PRETRAGA SAJTA: RSS

 

Sudija dr Dragana Kolarić

Dragana Kolarić, devojački Milićević, rođena je 15. aprila 1973. godine u Beogradu. Školske 1991/1992. završila je Zemunsku gimnaziju.  U 1992. godini postaje redovni student Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Kao jedan od najboljih studenata, 1993. i 1995. godine, nagrađena je posebnim pohvalama za svoj rad i postignut uspeh u sticanju znanja i savladavanju gradiva. Diplomirala je 20. novembra 1996. godine sa prosečnom ocenom 9,31.

Od 1. oktobra 1997. godine radi na Policijskoj akademiji u zvanju asistenta-pripravnika za predmet Krivično pravo. Mr Dragana Kolarić izabrana je u maju 2001. godine, na Policijskoj akademiji, u zvanje i na radno mesto asistenta za nastavni predmet Krivično pravo. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično delo ubistva u našem krivičnom pravu“ odbranila je 02.07.2007. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nastavno-naučno veće Kriminalističko-policijske akademije, na sednici održanoj 09.06.2008. godine donosi odluku o izboru dr Dragane Kolarić u zvanje i na radno mesto docenta, a u  februaru 2012. godine u zvanje i na radno mesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kazneno pravo, za nastavni predmet Krivično pravo-opšti deo. Senat visokoškolske ustanove  je 24.03.2016. godine, doneo Odluku o izboru prof. dr Dragane Kolarić u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Kazneno pravo, za nastavni predmet Krivično pravo - opšti deo. Od izbora u zvanje docenta Dragana Kolarić izvodi nastavu na sledećim nastavnim predmetima Kriminalističko-policijske akademije: Krivično pravo - opšti deo (akademske studije), Krivično pravo - opšti i posebni deo (strukovne studije) i Međunarodno krivično pravo (master studije).

Prof. dr Dragana Kolarić je aktivno učestvovala i u realizaciji nastave na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (specijalističke studije - nastava na predmetu Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta, master studije -  gde je bila angažovana kao stručnjak sa strane u izvođenju nastave na predmetu Međunarodno krivično pravo), master akademskim studijama Univerziteta u Beogradu (smer „Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost“ – nastava na predmetu Krivičnopravni aspekti borbe protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije) i  od akademske 2015/2016. godine angažovana je na master studijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, na predmetu Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije, na smeru „Nacionalna bezbednost“.

Prof. dr Dragana Kolarić je autor većeg broja referata na međunarodnim skupovima, naučno-stručnim skupovima vodećeg nacionalnog značaja i nacionalnog značaja,  autor većeg broja  originalnih naučnih, stručnih i preglednih članaka, kao i nekoliko monografija i priručnika. U periodu od 2013. do 2016. godine bila je glavni i odgovorni urednik časopisa NBP - Žurnal  za kriminalistiku i pravo (NBP – Journal of Criminalistic and Law). Član je Uredništva časopisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije  - „Bezbednost“ (2015, 2016, 2017).

Od februara 2013. godine do 12.04.2016. godine obavljala je poslove prodekana zaduženog za naučno-istraživački rad na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Od 13.04.2016. do 21.12.2016. godine obavljala je funkciju vršioca dužnosti dekana Kriminalističko-policijske akademije.

Narodna Skupština Republike Srbije izabrala je 25. jula 2013. godine prof. dr Draganu Kolarić za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Za predsednika Odbora Agencije za borbu protiv korupcije izabrana je 09. marta 2016. godine. Funkcija člana i predsednika Odbora prestala je 20. decembra 2016. Ministarstvo pravde Republike Srbije imenovalo je, više puta, prof. dr Draganu Kolarić za člana Radne grupe koja radi na izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije i Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Prof. dr Dragana Kolarić je bila recezent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Od decembra 2014. godine član je Predsedništva Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu.

Za sudiju Ustavnog suda imenovana je u decembru 2016. godine. 

 


• Na vrh stranice