PRETRAGA SAJTA: RSS

Sudija Vladan Petrov
Sudija dr Vladan Petrov

Dr Vladan Petrov je rođen 4. jula 1975. u Smederevu. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,80. Magistarsku tezu „Sukob domova u dvodomom sistemu“ odbranio je 2002, a doktorsku disertaciju „Engleski ustav – priroda i struktura“ 2005. godine. Za asistenta pripravnika za predmet Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabran je 2000, a za redovnog profesora za Ustavno pravo i Parlamentarno pravo 2016. godine. Ispituje Ustavno pravo i pravosudno organizaciono na pravosudnom ispitu od 2017. godine.

Usavršavao se na Međunarodnoj akademiji za ustavno pravo (L’ Académie Internationale de Droit Constitutionnel) 2005. godine.

Po pozivu uprave Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, predavao je i ispitivao Ustavno pravo na tom fakultetu (2007-2009). Ispitivao je kandidate na državnom stručnom ispitu pri Ministarstvu pravde i državne uprave (2012-2014). Bio je predavač i koordinator kursa na Diplomatskoj akademiji pri Ministarstvu spoljnih poslova (2012-2014).

Ustavni sud Srbije ga je pozivao da učestvuje na javnim raspravama (o mandatima odbornika 2011, o Statutu AP Vojvodine 2013, o Briselskom sporazumu 2014. godine). U svojstvu eksperta, bio je angažovan od strane brojnih međunarodnih nevladinih organizacija - OEBS, UNDP, itd.

Dr Petrov je zamenik člana Venecijanske komisije za Srbiju od 2013. godine.

Bio je prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a kraće vreme (april-septembar 2018) i v. d. dekana. Takođe, bio je član redakcije časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (2006-2018). Urednik je sekcije za ustavnopravna pitanja Kopaoničke škole prirodnog prava (od 2009). Bio je saradnik Centra za javno pravo (2012-2016). Član je redakcionog odbora Zbornika radova nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Nišu i član nadzornog odbora časopisa Nauka, policija, bezbednost.

Član radne grupe Ministarstva pravde za izradu nacrta Zakona o Ustavnom sudu bio je 2007. godine, član Matičnog odbora u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2017-2019), predsednik Komisije za pomilovanje predsednika Republike (2015-2019), predsednik Disciplinske komisije Univerziteta u Beogradu (2016-2019), zamenik predsednika Odbora za statutarna pitanja (2016-2019) i predsednik Upravnog odbora Instituta za uporedno pravo u Beogradu (mart 2019-maj 2019). Bio je zamenik člana Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa od 2013. do 2018. godine i član Radne grupe za izradu pravne analize ustavnog okvira o pravosuđu, kao i drugih radnih grupa (za izradu Pojmovnika Narodne skupštine, za unapređenje i razvoj Pravosudne akademije).

Kao samostalni autor, napisao je udžbenik „Parlamentarno pravo“, a kao koautor, još dva udžbenika „Ustavno pravo“ i „Ljudska prava“. Koautor je priručnika za polaganje pravosudnog ispita iz Ustavnog prava, kao i monografije „Ustavni sudovi bivših jugoslovenskih republika – teorija, norma, praksa“. Napisao je i studiju za OEBS (saradnik Maja Prelić) o odnosu Ustavnog suda i redovnih sudova uporedno i u praksi.

Autor je brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ustavnog prava - posebno ustavnog sudstva i parlamentarnog prava, kao i stručnih tekstova, objavljenih u Politici, Večernjim novostima, Danasu, Pečatu, Vremenu, NIN-u, itd.

Čita i govori engleski i francuski jezik.

Živi u Beogradu. Oženjen je Jovanom i otac je Bogdana Petrova.

Za sudiju Ustavnog suda imenovala ga je Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda. Na dužnost sudije stupio je 9. maja 2019. Godine, polaganjem zakletve pred predsednikom Narodne skupštine.

• Gordana Ajnšpiler Popović   • Lidija Đukić • Tatjana Đurkić • dr Dragana Kolarić • dr Tamaš Korhec                             
 Vesna Ilić Prelić • Snežana Marković • Miroslav Nikolić  • dr Vladan Petrov  dr Nataša Plavšić                                     
•    • dr Jovan Ćirić • dr Milan Škulić •  dr Tijana Šurlan                                                                                                               • Na vrh stranice