PRETRAGA SAJTA: RSS

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Ustavnom sudu


Republika Srbija

USTAVNI SUD

Su broj: 473/1

9 . oktobar 2015. godine

B e o g r a d

 

 

                         Na osnovu člana 22. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15), člana 42a stav 1. tačka 1) Zakona o Ustavnom sudu ("Službeni glasnik RS", br. 109/07, 99/11 i 18/13 - odluka US) i člana 27. stav 2. tačka 1) Poslovnika o radu Ustavnog suda („Službeni glasnik RS“, broj 103/13), Ustavni sud, na sednici održanoj 8. oktobra 2015. godine, doneo je

 

PRAVILNIK

o bližem uređivanju postupka javne nabavke u Ustavnom sudu

  

1. OPŠTE ODREDBE

 

Predmet uređivanja

Član 1.

            Ovim pravilnikom (u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuje postupak planiranja nabavki, sprovođenje postupka javnih nabavki i izvršenje ugovora o javnim nabavkama u Ustavnom sudu, učesnici, odgovornosti, način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), a naročito se uređuje način planiranja nabavki (kriterijumi, pravila i način određivanja predmeta javne nabavke i procenjene vrednosti, način ispitivanja i istraživanja tržišta), odgovornost za planiranje, ciljevi postupka javne nabavke, način izvršavanja obaveza iz postupka, način obezbeđivanja konkurencije, sprovođenje i kontrola javnih nabavki, način praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

 

Primena

Član 2.

                        Pravilnik je namenjen svim unutrašnjim organizacionim jedinicama Stručne službe Ustavnog suda (u daljem tekstu: organizacione jedinice) koje su, u skladu sa aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, uključene u planiranje nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki, izvršenje ugovora i kontrolu javnih nabavki.

                        Rukovodioci unutrašnjih organizacionih jedinica su u obavezi da upoznaju sve državne službenike sa pravima, obavezama i načinom postupanja propisanim Pravilnikom.

 

Ciljevi Pravilnika 

Član 3.

            Cilj Pravilnika je da se nabavke sprovode u skladu sa Zakonom, da se obezbedi jednakost, konkurencija i zaštita ponuđača od bilo kog vida diskriminacije, da se obezbedi blagovremeno pribavljanje dobara, usluga i radova uz najniže troškove i u skladu sa objektivnim potrebama Ustavnog suda.

            Opšti ciljevi Pravilnika su:

            1) jasno i precizno uređivanje i usklađivanje obavljanja svih poslova javnih nabavki, a naročito planiranja, sprovođenja postupka i praćenja izvršenja ugovora o javnim nabavkama;

            2) utvrđivanje obaveze pisane komunikacije u postupku javne nabavke i u vezi sa obavljanjem poslova javnih nabavki;

            3) evidentiranje svih radnji i akata tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnim nabavkama;

            4) uređivanje ovlašćenja i odgovornosti u svim fazama javnih nabavki;

            5) kontrola planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javnih nabavki;

            6) definisanje uslova i načina profesionalizacije i usavršavanja zaposlenih koji obavljaju poslove javnih nabavki, sa ciljem pravilnog, efikasnog i ekonomičnog obavljanja poslova iz oblasti javnih nabavki;

            7) definisanje opštih mera za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama.

  

2. PLANIRANJE NABAVKI

 

Način planiranja nabavki

Član 4.

            Plan javnih nabavki sadrži obavezne elemente određene Zakonom i podzakonskim aktom i mora biti usaglašen sa budžetom Republike Srbije i finansijskim planom Ustavnog suda.

 

Kriterijumi za planiranje nabavki

Član 5.

               Kriterijumi koji se primenjuju za planiranje svake javne nabavke su:

1) da li je predmet javne nabavke u funkciji obavljanja delatnosti i u skladu sa planiranim ciljevima koji su definisani propisima, planom i programom međunarodne saradnje i drugim relevantnim dokumentima;

2) da li tehničke specifikacije i količine određenog predmeta javne nabavke odgovaraju stvarnim potrebama Ustavnog suda;

3) da li je procenjena vrednost javne nabavke odgovarajuća s obzirom na ciljeve nabavke, a imajući u vidu tehničke specifikacije, neophodne količine i stanje na tržištu (cena i ostali uslovi javne nabavke);

4) da li javna nabavka ima za posledicu stvaranje dodatnih troškova, kolika je visina i kakva je priroda tih troškova i da li je kao takva isplativa;

5) da li postoje druga moguća rešenja za zadovoljavanje iste potrebe i koje su prednosti i nedostaci tih rešenja u odnosu na postojeće;

6) stanje na zalihama, odnosno praćenje i analiza pokazatelja u vezi sa potrošnjom dobara (dnevno, mesečno, kvartalno, godišnje i sl);

7) prikupljanje i analiza postojećih informacija i baza podataka o dobavljačima i zaključenim ugovorima;

8) praćenje i poređenje troškova održavanja i korišćenja postojeće opreme u odnosu na troškove nove opreme, isplativost investicije, isplativost remonta postojeće opreme i sl;

9) troškovi životnog ciklusa predmeta javne nabavke (trošak javne nabavke, troškovi upotrebe i održavanja, kao i troškovi odlaganja nakon upotrebe);

10) rizici i troškovi u slučaju nesprovođenja postupka javne nabavke, kao i troškovi alternativnih rešenja.

 

Način iskazivanja potreba, provera iskazanih potreba i utvrđivanje stvarnih potreba za svaku pojedinačnu javnu nabavku

Član 6.

            Služba za opšte i finansijske poslove, koja je zadužena za koordinaciju postupka planiranja (u daljem tekstu: Nosilac planiranja), pre početka postupka prijavljivanja potreba za predmetima javnih nabavki, dostavlja organizacionim jedinicama pismenu instrukciju za planiranje (u daljem tekstu: Instrukcija).

 

Instrukcija za planiranje

Član 7.

            Instrukcija sadrži metodologiju za utvrđivanje i iskazivanje potreba za predmetima javnih nabavki, kao i kriterijume koji su od značaja za određivanje redosleda prioriteta javnih nabavki, ocenu opravdanosti iskazanih potreba i procenu vrednosti javne nabavke.

            Instrukcijom se određuju polazni elementi za planiranje potreba koji se baziraju na: podacima o izvršenim javnim nabavkama, stanju zaliha i očekivanim promenama u vršenju pojedinih aktivnosti Ustavnog suda.

            Instrukcijom se određuje koja organizaciona jedinica planira koje predmete javnih nabavki.

 

Utvrđivanje stvarnih potreba za predmetom nabavke

Član 8.

            Postupak planiranja organizacione jedinice počinje utvrđivanjem stvarnih potreba za predmetima javnih nabavki, koje su neophodne za obavljanje redovnih aktivnosti iz delokruga organizacione jedinice i koje su u skladu sa postavljenim ciljevima.

 

Provera iskazanih potreba

Član 9.

            Proveru da li su iskazane potrebe u skladu sa kriterijumima za planiranje javnih nabavki vrši Nosilac planiranja.

            Nakon izvršene provere, Nosilac planiranja obaveštava rukovodioce organizacionih jedinica o svim uočenim neslaganjima potreba sa kriterijumima za planiranje javne nabavke.

 

Usklađivanje stvarnih potreba sa kriterijumima za

planiranje 

Član 10.

            Nakon prijema obaveštenja iz člana 9. Pravilnika, organizacione jedinice vrše neophodne ispravke i utvrđuju stvarnu potrebu za svaku pojedinačnu javnu nabavku, o čemu obaveštavaju Nosioca planiranja.

 

Predmet javne nabavke i određivanja predmeta nabavke 

Član 11.

Predmet javne nabavke su dobra, usluge ili radovi koji su određeni u skladu sa Zakonom i Opštim rečnikom nabavki.

Tehničkim specifikacijama se predmet javne nabavke određuje u skladu sa Zakonom i kriterijumima za planiranje javnih nabavki, tako da se predmet javne nabavke opiše na jednostavan, jasan, objektivan, razumljiv i logično struktuiran način.

Određivanje procenjene vrednosti javne nabavke 

Član 12.

            Procenjena vrednost nabavke određuje se u skladu sa tehničkim specifikacijama utvrđenog predmeta javne nabavke i utvrđenim količinama, a kao rezultat prethodnog iskustva u nabavci konkretnog predmeta javne nabavke i sprovedenog istraživanja tržišta.

 

Ispitivanje i istraživanje tržišta predmeta javne nabavke 

Član 13.

            Organizacione jedinice ispituju i istražuju tržište svakog pojedinačnog predmeta javne nabavke i to tako što: ispituju stepen razvijenosti tržišta, upoređuju cene više potencijalnih ponuđača, prate kvalitet, period garancije, način i troškove održavanja, rokove isporuke, postojeće propise i standarde, mogućnosti na tržištu za zadovoljavanje potreba Ustavnog suda na drugačiji način i slično.

            Organizacione jedinice ispituju i istražuju tržište na neki od sledećih načina:

            - ispitivanjem prethodnih iskustava u nabavci ovog predmeta javne nabavke (postojeće informacije i baze podataka o dobavljačima i ugovorima);

            - istraživanjem putem interneta (cenovnici ponuđača, Portal javnih nabavki, sajtovi drugih naručilaca, sajtovi nadležnih institucija za objavu relevantnih informacija o tržišnim kretanjima);

            - ispitivanje iskustava drugih naručilaca;

            - primarno sakupljanje podataka (ankete, upitnici i dr.)

            - na drugi pogodan način, imajući u vidu svaki predmet nabavke pojedinačno.

 

Određivanje vrste postupka i objedinjavanje u jedinstveni postupak javne nabavke 

 Član 14.

            Nosilac planiranja, nakon utvrđivanja spiska svih predmeta javnih nabavki, određuje ukupnu procenjenu vrednost istovrsnih predmeta javne nabavke na nivou Ustavnog suda.

            Nosilac planiranja određuje vrstu postupka za svaki predmet javne nabavke, u skladu sa ukupnom procenjenom vrednošću istovrsnog predmeta javne nabavke i odgovarajućim odredbama Zakona.

            U skladu sa prethodno definisanom vrstom postupka, Nosilac planiranja objedinjuje sva istovrsna dobra, usluge i radove u jedinstveni postupak, gde god je to moguće, imajući u vidu dinamiku potreba i plaćanja.

 

Određivanja perioda na koji se ugovor o javnoj nabavci zaključuje

Član 15.

            Organizacione jedinice opredeljuju period na koji se ugovor o javnoj nabavci zaključuje, u skladu sa važećim propisima i realnim potrebama, načelom ekonomičnosti i efikasnosti, a kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta javne nabavke.

  

Određivanje dinamike pokretanja postupka javne nabavke

Član 16.

            Dinamiku pokretanja postupaka javnih nabavki opredeljuje Nosilac planiranja, u skladu sa prethodno definisanim okvirnim datumima zaključenja i izvršenja ugovora, a imajući u vidu vrstu postupka javne nabavke koji se sprovodi za svaki predmet javne nabavke, objektivne rokove za pripremu i dostavljanje ponuda, kao i propisane rokove za zahtev za zaštitu prava.

 

Opredeljivanje i određivanje opravdanosti rezervisane javne nabavke i zajedničkog sprovođenja javne nabavke

Član 17.

            Organizacione jedinice, kao rezultat istraživanja tržišta svakog predmeta javne nabavke, opredeljuju da li je opravdano sprovesti rezervisanu javnu nabavku.

            Nosilac planiranja određuje da li je opravdano zajedničko sprovođenje javne nabavke, imajući u vidu rezultate istraživanja tržišta svakog predmeta javne nabavke i potrebe Ustavnog suda.

 

Obaveze i ovlašćenja učesnika u planiranju 

Član 18.

            Obaveze i ovlašćenja (odgovornosti) učesnika u planiranju su opredeljeni tako što, pre donošenja godišnjeg Plana javnih nabavki Ustavnog suda:

            - Nosilac planiranja izrađuje i dostavlja Instrukciju rukovodiocima svih organizacionih jedinica sa tabelama za prijavljivanje potreba i obaveštava ih o roku za prijavljivanje potreba;

            - rukovodioci organizacionih jedinica utvrđuju i iskazuju potrebe za predmetima javnih nabavki uz precizno navođenje svih podataka traženih Instrukcijom i dostavljaju Nosiocu planiranja dokument o iskazanim potrebama;

            - Nosilac planiranja proverava iskazane potrebe tako što vrši formalnu, računsku i logičku kontrolu predloženih predmeta, količina, procenjene vrednosti, prioriteta javnih nabavki kao i ostalih podataka, i predlaže njihove ispravke) i o tome obaveštava rukovodioce organizacionih jedinica;

            - rukovodioci organizacionih jedinica vrše neophodne ispravke i utvrđuju stvarne potrebe za predmetima javnih nabavki, te dostavljaju dokument o iskazanim potrebama nosiocu planiranja;

                        - Nosilac planiranja dostavlja prikupljene podatke državnom službeniku u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija radi objedinjavanja istih na nivou Ustavnog suda, na bazi iskazanih potreba, a u skladu sa Instrukcijama za izradu budžeta. Objedinjene podatke državni službenik dostavlja sekretaru Ustavnog suda koji priprema predlog budžeta Ustavnog suda za narednu godinu i isti dostavlja Komisiji za organizaciona i finansijska pitanja Ustavnog suda;

            - Komisija za organizaciona i finansijska pitanja razmatra usklađenost prijavljenih potreba predmeta javnih nabavki sa stvarnim potrebama Ustavnog suda i ocenjuje opravdanost prijavljenih potreba. Komisija za organizaciona i finansijska pitanja može od sekretara Ustavnog suda, učesnika u planiranju i Nosioca planiranja zahtevati dodatna objašnjenja i izmene planiranih predmeta javnih nabavke, količina, procenjene vrednosti, redosleda prioriteta;

            - Komisija za organizaciona i finansijska pitanja utvrđuje predlog budžeta Ustavnog suda, koji upućuje predsedniku Ustavnog suda radi dostavljanja na mišljenje ministarstvu nadležnom za poslove finansija;

- konačan predlog budžeta Ustavnog suda utvrđuje se na sednici Ustavnog suda.

 

Definisanje obaveza i ovlašćenja učesnika u postupku usvajanja plana javnih nabavki

Član 19.

            Obaveze i ovlašćenja učesnika u postupku usvajanja plana javnih nabavki su definisani tako što:

            - Nosilac planiranja na osnovu donetog zakona kojim se uređuje budžet Republike Srbije priprema Predlog plana javnih nabavki, tako što usklađuje podatke u dokumentu o iskazanim potrebama sa iznosima sredstava koja su odobrena budžetom;

            - Nosilac planiranja sačinjava obaveštenje o potrebi usaglašavanja i korekciji dokumenta o iskazanim potrebama sa sredstvima opredeljenim Ustavnom sudu zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije, sa jasnim instrukcijama o redu prioriteta javnih nabavki, kriterijumima i merilima dostavlja rukovodiocima unutrašnjih organizacionih jedinica radi izrade korekcije dokumenta o iskazanim potrebama, koji je osnov za izradu Predloga plana javnih nabavki;

            - rukovodioci organizacionih jedinica dostavljaju korekcije iskazanih potreba nabavki dobara i usluga Nosiocu planiranja;

                    - Nosilac planiranja unosi korekcije iskazanih potreba za javnim nabavkama, koje su usklađene sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije i priprema Predlog plana javnih nabavki koji dostavlja sekretaru i predsedniku Ustavnog suda.

 

3. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA JAVNIH NABAVKI

 

Donošenje Plana javnih nabavki

Član 20.

            Godišnji plan javnih nabavki usvaja se na sednici Ustavnog suda.  

 

Dostavljanje Plana javnih nabavki nadležnim državnim organima

Član 21.

            Plan javnih nabavki Nosilac planiranja dostavlja rukovodiocima organizacionih jedinica.

            Plan javnih nabavki Nosilac planiranja u roku od deset dana od dana donošenja objavljuje na Portalu javnih nabavki.

            Ako pojedini podaci iz Plana javnih nabavki predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim s euređuje tajnost podataka, ti podaci iz plana se neće objaviti.

            U slučaju iz prethodnog stava ovog člana, Nosilac planiranja Plan javnih nabavki u izvornom obliku dostavlja Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.

 

Izmene i dopune Plana javnih nabavki

Član 22.

            Izmene i dopune Plana javnih nabavki Nosilac planiranja u roku od deset dana od dana donošenja objavljuje na Portalu javnih nabavki.

 

4. IZVRŠENJE PLANA JAVNIH NABAVKI

 

Praćenje izvršenja Plana javnih nabavki

Član 23.

             Nosilac planiranja i učesnici u planiranju u delu koji su planirali dužni su da prate izvršenje Plana javnih nabavki po različitim kriterijumima (poziciji plana, predmetu nabavke, vrsti postupka, broju zaključenih ugovora, dobavljačima, realizaciji i važenju pojedinačnih ugovora i sl).

            Nosilac planiranja, u sklopu Instrukcija daje uputstvo rukovodiocima organizacionih jedinica u vezi sa načinom i rokovima za praćenja i dostavljanja podataka o izvršenju Plana javnih nabavki, za određene predmete javnih nabavki.

 

Sačinjavanje i dostavljanje izveštaja o izvršenju Plana javnih nabavki

Član 24.

            Nosilac planiranja dostavlja Upravi za javne nabavke tromesečni izveštaj o sprovedenim postupcima i zaključenim ugovorima o javnoj nabavci, o obustavljenim i poništenim postupcima javne nabavke, kao i izveštaj o izvršenju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa Zakonom.

  

Ciljevi postupka javne nabavke

Član 25.

            U postupku javne nabavke moraju biti ostvareni ciljevi postupka javne nabavke, koji se odnose na:

1)              celishodnost i opravdanost javne nabavke - pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta i potrebnih količina, za zadovoljavanje stvarnih potreba naručioca na efikasan, ekonomičan i efektivan način;

2)              ekonomično i efikasno trošenje javnih sredstava, odnosno pribavljanje dobara, usluga ili radova odgovarajućeg kvaliteta po najpovoljnijoj ceni;

3)              efektivnost (uspešnost) - stepen do koga su postignuti postavljeni ciljevi, kao i odnos između planiranih i ostvarenih efekata određene nabavke;

4)              transparentno trošenje javnih sredstava;

5)              obezbeđivanje konkurencije i jednak položaj svih ponuđača u postupku javne nabavke;

6)              zaštita životne sredine i obezbeđivanje energetske efikasnosti;

7)              blagovremeno i efikasno sprovođenje postupka javne nabavke za potrebe nesmetanog odvijanja delatnosti Ustavnog suda i blagovremenog zadovoljavanja potreba ostalih korisnika.

 

Dostavljanje, prijem pismena i komunikacija u poslovima javnih nabavki 

Član 26.

            Dostavljanje, prijem, kretanje i evidentiranje ponuda, prijava i drugih pismena u vezi sa postupkom javne nabavke i obavljanjem poslova javnih nabavki obavlja se preko pisarnice Ustavnog suda.

 

Evidentiranje i čuvanje ponuda i obaveza čuvanja podataka

Član 27.

            Primljene ponude u postupku javne nabavke, izmene i dopune ponude, zavode se u trenutku prijema i na svakoj ponudi, odnosno izmeni ili dopuni ponude, zaposleni u odseku pisarnice obavezno mora naznačiti datum i tačno vreme prijema.

            Ukoliko lice iz stava 1. ovog člana utvrdi nepravilnosti prilikom prijema ponude, dužan je da o tome sačini belešku i dostavi je rukovodiocu Službe za opšte i finansijske poslove.

            Rukovodilac službe za opšte i finansijske poslove čuva primljene ponude u zatvorenim kovertama do otvaranja ponuda kada ih predaje Komisiji za javnu nabavku.

            Prijem ponuda potvrđuje se potpisom predsednika Komisije za javnu nabavku ili člana komisije, u posebnoj evidenciji o primljenim ponudama.

            Odsek pisarnice i Služba za opšte i finansijske poslove, kao i svi zaposleni koji su imali uvid u podatke o dostavljenim ponudama, dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu imena zainteresovanih lica, ponuđača, podnosilaca prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.

 

Prijem ponuda elektronskim putem

Član 28.

            Elektronsku poštu zainteresovana lica dostavljaju na imejl adrese koje su određene za prijem pošte u elektronskom obliku, u skladu sa zakonom ili posebnim propisom.

            Ako se pri prijemu, pregledu ili otvaranju elektronske pošte utvrde nepravilnosti ili drugi razlozi koji onemogućavaju postupanje po ovoj pošti, ta pošta se preko imejl naloga vraća pošiljaocu, uz navođenje razloga vraćanja.

            Potvrda o prijemu elektronske pošte izdaje se korišćenjem imejl naloga (korisničke adrese) ili na drugi pogodan način.

 

Lice ovlašćeno za potpisivanje akata u postupku javne nabavke

Član 29.

            Sva akta u postupku javne nabavke potpisuje predsednik Ustavnog suda, odnosno lice koje ovlasti predsednik Ustavnog suda, sem akata koje u skladu sa odredbama Zakona potpisuje Komisija za javnu nabavku.

 

4. SPROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke

Član 30.

 

            Zahtev za pokretanje postupka javne nabavke podnosi organizaciona jedinica koja je korisnik nabavke (u daljem tekstu: Podnosilac zahteva).
            Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se ukoliko je javna nabavka predviđena godišnjim Planom javnih nabavki Ustavnog suda.
            Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Službi za opšte i finansijske poslove u roku za pokretanje postupka koji je određen Planom javnih nabavki.

 

            Podnosilac zahteva dužan je da navede predmet javne nabavke, procenjenu vrednost, tehničke specifikacije, kvalitet, količinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, tehničke propise i standarde koji se primenjuju, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i slično, održavanje, garantni rok, tako da ne koristi diskriminatorske uslove i tehničke specifikacije.

 

Postupanje po zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke

Član 31.

            Po prijemu zahteva za pokretanje postupka javne nabavke, Služba za opšte i finansijske poslove proverava da li isti sadrži sve utvrđene elemente, a naročito da li je javna nabavka predviđena Planom javnih nabavki Ustavnog suda za tekuću godinu.

            Ukoliko podneti zahtev sadrži nedostatke, odnosno ne sadrži sve potrebne elemente, isti se bez odlaganja vraća Podnosiocu zahteva na ispravku i dopunu, koja mora biti učinjena u najkraćem mogućem roku.

            Ukoliko podneti zahtev sadrži sve neophodne elemente, zahtev se dostavlja rukovodiocu Službe za opšte i finansijske poslove koji odobrava podneti zahtev.

 

Način postupanja po odobrenom zahtevu za pokretanje postupka javne nabavke

Član 32.

            Na osnovu odobrenog zahteva, Služba za opšte i finansijske poslove sačinjava predlog odluke o pokretanju postupka javne nabavke i predlog rešenja o imenovanju Komisije za javnu nabavku, koje, zajedno sa zahtevom za pokretanje postupka javne nabavke i ostalom pratećom dokumentacijom, upućuje sekretaru Ustavnog suda radi dostavljanja predsedniku Ustavnog suda.

               Odluku o pokretanju postupka javne nabavke i rešenje o imenovanju komisije za javnu nabavku donosi predsednik Ustavnog suda.

 

Sastav komisije za javnu nabavku

Član 33.

            Komisija za javnu nabavku (u daljem tekstu: Komisija) ima tri člana od kojih je jedan lice sa stečenim obrazovanjem na pravnom fakultetu, na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, a jedan koji ima odgovarajuće stručno obrazovanje iz oblasti iz koje je predmet javne nabavke.

            Rešenjem se imenuju i zamenici članova Komisije.

            Članovi Komisije imenuju se iz reda zaposlenih u Službi za opšte i finansijske poslove i korisnika nabavke, a mogu biti imenovani i članovi iz drugih unutrašnjih organizacionih jedinica ukoliko za to postoji objektivna potreba.

            U Komisiju se ne mogu imenovati lica koja mogu biti u sukobu interesa za predmet javne nabavke. Nakon donošenja rešenja, članovi Komisije potpisuju izjavu kojom potvrđuju da u predmetnoj javnoj nabavci nisu u sukobu interesa.

            Ukoliko smatraju da mogu biti u sukobu interesa ili ukoliko u toku postupka javne nabavke saznaju da mogu doći u sukob interesa, članovi komisije o tome bez odlaganja obaveštavaju predsednika Ustavnog suda.

 

Pružanja stručne pomoći Komisiji

Član 34.

            Organizacione jedinice su dužne da u okviru svog delokruga poslova pruže stručnu pomoć Komisiji.

            U slučaju potrebe za stručnom pomoći, Komisija se pisanim putem obraća nadležnoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici.

            Organizaciona jedinica od koje je zatražena stručna pomoć Komisije, dužna je da pisanim putem odgovori na zahtev Komisije, u roku koji određuje Komisija.

            Ukoliko organizaciona jedinica ne odgovori Komisiji ili ne odgovori u roku, Komisija obaveštava predsednika Ustavnog suda, radi preduzimanja odgovarajućih mera.

 

Pripremanje konkursne dokumentacije

Član 35.

            Komisija za javnu nabavku priprema konkursnu dokumentaciju, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima

            Konkursna dokumentacija mora da sadrži elemente propisane podzakonskim aktom kojim su uređeni obavezni elementi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki.

            Konkursna dokumentacija mora biti potpisana od strane Komisije najkasnije do dana objavljivanja.

            Dodatne informacije ili pojašnjenja i potrebne izmene i dopune konkursne dokumentacije, sačinjava Komisija.

 

Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci

Član 36.

            Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci, konkursne dokumentacije i drugih akata u postupku javne nabavke vrši Služba za opšte i finansijske poslove za potrebe Komisije za javnu nabavku, u skladu sa Zakonom.

 

Otvaranje ponuda

Član 37.

            Prilikom otvaranja ponuda Komisija sačinjava zapisnik, koji sadrži podatke predviđene Zakonom.

            Zapisnik o otvaranju ponuda potpisuju članovi Komisije i predstavnici ponuđača, koji preuzimaju primerak zapisnika, a ponuđačima koji nisu učestvovali u postupku otvaranja ponuda dostavlja se zapisnik u roku od tri dana od dana otvaranja.

 

Stručna ocena i sastavljanje izveštaja o stručnoj oceni ponuda

Član 38.

            Komisija je dužna da, nakon otvaranja ponuda, pristupi stručnoj oceni ponuda u skladu sa Zakonom, i o pregledu i oceni ponuda za javnu nabavku sačini Izveštaj o stručnoj oceni ponuda.

            Za ocenu tehničkih specifikacija i dokumenata naročito je odgovoran član Komisije koji poseduje stručno znanje o predmetu nabavke. Za ocenu ponude sa finansijskog aspekta naročito je odgovoran član Komisije koji poseduje stručno znanje iz oblasti finansija, a za sva ostala pitanja naročito je odgovoran predsednik Komisije.

Izveštaj iz stava 1. ovog člana mora da sadrži sve obavezne podatke propisane Zakonom.

            Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na izveštaj o stručnoj oceni prijava.

 

Predlozi akata u postupku javne nabavke i njihovo dostavljanje

Član 39.

            U skladu sa Izveštajem o stručnoj oceni ponuda, Komisija priprema predlog odluke o dodeli ugovora, predlog odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, predlog odluke o obustavi postupka javne nabavke, odnosno predlog odluke o priznavanju kvalifikacije.

            Predlog odluke iz stava 1. ovog člana dostavlja se na potpis predsedniku Ustavnog suda.

            Potpisana odluka se dostavlja ponuđačima putem pošte preporučeno sa povratnicom, u roku od tri dana od dana donošenja.

 

Način postupanja u toku zaključivanja ugovora 

Član 40.

            Po isteku roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, odnosno odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odnosno ako u roku predviđenim Zakonom nije podnet zahtev za zaštitu prava ili je zahtev za zaštitu prava odbačen ili odbijen, Služba za opšte i finansijske poslove sačinjava predlog ugovora, a isti mora odgovarati modelu ugovora iz konkursne dokumentacije.

            Ugovor potpisuje predsednik Ustavnog suda, odnosno lice koje ovlasti predsednik Ustavnog suda.

            Nakon potpisivanja ugovora, Služba za opšte i finansijske poslove dostavlja primerke ugovora na potpisivanje drugoj ugovornoj strani.

            Služba za opšte i finansijske poslove dostavlja potpisani primerak ugovora korisniku nabavke.

 

Postupanje Komisije u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava 

Član 41.

            Komisija postupa po prijemu zahteva za zaštitu prava, u skladu sa Zakonom.

  

Ovlašćenja i odgovornosti u postupku javne nabavke

Član 42.

            Služba za opšte i finansijske poslove pruža stručnu pomoć Komisiji u vezi sa sprovođenjem postupka i obavlja druge aktivnosti u vezi sa sprovođenjem postupka javne nabavke.

            Za zakonitost sprovođenja postupka javne nabavke, sačinjavanje predloga i donošenje odluka, rešenja i drugih akata u postupku javne nabavke odgovorni su: predsednik Ustavnog suda, sekretar Ustavnog suda, rukovodilac Služba za opšte i finansijske poslove i Komisija.

            Akte u postupku javne nabavke sačinjava rukovodilac Službe za opšte i finansijske poslove, a Komisija sačinjava konkursnu dokumentaciju, zapisnik o otvaranju ponuda i izveštaj o stručnoj oceni ponuda.

                        Dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, određuje Komisija.

            Tehničke specifikacije predmeta javne nabavke određuje podnosilac zahteva i odgovoran je za iste, a dužan je da potpiše i overi svaku stranicu tehničkih specifikacija.

            Tehničke specifikacije, kao obavezan deo konkursne dokumentacije, podnosilac zahteva određuje na način koji će omogućiti zadovoljavanje stvarnih potreba naručioca i istovremeno omogući širokom krugu ponuđača da podnesu odgovarajuće ponude.

            Komisija može izvršiti izmene tehničkih specifikacija, uz prethodno pribavljenu saglasnost podnosioca zahteva.

            Kriterijume za dodelu ugovora i elemente kriterijuma, kao i metodologiju za dodelu pondera za svaki element kriterijuma, način navođenja, opisivanja i vrednovanja elemenata kriterijuma u konkursnoj dokumentaciji, utvrđuje komisija, uzimajući u obzir vrstu, tehničku složenost, trajanje, vrednost javne nabavke i sl.

            Utvrđivanje uporedivosti ponuđene cene sa tržišnom cenom vrši Komisija.

            Model ugovora sačinjava Komisija, a ukoliko model ugovora koji Komisija priprema kao sastavni deo konkursne dokumentacije zahteva posebna stručna znanja, Komisija može zahtevati stručnu pomoć unutrašnjih organizacionih jedinica.

            U postupku zaštite prava Komisija može zahtevati stručnu pomoć drugih unutrašnjih osnovnih organizacionih jedinica u okviru Stručne službe Ustavnog suda. Ako je zahtev za zaštitu prava uredan, blagovremen i izjavljen od strane ovlašćenog lica, Komisija je dužna da, na osnovu činjeničnog stanja, odluči po podnetom zahtevu tako što sa primljenim zahtevom za zaštitu prava preduzima radnje na način, u rokovima i po postupku koji je propisan Zakonom.

            Za postupanje u rokovima za zaključenje ugovora, odgovoran je rukovodilac naručioca.

            Služba za opšte i finansijske poslove prikuplja podatke, sačinjavanja i dostavlja izveštaj o javnim nabavkama Upravi za javne nabavke vrši.

 

Obezbeđivanja konkurencije 

Član 43.

            Konkurencija u svim postupcima javne nabavke obezbeđuje se u skladu sa Zakonom, uz obavezu primene načela transparentnosti postupka javne nabavke.

 

Obaveza čuvanja poverljivih podataka

Član 44.

            Služba za opšte i finansijske poslove, članovi Komisije, kao i svi zaposleni koji su imali uvid u podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje je kao poverljive, u skladu sa Zakonom, ponuđač označio u ponudi, dužni su da čuvaju kao poverljive i odbiju davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi.

            Ne smatraju se poverljivim dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponude.

            Svim licima koja učestvuju u sprovođenju postupka javne nabavke, odnosno u pripremi konkursne dokumentacije za javnu nabavku ili pojedinih njenih delova, zabranjeno je da trećim licima saopštavaju bilo koje nezvanične podatke u vezi sa javnom nabavkom.

 

Čuvanje ponuda i druge dokumentacije

Član 45.

 

            Ponude i sva dokumentacija iz postupka javne nabavke, čuvaju se u Službi za opšte i finansijske poslove do izvršenja ugovora, nakon čega se dostavlja nadležnoj unutrašnjoj organizacionoj jedinici na arhiviranje.

Zahtev za zaštitom poverljivosti podataka

Član 46.

 

            U konkursnoj dokumentaciji može se zahtevati zaštita poverljivosti podataka koji se ponuđačima stavljaju na raspolaganje, uključujući i njihove podizvođače.

            Preuzimanje konkursne dokumentacije može se usloviti potpisivanjem izjave ili sporazuma o čuvanju poverljivih podataka ukoliko ti podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita poslovne tajne ili predstavljaju tajne podatke u smislu zakona kojim se uređuje tajnost podataka.

 

Evidentiranja radnji i akata u vezi sa javnim nabavkama i njihovo čuvanje

Član 47.

            U Ustavnom sudu se evidentiraju sve radnje i akti tokom planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja javne nabavke, čuva sva dokumentacija vezana za javne nabavke, u skladu sa propisima koji uređuju oblast dokumentarne građe i arhiva.

            Služba za opšte i finansijske poslove je dužna da prikuplja i evidentira podatke o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, kao i da Upravi za javne nabavke dostavlja tromesečni izveštaj.

            Tromesečni izveštaj iz stava 2. ovog člana potpisuje sekretar Ustavnog suda.

            Nakon izvršenja ugovora o javnoj nabavci ili konačnosti odluke o obustavi postupka, Služba za opšte i finansijske poslove svu dokumentaciju dostavlja Odseku pisarnice radi arhiviranja, koji čuva svu dokumentaciju vezanu za javne nabavke, u skladu sa propisima koji uređuju oblast dokumentarne građe i arhiva.

            Služba za opšte i finansijske poslove vodi evidenciju svih zaključenih ugovora o javnim nabavkama i evidenciju dobavljača, u elektronskoj formi.

 

5. KONTROLA JAVNIH NABAVKI

 

Lice ovlašćeno za kontrolu javnih nabavki

Član 48.

                   Kontrolu javnih nabavki vrši sekretar Ustavnog suda.

            Sekretar Ustavnog suda nezavisno sprovodi kontrolu planiranja, sprovođenja i izvršenja javnih nabavki.

 

Sadržina postupka kontrole javnih nabavki

Član 49.

                        Kontrola javnih nabavki obuhvata kontrolu mera, radnji i akata Ustavnog suda u postupku planiranja, sprovođenja postupka i izvršenja ugovora o javnoj nabavci, i to:

1)              postupka planiranja i celishodnosti planiranja konkretne javne nabavke sa stanovišta potreba i delatnosti Ustavnog suda;

2)              kriterijuma za sačinjavanje tehničke specifikacije;

3)              načina ispitivanja tržišta;

4)              opravdanosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke i kriterijuma za dodelu ugovora;

5)              načina i rokova plaćanja, avanse, garancije za date avanse;

6)              izvršenja ugovora, a posebno kvalitet isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno izvedenih radova;

7)              stanja zaliha;

8)              načina korišćenja dobara i usluga.

 

Godišnji plan kontrole javnih nabavki

Član 50.

            Kontrola javnih nabavki se sprovodi u skladu sa donetim godišnjim planom kontrole, koji priprema sekretar Ustavnog suda u roku od 10 dana od dana donošenja plana javnih nabavki.

            Plan kontrole javnih nabavki sadrži: predmet kontrole, cilj kontrole, subjekt kontrole, okvirne datume vršenja kontrole.

            Predmet kontrole se određuje na osnovu: vrednosti postupka, predmeta nabavke, procene rizika, učestalosti nabavke i dr.

            Plan kontrole se dostavlja predsedniku Ustavnog suda.

 

Izmena godišnjeg plana kontrole javnih nabavki

Član 51.

            Izmena godišnjeg plana kontrole se vrši na način i po postupku za donošenje plana kontrole javnih nabavki.

 

Vanredna kontrola javnih nabavki

Član 52.

            Ukoliko postoje saznanja koja ukazuju na eventualne slabosti u postupku planiranja, sprovođenja ili izvršenja nabavki, a čija kontrola nije predviđena planom kontrole za tekuću godinu, može se sprovesti i vanredna kontrola.

            Vanrednu kontrolu vrši sekretar Ustavnog suda, nakon što o kontroli i razlozima za njeno sprovođenje upozna predsednika Ustavnog suda.

            Vanredna kontrola se sprovodi po postupku za sprovođenje redovnih kontrola.

            Kontrola se može vršiti u toku i nakon planiranja nabavki, sprovođenja postupka javne nabavke i izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

            Vršenje kontrole ne zadržava postupak planiranja, sprovođenja ili izvršenja nabavki. 

 

Obaveze organizacionih jedinica u postupku

kontrole

Član 53.

            U toku vršenja kontrole javnih nabavki, organizacione jedinice su dužne da dostave sekretaru Ustavnog suda tražene informacije i dokumenta koja su u njihovom posedu ili pod njihovom kontrolom, u roku koji omogućava unutrašnjoj organizacionoj jedinici da pripremi i dostavi traženu dokumentaciju ili informacije.

            Komunikacija u toku vršenja kontrole se obavlja pisanim putem.

  

Nacrt izveštaja o sprovedenoj kontroli

Član 54.

              Sekretar Ustavnog suda sačinjava nacrt izveštaja o sprovedenoj kontroli koji dostavlja subjektu kontrole na izjašnjenje. Na nacrt izveštaja, subjekat kontrole može dati pisani prigovor u roku od osam dana od dana dostavljanja nacrta. Na osnovu prigovora subjekta kontrole sekretar Ustavnog suda može izmeniti nalaz kontrole ukoliko je prigovor obrazložen i sadrži dokaze koji potvrđuju navode iz prigovora.

 

Izveštaj o sprovedenoj kontroli i njegova sadržina

Član 55.

            Nakon usaglašavanja nacrta izveštaja, sekretar Ustavnog suda sačinjava izveštaj o sprovedenoj kontroli koji dostavlja predsedniku Ustavnog suda i subjektu kontrole.

            Izveštaj o sprovedenoj kontroli sadrži:

1)              cilj kontrole,

2)              predmet kontrole,

3)              vreme početka i završetka kontrole,

4)              ime lica koje je vršilo kontrolu,

5)              spisak dokumentacije nad kojom je ostvaren uvid tokom kontrole,

6)              nalaz, zaključak, preporuke i predlog mera,

7)              potpis lica koje je vršilo kontrolu,

8)              preporuke koje se odnose na:

(1)             unapređenje postupka javnih nabavki kod naručioca;

(2)             otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;

(3)             sprečavanje rizika korupcije u vezi sa postupkom javne nabavke;

(4)            preduzimanje mera na osnovu rezultata sprovedene kontrole.

 

Godišnji izveštaj o sprovedenim kontrolama

Član 56

                        Sekretar Ustavnog suda sačinjava godišnji izveštaj o sprovedenim kontrolama koji podnosi predsedniku Ustavnog suda, najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

  

6. NAČIN PRAĆENJA IZVRŠENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

 

Dostavljanje ugovora i potrebne dokumentacije unutar naručioca

Član 57.

               Služba za opšte i finansijske poslove neposredno po zaključenju ugovora o javnoj nabavci, ugovor dostavlja:

               - organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija;

               - drugim organizacionim jedinicama, ako su uključene u praćenje izvršenja ugovora kao korisnici isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova ili na čije će aktivnosti uticati izvršenje ugovora.

 

Komunikacije sa drugom ugovornom stranom

u vezi sa izvršenjem ugovora

Član 58.

               Komunikacija sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci odvija se isključivo pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom.

               Komunikaciju sa drugom ugovornom stranom u vezi sa izvršenjem ugovora o javnoj nabavci vrši rukovodilac Službe za opšte i finansijske poslove, odnosno drugo lice iz te Službe koje odredi rukovodilac Službe, odnosno, po nalogu sekretara Ustavnog suda, rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu raspolaganje dobrima, uslugama ili radovima koji su predmet ugovora o javnoj nabavci (u daljem tekstu: organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci).

 

Određivanje lica za praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama

Član 59.

               Rukovodilac iz člana 58. stav 2. Pravilnika pisanim nalogom određuje lice koje će vršiti kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, odnosno koje će vršiti ostale potrebne radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnoj nabavci.

 

Provera kvantiteta i kvaliteta isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova

Član 60.

               Lice koje je zaduženo da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, proverava:

               - da li količina isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovara ugovorenom;

               - da li vrsta i kvalitet isporučenih dobara, pruženih usluga ili izvedenih radova odgovaraju ugovorenim, odnosno da li su u svemu u skladu sa zahtevanim tehničkim specifikacijama i ponudom.

 

Zapisnik o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova

Član 61.

               Lice koje je imenovano da vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, sačinjava:

               - zapisnik o kvantitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje prijem određene količine i tražene vrste dobara, usluga ili radova, kao i prijem neophodne dokumentacije (ugovor, otpremnica, ulazni račun i sl.) i

               - zapisnik o kvalitativnom prijemu dobara, usluga ili radova, čime se potvrđuje da isporučena dobra, usluge ili radovi u svemu odgovaraju ugovorenim.

               Zapisnici se potpisuju od strane zaposlenog iz stava 1. ovog člana i ovlašćenog predstavnika druge ugovorne strane i sačinjavaju se u dva istovetna primerka, od čega po jedan primerak zadržava svaka ugovorna strana.

Reklamacioni zapisnik

Član 62.

               U slučaju kada lice koje je određeno da vrši radnje u vezi sa praćenjem izvršenja ugovora o javnim nabavkama utvrdi da količina ili kvalitet isporuke ne odgovara ugovorenom, sačinjava i potpisuje reklamacioni zapisnik, u kome navodi u čemu isporuka nije u skladu sa ugovorenim.

               Služba za opšte i finansijske poslove dostavlja drugoj ugovornoj strani reklamacioni zapisnik i dalje postupa povodom reklamacije u vezi sa izvršenjem ugovora.

               Postupanje po reklamaciji uređuje se ugovorom o javnoj nabavci, zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi i drugim propisima koji uređuju ovu oblast.

 

Pravila prijema i overavanja računa i drugih dokumenata za plaćanje

Član 63.

               Računi i druga dokumenta za plaćanje primaju se u skladu sa opštim aktom Ustavnog suda kojim se uređuje budžetsko računovodstvo i istog dana se dostavljaju organizacionoj jedinici u čijem su delokrugu poslovi kontrole i obrade računa. Organizaciona jedinica vrši kontrolu podataka koji se odnose na vrstu, količinu, kvalitet i cene dobara, usluga ili radova. Posle kontrole ovih podataka, na računu se potpisuju zaposleni koji je u skladu sa pisanim nalogom izvršio kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova i rukovodilac organizacione jedinice u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, čime potvrđuju tačnost tih podataka.

               Nakon izvršene kontrole i kompletiranja prateće dokumentacije za plaćanje, račun se obrađuje i daje na plaćanje.

 

Realizacije ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja

Član 64.

               U slučaju kada utvrdi ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja, organizaciona jedinica u čijem su delokrugu poslovi računovodstva i finansija vrši realizaciju ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja u skladu sa važećim propisima.

               Organizaciona jedinica iz stava 1. ovog člana vodi evidenciju realizovanih ugovorenih sredstava finansijskog obezbeđenja.

 

Obaveštavanje o postojanju dokaza za negativne reference 

Član 65.

               U slučaju postojanja dokaza za negativne reference, Služba za opšte i finansijske poslove iste bez odlaganja dostavlja Upravi za javne nabavke.

 

Stavljanje dobara na raspolaganje korisnicima unutar naručioca

Član 66.

               Dobra se krajnjim korisnicima stavljaju na raspolaganje na osnovu dokumenta – trebovanje, koji organizacionoj jedinici u čijem je delokrugu magacinsko poslovanje dostavljaju rukovodioci organizacionih jedinica.

Postupanje u slučaju potrebe za izmenom ugovora

Član 67.

               U slučaju potrebe za izmenom ugovora o javnoj nabavci, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci proverava da li su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci.

               Ukoliko su ispunjeni zakonom propisani uslovi za izmenu ugovora o javnoj nabavci, Služba za opšte i finansijske poslove izrađuje predlog odluke o izmeni ugovora i predlog aneksa ugovora, koje dostavlja na potpis predsedniku Ustavnog suda.

               Služba za opšte i finansijske poslove.u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izmeni ugovora odluku objavljuje na Portalu javnih nabavki i dostavlja izveštaj Upravi za javne nabavke.

 

Postupanje u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku

Član 68.

               Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavci, u slučaju potrebe za otklanjanjem grešaka u garantnom roku, o tome obaveštava drugu ugovornu stranu.

               Ukoliko druga ugovorna strana ne otkloni greške u garantnom roku u skladu sa ugovorom, organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora o javnim nabavkama proverava ispunjenost uslova za realizaciju ugovorenog sredstva finansijskog obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku i, ukoliko su za to ispunjeni uslovi, obaveštava zaposlenog za materijalno-finansijske poslove, koja realizuje sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

               Služba za opšte i finansijske poslove odmah i bez odlaganja dostavlja Upravi za javne nabavke ispravu o realizovanom sredstvu obezbeđenja.

 

Izveštaj o izvršenju ugovora

Član 69.

               Organizaciona jedinica u čijem je delokrugu praćenje izvršenja ugovora, sačinjava izveštaj o izvršenju ugovora, koji naročito sadrži:

               - opis toka izvršenja ugovora;

               - ukupnu realizovanu vrednost ugovora;

               - uočene probleme tokom izvršenja ugovora;

               - eventualne predloge za poboljšanje.

  

Usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove javnih nabavki

Član 70.

               Ustavni sud će omogućiti kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove javnih nabavki.

               Program usavršavanja zaposlenih koji obavljaju poslove javnih nabavki sačiniće organizaciona jedinica u čijem su delokrugu kadrovski poslovi.

 

Završna odredba

Član 71.

               Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustavnog suda.

 

                                                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                                                                        USTAVNOG SUDA
 
                                                                                                                                          Vesna Ilić Prelić, s.r.


• Na vrh stranice