično suđenje i prava na mirno uživanje svojine

9)      Už- 1138/2008    -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Trgovinskog suda u Zaječaru P. 685/05 od 16. marta 2006. godine, presude Višeg trgovinskog suda  Pž. 6998/06 od 28. decembra 2007. godine i presude Vrhovnog suda Srbije Prev. 168/08 od 17. juna 2008. godine

10)   Už-740/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude  Opštinskog suda u Kruševcu P. 2132/05 od 19. aprila 2007. godine i Okružnog suda u Kruševcu Gž. 338/08 od 18. marta 2008. godine

11)   Už-901/2008   -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Novom Pazaru I. 539/08 od 29. maja 2008. godine i rešenja Okružnog suda u Novom Pazaru Gž. 821/08 od 18. juna 2008. godine

12)   Už-726/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Opštinskog suda u Bogatiću Ip. 3/09 od 8. aprila 2009. godine

13)   Už-1359/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Opštinskog suda u Novom Sadu P1. 5779/06 od 28. novembra 2007. godine i presude Okružnog suda u Novom Sadu Gž. 244/08 od 21. maja 2009. godine

14)   Už-1520/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6641/07 od 15. aprila 2009. godine

15)   Už-1521/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije U. 6642/07 od 31. marta  2009. godine

16)   Už-2154/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 911/09 od  1. oktobra  2009. godine

17)   Už-2155/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 912/09 od  1. oktobra  2009. godine

18)   Už-2156/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 914/09 od  30. septembra  2009. godine

19)   Už-2301/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2797/09 od  23. septembra  2009. godine

20)   Už-2334/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2169/09 od  15. jula   2009. godine

21)   Už-2345/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv „radnji Opštinskog suda u Požarevcu u izvršenju I. 683/06“

22)   Už-2626/2009  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Vrhovnog suda Srbije Rev. 2158/08 od 23. septembra 2009. godine

23)   Už-2534/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv presude Upravnog suda 5-U. 145/10 (2007)  od 1. aprila 2010. godine

24)   Už-3295/2010  -  Ustavna žalba izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Leskovcu Gž. 566/10 od 25. maja 2010. godine

Predlog za preispitivanje Odluke Ustavnog suda

25)     Už –   733/2008   

                       5. Usvajanje odluke o pokretanju postupka izbora predsednika Ustavnog suda.  


• Na vrh stranice